Powiat Rzeszowski - siła inwestycji

Znów kłopoty z ASF na Podkarpaciu

Opublikowano: 2019-07-07 21:32:36, przez: admin, w kategorii: Rolnictwo

NAROL. Kilka miejscowości gminy Narol zostało uznanych za obszar skażony afrykańskim pomorem świń.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Te zaś wymienia w swoim rozporządzeniu z 28 czerwca Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubaczowie.  Miejscowości skażone ASF, to Chlewiska, Kadłubiska, Lipie, Lipsko, Łukawica, Narol, Narol-Wieś, Podlesina, Gmina Narol.

 

Poniżej treść rozporządzenia;

 

Na obszarze skażonym zakazuje się:

1. przywożenia do gospodarstwa i wywożenia z gospodarstwa świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie;

2. wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane;

3. wynoszenia i wywożenia świń i materiału biologicznego świń poza ten obszar w celu handlu;

4. uboju świń na własny użytek bez poinformowania Powiatowego Lekarza Weterynarii Lubaczowie o tym fakcie w celu przeprowadzenia badania przedubojowego;

5. wywożenia z gospodarstwa padłych świń do zakładów utylizacyjnych bez uprzedniego poinformowania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie o tym fakcie, w celu pobrania prób do badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń;

6. prowadzenia targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt z udziałem świń;

7. prowadzenia polowań na obszarach obwodów łowieckich 52 pk i 53 pk, w ich częściach, objętych obszarem skażonym, za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych prowadzonych z nakazu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie.

Na obszarze skażonym nakazuje się:

1. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie oraz przed wjazdami i wyjazdami z tych gospodarstw, a także przed wejściami i wyjściami z budynków lub pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie. Maty muszą być utrzymywane w stanie stałego nawilżenia środkiem dezynfekcyjnym, aby zapewnić jego działanie,

2. oczyszczanie i odkażanie środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu po każdym przemieszczeniu:

◦ świń i dzików;

◦ tusz świń i dzików;

◦ produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń i dzików;

◦ pasz;

◦ nawozów naturalnych;

◦ przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

3. niezwłoczne powiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie przez zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich o padłych dzikach;

4. przeszukiwanie lasów w wyznaczonym obszarze;

5. niezwłoczne dostarczanie przez myśliwych odstrzelonych dzików wraz z patrochami i narogami do nadzorowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie zakładów, położonego na obszarze, o którym mowa w § 1, gdzie tusze, części ciała i skóry dzików przechowuje się w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz, części ciała i skór dzików z surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się wirusa afrykańskiego pomoru świń;

6. wykorzystanie na potrzeby własne myśliwych lub zniszczenie w sposób przewidziany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego), Dz. Urz. UE L 300 z 14.XI.2009 r. z późn. zm., tusz oraz skór i narogów odstrzelonych dzików dostarczonych przez myśliwych do nadzorowanego przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii zakładu, po wykluczeniu u tych dzików afrykańskiego pomoru świń w wyniku badań laboratoryjnych. Dziki te, bez patrochów, są kwalifikowane jako materiał kategorii 3 oraz podlegają usunięciu zgodnie z art. 14 rozporządzenia nr 1069/2009. Patrochy tych dzików kwalifikowane są jako materiał kategorii 2 oraz podlegają usunięciu i przetworzeniu zgodnie z art. 13 rozporządzenia 1069/2009;

7. zniszczenie, pod urzędowym nadzorem, zwłok dzików oraz mięsa, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików, u których w wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono afrykański pomór świń, kwalifikowanych jako materiał kategorii 1, podlegający usunięciu zgodnie z art. 12 rozporządzenia nr 1069/2009.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij