Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Pracownik archiwum

Opublikowano: 2024-05-22 21:27:19, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

35-612 Rzeszów Ul. Władysława Warneńczyka 57

 

Ogłoszenie nr 137926 / 21.05.2024

 

Młodszy Archiwista

Do spraw: nadzoru nad państwowym zasobem archiwalnym w Oddziale I - kształtowania narodowego zasobu archiwalnego

Dostępne także dla cudzoziemców

 

Wynagrodzenie zasadnicze nie mniej niż 4731,37 zł brutto

 

Osoba na tym stanowisku:

Rozpatruje wnioski o uzgodnienie normatywów kancelaryjno-archiwalnych w celu zapewnienia prawidłowego postępowania z dokumentacją, w tym materiałami archiwalnymi oraz funkcjonowania archiwów zakładowych/składnic akt

Przeprowadza kontrole archiwalne na podstawie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Sporządza dokumentację pokontrolną (protokoły kontroli, wystąpienia pokontrolne, pisma wyjaśniające) w celu zapewnienia prawidłowego postępowania z dokumentacją, w tym materiałami archiwalnymi oraz funkcjonowania archiwów zakładowych/składnic akt

Monitoruje realizację wydanych zaleceń pokontrolnych w celu ustalenia stanu ich wykonania

Rozpatruje wnioski o brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, przygotowuje zgody na brakowanie oraz pisma zawierające uwagi do wniosków

Udziela porad i konsultacji przedstawicielom podmiotów w celu zapewnienia prawidłowego postępowania z dokumentacją, w tym materiałami archiwalnymi oraz funkcjonowania archiwów zakładowych/składnic akt

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: średnie

Umiejętność obsługi komputera, tj. znajomość systemu Windows, pakietu Office (Word, Excel)

Znajomość prawa archiwalnego (ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisy wykonawcze)

Znajomość przepisów kancelaryjnych i archiwalnych

Znajomość prawa administracyjnego

Umiejętność zwięzłego i precyzyjnego formułowania tekstów i wypowiedzi, umiejętność argumentowania

Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe:

Wykształcenie: wyższe (historyczne lub administracyjne)

Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w przeprowadzaniu kontroli lub w prowadzeniu archiwum zakładowego/składnicy akt

Umiejętność pracy w systemach elektronicznego zarządzania dokumentacją lub wiedza o nich

 

Co oferujemy

Indywidualny rozkład czasu pracy

Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy

Dopłata do biletów na imprezy kulturalne

Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu

Miejsce parkingowe na terenie urzędu

Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

 

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.

Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.

Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

 

Warunki pracy

Praca w siedzibie Archiwum Państwowego przy komputerze, z dokumentami. Stanowisko pracy zlokalizowane jest na drugim piętrze. Pomieszczenie klimatyzowane. Na tym samym piętrze znajduje się pomieszczenie socjalne (przygotowywanie, spożywanie posiłków).

Dla osób niepełnosprawnych istnieje możliwość poruszania się po budynku (podjazdy, windy, drzwi odpowiedniej szerokości, dostosowane toalety).

 

Praca związana jest też z przeprowadzaniem kontroli w jednostkach organizacyjnych: konieczność przemieszczania się do innych podmiotów a także poruszanie się w ramach ich infrastruktury.

 

Dodatkowe informacje

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).

Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Obywatele Ukrainy, przebywający legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, nie muszą składać dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego. Sam obowiązek znajomości tego języka jednak obowiązuje, a więc znajomość ta będzie weryfikowana w toku naboru.

W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

1. Analiza ofert pod względem formalnym.

2. Pisemny test wyboru.

3. Egzamin ustny.

4. Rozmowa kwalifikacyjna z Dyrektorem Urzędu.

 

Dokumenty niezbędne:

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty dodatkowe:

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

Aplikuj do 3 czerwca 2024

 

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE sekretariat@rzeszow.ap.gov.pl

lub w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 137926"

na adres:

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

35-612 Rzeszów

ul. Władysława Warneńczyka 57

 

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 17 / 230 48 08

 

Dokumenty należy złożyć do: 03.06.2024

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Archiwum Państwowego w Rzeszowie 35-612 Rzeszów, ul. Władysława Warneńczyka 57, tel. 172304808, e-mail: archiwum@rzeszow.ap.gov.pl

Kontakt do inspektora ochrony danych: Tomasz Zalewski, tel. 172304808 wewn. 210, e-mail: tomasz.zalewski@rzeszow.ap.gov.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: Archiwum Państwowe w Rzeszowie. Dane kandydatów nie będą przekazywane innym podmiotom

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Wybierz studia w WSPiA

Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Do pobrania

 
Wzory oświadczeń
 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij