Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Sekretarz w urzędzie - oferta pracy

Opublikowano: 2024-05-17 22:34:36, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

GŁOGÓW MAŁOPOLSKI, POWIAT RZESZOWSKI.

Fot. glogow-mlp.pl

Fot. glogow-mlp.pl

 

Burmistrz Głogowa Małopolskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

Sekretarz Gminy

 

O ww. stanowisko może ubiegać się osoba spełniająca następujące wymagania:

 

1. Wymagania niezbędne:

1) co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ww. ustawy, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.

2) obywatelstwo polskie,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych,

4) niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,

5) nieposzlakowana opinia,

6) wykształcenie wyższe (preferowane: prawo, administracja, zarządzanie),

7) prawo jazdy kat. B,

8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania zespołem i koordynacji działań,

2) umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,

3) umiejętność opracowywania projektów aktów prawnych,

4) umiejętność podejmowania decyzji,

5) umiejętność praktycznego stosowania przepisów,

6) umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych,

7) umiejętność poprawnego formułowania decyzji administracyjnych,

8) predyspozycje osobowościowe tj.: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność; sumienność, obowiązkowość, bezstronność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, wysoka kultura osobista;

9) dyspozycyjność,

10) bardzo dobra organizacja czasu pracy,

11) znajomość struktury urzędu oraz specyfiki gminy.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu.

Zapewnienie sprawnej obsługi obywateli przez Urząd.

Zapewnienie sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej oraz właściwego obiegu informacji w Urzędzie.

Zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa.

Organizacja pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne.

Sprawowanie nadzoru nad organizacją i dyscypliną pracy.

Nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli.

Organizowanie właściwych warunków funkcjonowania Urzędu, tj. warunków pracy, zabezpieczenia budynku i mienia znajdującego się w budynku.

Nadzór, koordynowanie i opracowywanie projektów oraz zmian uchwał Rady Miejskiej, Statutu Gminy, statutów sołectw, zarządzeń Burmistrza w zakresie organizacji Urzędu.

Nadzór nad prawidłowością przebiegu procesów tworzenia aktów prawnych w Urzędzie.

Koordynowanie zadań w zakresie współpracy Burmistrza z Radą.

Organizowanie systemu kontroli zarządczej oraz sprawowanie ogólnego nadzoru nad skutecznością wdrożenia i działania tego systemu, a także nad prawidłowością wykorzystania sygnałów pochodzących z prowadzonych działań kontrolnych.

Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza.

Składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy, w zakresie udzielonych pełnomocnictw.

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków: prowadzenie rejestru skarg i dokumentów związanych z ich załatwieniem.

Udzielanie informacji dotyczących Gminy, w zakresie ustalonym przez Burmistrza.

Koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendami i spisami.

Kierowanie komórkami organizacyjnymi wskazanymi przez Burmistrza.

Podejmowanie czynności kierownika urzędu pod nieobecność Burmistrza i z-cy Burmistrza lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza i z-cę Burmistrza.

 

4. Warunki pracy:

1. zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę,

2. praca przy komputerze powyżej 4 godziny dzienne,

3. praca na miejscu – w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim,

4. możliwe wyjazdy służbowe,

5. pakiet socjalny.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrud­nienie,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

e) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

f) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście

lub doręczone listownie w terminie do dnia 27 maja 2024 roku do godz. 16.30 pod adresem: Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim, 36-060 Głogów Małopolski, ul. Rynek 1, pok. 1 (sekretariat) w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

Nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Głogowie Małopolskim – Sekretarz gminy”.

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego).

 

Nabór zostanie przeprowadzony w następujących etapach:

I etap – weryfikacja dokumentów pod względem formalnym,

II etap – test kwalifikacyjny,

III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Burmistrza Głogowa Małopolskiego odrębnym zarządzeniem.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego - Biuletyn Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim, ul. Rynek 1.

 

O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą e-mail.

 

Jednocześnie Burmistrz Głogowa Małopolskiego zastrzega sobie prawo do zakończenia procedury naboru bez wyłonienia kandydata.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

6. Dodatkowe informacje.

1. Przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej.

2. Informacji o konkursie udziela: Bożena Rębisz – główny specjalista ds. kadr i płac– tel. 17/7897017,

3. Dokumenty aplikacyjne złożone przez kandydata, który w drodze konkursu zostanie zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Głogowie Małopolskim zostaną wpięte do jego akt osobowych. Pozostałe dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

4. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim z siedzibą ul. Rynek 1, 36-060 Głogów Małopolski, reprezentowany przez Burmistrza Głogowa Małopolskiego. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w Biuletynie Informacji Publicznej w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 530), i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j.:Dz. U. z 2023 r. poz.1465) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j: Dz. U. z 2022 r., poz. 530), ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2024, poz. 44) oraz innych przepisów szczególnych. Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

Wybierz studia w WSPiA

Załączniki:

  1. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na stanowisko: Sekretarz Gminy

Kwestionariusz.doc (50.50 Kb)

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij