Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Pracownik w Urzędzie Statystycznym

Opublikowano: 2024-05-20 16:34:34, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

PRZEMYŚL.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Ogłoszenie nr 137801 / 18.05.2024

Statystyk

Do spraw: analizy, metodologii i autor badania w Dziale Metodologii i Zintegrowanych Badań w Zakresie Podróży w Ośrodku Badań Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej

Umowa o pracę na czas zastępstwa

Miejsce pracy 37-700 Przemyśl, ul. Katedralna 5

 

Osoba na tym stanowisku:

Uczestniczy w opracowywaniu wyników badania przy zastosowaniu matematycznych metod estymacji,

Współpracuje przy przygotowywaniu założeń do systemów informatycznych do gromadzenia, przetwarzania, analizowania i opracowywania danych wynikowych z badania rezydentów,

Analizuje wyniki uzyskane z badań z zakresu podróży.

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: średnie

Rzetelność

Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,

Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,

Współpraca,

Komunikacja interpersonalna i pisemna,

Kreatywność,

Wystąpienia publiczne,

Wiedza z zakresu statystyki opisowej i wnioskowania statystycznego,

Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym-A2,

Znajomość programów: Microsoft Excel, Microsoft Access,

Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych,

Znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej,

Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,

W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe:

Wykształcenie: wyższe matematyczne

Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w prowadzeniu analiz

Znajomość programu RStudio

 

Co oferujemy

Ruchomy czas pracy

Indywidualny rozkład czasu pracy

Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)

Stabilna praca ,

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

Stałe wynagrodzenie,

Dodatek stażowy za wieloletnią pracę w wysokości 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),

Możliwość dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

Dofinansowanie do zakupu okularów,

Możliwość przystąpienia do Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

Oferta grupowego ubezpieczenia pracowniczego.

 

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 

Praca w siedzibie Oddziału w Przemyślu,

Praca biurowa,

Praca przy monitorze ekranowym,

Możliwe delegacje krajowe lub zagraniczne.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 

Użytkowanie sprzętu biurowego,

Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,

Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

Utrudnienia w poruszaniu się po budynku-brak wind.

Dodatkowe informacje

Zachęcamy do przesyłania tylko tych dokumentów, które są wymagane w ofercie oraz do podania numeru telefonu lub adresu e-mail co ułatwiłoby kontakt z Państwem.

Oferty złożone lub nadane po terminie (decyduje data wpływu do urzędu) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W ofercie należy podać numer ogłoszenia na które składana jest oferta.

Złożone dokumenty będą zweryfikowane pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową o terminie i miejscu postępowania rekrutacyjnego.

Długość i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów.

Oświadczenia muszą zawierać datę i własnoręczny czytelny podpis kandydata - w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.

W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych.

Przekazane wraz z ofertą dokumenty w języku obcym jeśli mają być brane pod uwagę muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zostaną zniszczone po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można odebrać je w Urzędzie.

W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej wymagane w ogłoszeniu dokumenty powinny być przesłane w formie skanów, a następnie oryginały własnoręcznie podpisanych dokumentów, powinny być dostarczone najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej (do wglądu),

Ogłoszenie jest opublikowane w KPRM oraz BIP Urzędu, nie ponosimy odpowiedzialności za treść przedruków umieszczanych w innych miejscach.

Wśród wzorów oświadczeń załączonych w ogłoszeniu znajduje się wzór zgody dla kandydatów przekazujących w aplikacji dane szczególnej kategorii.

 

Dokumenty niezbędne:

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty dodatkowe:

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

Aplikuj do 24 maja 2024

 

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE RekrutacjeUSRZE@stat.gov.pl

lub

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 137801"

na adres:

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

ul. Jana III Sobieskiego 10

35 – 959 Rzeszów

Dokumenty aplikacyjne mogą być składane również w formie elektronicznej na Platformie ePUAP (adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /3599kkchr7/SkrytkaESP ) albo poczty elektronicznej na adres RekrutacjeUSRZE@stat.gov.pl . Dokumenty składane przez ePUAP muszą być opatrzone podpisem elektronicznym spełniającym wymagania określone w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP).

 

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

17 8535210 wewn. 304 lub 305

lub mailowego na adres: RekrutacjeUSRZE@stat.gov.pl

Wybierz studia w WSPiA

Dokumenty należy złożyć do: 24.05.2024

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Urząd Statystyczny w Rzeszowie, mający siedzibę w Rzeszowie (35-959 Rzeszów), przy ul. Jana III Sobieskiego 10, zwany dalej „Administratorem”;
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować poprzez: -pocztę tradycyjną adres: IOD Urząd Statystyczny w Rzeszowie, ul. Jana III Sobieskiego 10, 35-959 Rzeszów; -pocztę elektroniczną; adres e-mail: IOD_USRZE@stat.gov.pl Do IOD proszę kierować tylko sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.
  • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi techniczne i organizacyjne na rzecz Urzędu, tj. dostawcy usług IT wykorzystywanych przy przetwarzaniu lub osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom;. W związku z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej dane osobowe w zakresie imion i nazwisk oraz miejsca zamieszkania (miejscowość) osób, które są zatrudniane w wyniku naborów na stanowiska w korpusie służby cywilnej zostaną podane do publicznej wiadomości.
  • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń
 
 
 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij