Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej
Marek Kuchciński, kandydat do Parlamentu Europejskiego
Daniel Obajtek - kandydat do Parlamentu Europejskiego

Rolnictwo w województwie podkarpackim w lutym 2024 r.

Opublikowano: 2024-04-22 22:01:10, przez: admin, w kategorii: Rolnictwo

PODKARPACKIE.

Rolnictwo w województwie podkarpackim w lutym 2024 r.

 

Zboża

W lutym br. skup zbóż podstawowych (z mieszankami zbożowymi bez ziarna siewnego) był większy (o 43,7%) niż przed rokiem. Większe niż przed rokiem były dostawy do skupu pszenicy (o 42,6%) i więcej skupiono żyta o 42,7%. W skali miesiąca odnotowano wzrost (o 3,2%) dostaw do skupu zbóż podstawowych (z mieszankami zbożowymi bez ziarna siewnego), w tym więcej skupiono pszenicy (o 3,2%), a żyta skupiono mniej o 48,3%.

  1. Skup zbóża

Wyszczególnienie

Lipiec 2023–luty 2024

Luty 2024

w tonach

zmiana do analogicznego okresu 2022

w tonach

zmiana do lutego 2023

zmiana do stycznia 2024

Ziarno zbóż podstawowychb

144 035

+0,6%

14 672

+43,7%

+3,2%

w tym:

 

 

 

 

 

pszenica

125 898

+3,3%

13 867

+42,6%

+3,2%

żyto

3 447

+59,9%

114

+42,7%

-48,3%

Kukurydza

216 997

+4,9%

13 955

+51,8%

-10,6%

a W okresie styczeń-luty bez skupu realizowanego przez osoby fizyczne. b Obejmuje: pszenicę, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto; łącznie z mieszankami zbożowymi, bez ziarna siewnego.

Skup zbóż podstawowych (z mieszankami zbożowymi bez ziarna siewnego) w okresie lipiec 2023 r.–luty 2024 r. wyniósł 144,0 tys. ton i był o 0,6% większy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Skup pszenicy w tym okresie był większy o 3,3% i większy był również skup żyta o 59,9%.Żywiec rzeźny

Skup żywca rzeźnego w wadze żywej w lutym br. wyniósł 2,5 tys. ton (o 20,7% więcej niż przed rokiem). Większe były dostawy do skupu trzody chlewnej (o 35,0%) i drobiu (o 10,6%), a mniej skupiono bydła (o 8,7%). W skali miesiąca odnotowano spadek skupu żywca rzeźnego w wadze żywej (o 8,7%), o czym zadecydował niższy skup drobiu (o 17,2%) i bydła (o 6,9%). Skup trzody chlewnej był większy o 0,7%.  1. Skup podstawowych produktów zwierzęcycha

Wyszczególnienie

Styczeń-luty 2024

Luty 2024

w tonach

zmiana do analogicznego okresu 2023

w tonach

zmiana do lutego 2023

zmiana do stycznia 2024

Żywiec rzeźnyb

5 153

+13,1%

2 459

+20,7%

-8,7%

w tym:

 

 

 

 

 

bydło (bez cieląt)

227

-5,7%

110

-8,7%

-6,9%

trzoda chlewna

2 477

+26,7%

1 243

+35,0%

+0,7%

drób

2 429

+3,6%

1 100

+10,6%

-17,2%

a Bez skupu realizowanego przez osoby fizyczne. b Obejmuje: bydło, cielęta, trzodę chlewną, owce, konie i drób; w wadze żywej.

Według stanu w grudniu 2023 r. pogłowie trzody chlewnej liczyło 96,8 tys. sztuk i było o 22,4% większe niż w grudniu 2022 r. Pogłowie loch na chów, którego wielkość świadczy o nastawieniach produkcyjnych w chowie trzody i jednocześnie określa aktualne możliwości reprodukcyjne stada, w porównaniu z grudniem 2022 r., wzrosło (o 10,6%), w tym pogłowie loch prośnych – o 19,8%. Stado prosiąt liczyło 13,1 tys. sztuk i było mniejsze o 6,1% w porównaniu z grudniem 2022 r. Pogłowie grup decydujących o wielkości produkcji (łącznie warchlaków i tuczników) zwiększyło się w odniesieniu do grudnia 2022 r. (o 30,7%).

  1. Pogłowie trzody chlewneja według stanu w dniu 1 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie

W sztukach

Udział
w pogłowiu ogółem

zmiana do grudnia 2022

Ogółem

96 842

100,0%

+22,4%

Prosięta o wadze do 20 kg

13 090

13,5%

-6,1%

Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg

20 992

21,7%

-5,4%

Trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej:

62 759

64,8%

+46,0%

na ubój (tuczniki)

55 032

56,8%

+52,9%

na chów

7 727

8,0%

+10,5%

w tym lochy

7 524

7,8%

+10,6%

w tym prośne

5 163

5,3%

+19,8%

a Dane wstępne.

W grudniu 2023 r. pogłowie bydła ogółem liczyło 77,2 tys. sztuk i było większe (o 3,9%) niż w grudniu 2022 r. Zwiększyło się pogłowie bydła 2-letniego i starszego (o 4,4%), w tym pogłowie krów było większe (o 3,8%). Pogłowie cieląt oraz młodego bydła w wieku od 1 roku do 2 lat było wyższe niż przed rokiem odpowiednio o 4,0% i o 2,3%.  1. Pogłowie bydłaa według stanu w dniu 1 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie

W sztukach

Udział
w pogłowiu
ogółem

zmiana
do grudnia 2022

Ogółem

77 244

100,0%

+3,9%

Cielęta poniżej 1 roku

18 613

24,1%

+4,0%

Młode bydło w wieku 1-2 lat

14 433

18,7%

+2,3%

Bydło 2-letnie i starsze

44 198

57,2%

+4,4%

w tym krowy

36 143

46,8%

+3,8%

a Dane z systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; pogłowie według siedziby stada.

MLEKO

Skup mleka w lutym br. był wyższy w porównaniu z analogicznym miesiącem 2023 r. (o 1,8%), a niższy w odniesieniu do stycznia br. (o 9,2%).

  1. Skup mleka

Wyszczególnienie

Styczeń-luty 2024

Luty 2024

w tys. litrów

zmiana do analogicznego okresu 2023

w tonach

zmiana do lutego 2023

zmiana do stycznia 2024

Mleko

14 070

-2,1%

6 694

+1,8%

-9,2% W lutym br. ceny skupu zbóż podstawowych (łącznie z paszowymi bez ziarna siewnego) wyniosły 74,80 zł za 1 dt i były niższe niż przed rokiem (o 34,3%) i niższe w odniesieniu do cen sprzed miesiąca (o 4,5%).

  1. Przeciętne ceny skupu podstawowych produktów rolnych

Wyszczególnienie

Luty 2024

Styczeń-luty 2024

zmiana do lutego 2023

zmiana do stycznia 2024

zmiana do analogicznego okresu 2023

Ziarno zbóża za 1 dt:

 

 

 

 

 

pszenica

Krajowe Dni Pola 2024 - duża impreza rolnicza w Boguchwale

75,39

-34,2%

-4,7%

77,21

-35,9%

żyto

55,77

-46,6%

-0,2%

55,83

-49,3%

Kukurydza

64,75

-38,5%

+1,0%

64,41

-39,6%

Ziemniakib za 1 dt

105,87

+9,8%

+5,8%

102,50

+7,2%

Żywiec rzeźny za 1 kg wagi żywej, w tym:

 

 

 

 

 

bydło (bez cieląt)

9,66

-4,3%

-2,5%

9,79

-4,2%

trzoda chlewna

7,06

-13,3%

+2,3%

6,98

-10,7%

drób

5,32

-21,4%

+12,7%

4,99

-26,6%

Mleko za 1 l

1,97

-13,2%

bez zmian

1,97

-16,2%

a Bez ziarna siewnego.

Cena pszenicy dostarczonej do skupu przez producentów z województwa podkarpackiego była niższa w skali roku (o 34,2%) i niższa niż przed miesiącem (o 4,7%). Cena skupu żyta była niższa w porównaniu z ceną sprzed roku (o 46,6%) i niższa w odniesieniu do ceny sprzed miesiąca (o 0,2%).

Wykres 1. Przeciętne ceny skupu zbóż

 

 Wykres 2. Przeciętne ceny skupu pszenicy w lutym 2024 r.

 

 

Za 1 dt ziemniaków w skupie w lutym br. płacono średnio 105,87 zł (o 9,8% więcej niż przed rokiem i o 5,8% więcej niż w styczniu 2024 r.).

Wykres 3. Przeciętne ceny skupu żywca i mleka

 

 

 

W lutym 2024 r. cena 1 kg żywca wieprzowego w skupie wyniosła 7,06 zł i była niższa w porównaniu z ceną sprzed roku (o 13,3%), a wyższa w odniesieniu do stycznia br. (o 2,3%).

 

Wykres 4. Przeciętne ceny skupu żywca wieprzowego w lutym 2024 r.

 

Ceny skupu żywca wołowego obniżyły się w skali roku, jak i w skali miesiąca. Za 1 kg żywca wołowego w lutym br. płacono 9,66 zł (o 4,3% mniej niż w lutym 2023 r.). W porównaniu ze styczniem br. średnia cena żywca wołowego była niższa o 2,5%.

Wykres 5. Przeciętne ceny skupu żywca wołowego w lutym 2024 r.

 

 

 W lutym br. średnia cena skupu 1 kg żywca drobiowego wyniosła 5,32 zł i była niższa niż przed rokiem (o 21,4%), a wyższa w odniesieniu do miesiąca poprzedniego (o 12,7%).

Wykres 6. Przeciętne ceny skupu żywca drobiowego w lutym 2024 r.

 

 

 

W lutym br. ceny skupu mleka utrzymały się na poziomie sprzed miesiąca, a były niższe niż przed rokiem (o 13,2%). 

 

W ocenie rolników zmiany jakie miały miejsce w drugim półroczu 2023 r. jak i bieżąca sytuacja gospodarstw rolnych kształtowały się niekorzystnie.

W porównaniu z wynikami poprzedniej edycji badania, rolnicy w grudniu 2023 r. bardziej pesymistycznie ocenili zarówno ogólną sytuację prowadzonych przez siebie gospodarstw rolnych, jak i opłacalność produkcji rolniczej. Mniej pesymistycznie niż w poprzednim półroczu rolnicy ocenili popyt na produkty wytwarzane w gospodarstwie rolnym oraz sprzedaż produktów rolnych.

Tablica 1. Wskaźnik koniunktury w gospodarstwach rolnych1

Okres badania

Wskaźnik zmiany

Wskaźnik ogólny

sytuacji ogólnej gospodarstwa rolnego

popytu na produkty wytwarzane w gospodarstwie rolnym

opłacalności produkcji rolniczej

sprzedaży produktów rolnych

czerwiec 2021 r.

-19,4

-8,5

-22,4

-11,5

-15,5

grudzień 2021 r.

-39,2

-12,7

-42,7

-10,7

-26,3

czerwiec 2022 r.

-39,5

-10,3

-45,8

-9,6

-26,3

grudzień 2022 r.

-34,9

-22,5

-44,9

-15,4

-29,4

czerwiec 2023 r.

-35,8

-26,3

-50,8

-19,4

-33,1

grudzień 2023 r.

-37,3

-25,9

-53,8

-15,5

-33,1

Najwięcej negatywnych opinii wyrażali użytkownicy gospodarstw prowadzący produkcję roślinną, wśród których najbardziej pesymistyczne opinie wyrażali rolnicy prowadzący uprawy pastewne. Natomiast w przypadku gospodarstw specjalizujących się w produkcji zwierzęcej najwięcej negatywnych opinii wyrażali hodowcy drobiu (nioski).

W drugim półroczu 2023 r. pogorszenie koniunktury zasygnalizowało 51,3% kierujących gospodarstwem rolnym, a poprawę 1,5%. Pozostali uznali, że sytuacja ich gospodarstw nie uległa zmianie.

Wykres 7. Salda odpowiedzi dotyczące zmian w drugim półroczu 2023 r. sytuacji ogólnej gospodarstw rolnych, opłacalności produkcji rolniczej i popytu na produkty rolne

 

W grudniu 2023 r. opinia o złej bieżącej ogólnej sytuacji gospodarstw rolnych przeważała nad opiniami przeciwnymi o 23,8 p.proc. Rolnicy negatywnie ocenili bieżącą opłacalność produkcji rolniczą. Przewaga opinii negatywnych nad pozytywnymi wyniosła 37,0 p.proc.

Tablica 8. Salda odpowiedzi dotyczące ocen zmian sytuacji ogólnej gospodarstwa rolnego, opłacalności produkcji rolniczej oraz popytu na produkty rolne2

Okres badania

Zmiana sytuacji ogólnej gospodarstwa rolnego w:

Zmiana opłacalności produkcji rolniczej w:

Zmiana popytu na produkty rolne w:

ostatnim półroczu

najbliższym półroczu

ostatnim półroczu

najbliższym półroczu

ostatnim półroczu

najbliższym półroczu

saldo odpowiedzi w p.proc.

czerwiec 2021 r.

-27,1

-11,6

-29,8

-15,0

-8,5

-8,4

grudzień 2021 r.

-34,7

-43,6

-40,6

-44,8

-5,9

-19,4

czerwiec 2022 r.

-44,4

-34,6

-52,5

-39,0

-5,9

-14,6

grudzień 2022 r.

-37,3

-32,5

-51,5

-38,2

-23,1

-21,8

czerwiec 2023 r.

-43,5

-28,0

-60,1

-41,5

-30,2

-22,3

grudzień 2023 r.

-50,3

-24,3

-68,2

-39,3

-32,8

-19,0

Najmniej pesymistyczne opinie rolników dotyczyły zmiany popytu na produkty rolne w najbliższym półroczu. W grudniu 2023 r. gospodarstwa ukierunkowane na produkcję roślinną bardziej pesymistycznie oceniały koniunkturę niż gospodarstwa specjalizujących się w produkcji zwierzęcej.

„Źródło danych GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych opublikowanych przez GUS prosimy

o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne na podstawie danych GUS”.

1Wskaźnik zmiany sytuacji ogólnej gospodarstwa rolnego, obliczany na podstawie dwóch wskaźników cząstkowych: zmiany sytuacji ogólnej gospodarstwa rolnego oraz przewidywanej sytuacji gospodarstwa rolnego. Wskaźnik zmiany popytu na produkty wytwarzane w gospodarstwie, obliczany na podstawie wskaźników cząstkowych: zmiany popytu na produkty wytwarzane w gospodarstwie rolnym i prognozy popytu na produkty wytwarzane w gospodarstwie rolnym. Wskaźnik zmiany opłacalności produkcji rolniczej składa się ze wskaźnika zmiany opłacalności produkcji w gospodarstwie rolnym oraz prognozowanej opłacalności produkcji w gospodarstwie rolnym. Wskaźnik zmiany sprzedaży produktów rolnych składa się ze wskaźników prostych dotyczących zmiany sprzedaży produktów roślinnych oraz zmiany sprzedaży produktów zwierzęcych.

2 Wyniki badania prezentowane są jako salda odpowiedzi tj. jako różnica między procentowym udziałem odpowiedzi pozytywnych (+) oraz procentowym udziałem odpowiedzi negatywnych (-) bez uwzględniania wariantu neutralnego. Dodatnia wartość wskaźnika oznacza dobrą koniunkturę, zaś ujemna – koniunkturę złą. Wzrost (spadek) wskaźnika oznacza poprawę (pogorszenie) koniunktury z punktu widzenia badanych gospodarstw.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij