Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Pracownik sekretariatu

Opublikowano: 2024-02-23 21:14:57, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Ogólny zakres obowiązków:

a)obsługa sekretariatu Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie:

obsługa połączeń telefonicznych,

obsługa poczty mailowej-elektronicznej,

udzielanie właściwych informacji interesantom o komórkach organizacyjnych funkcjonujących w Ośrodku i ich lokalizacji,

dbanie o zakupy na potrzeby sekretariatu,

obsługa gości i petentów,

przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,

prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną,

b)drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie i kompletowanie dokumentów,

c)obsługa programu pocztowego Elektroniczny Nadawca,

d)obsługa Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej,

e)rozliczanie przesyłek pocztowych i sporządzanie niezbędnych zestawień i analiz na potrzeby Ośrodka,

f)prowadzenie księgi skarg i wniosków,

g)prowadzenie rejestru Zarządzeń Dyrektora,

h)prowadzenie ewidencji upoważnień i pełnomocnictw wydawanych przez Dyrektora i Prezydenta Miasta Rzeszowa,

i)prowadzenie rejestru Zarządzeń Prezydenta Miasta Rzeszowa i Uchwał Rady Miasta dotyczących Ośrodka,

j)prowadzenie ewidencji kontroli i protokołów pokontrolnych kontroli zewnętrznych,

k)rozdzielanie poczty zgodnie z dekretacją,

l)rozdzielanie zwrotnych potwierdzeń odbioru decyzji na podstawie stanowiska pracy,

m)obsługa urządzeń biurowych i telekomunikacyjnych,

n)utrzymywanie w należytym stanie dokumentów i akt służbowych,

o)dokonywanie rocznego przeglądu dokumentów przechowywanych w katalogach bieżących oraz ich archiwizowanie i przekazywanie do archiwum zakładowego,

p)prowadzenie rejestru spotkań Dyrektora.

 

Informacje o warunkach pracy:

a)Umowa o pracę na czas określony od miesiąca kwietnia 2024 r.

b)Pełny wymiar czasu pracy.

c)Miejsce wykonywania pracy: miejsce wykonywania pracy: MOPS w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 26

d)budynek piętrowy, usytuowanie stanowiska pracy na pierwszym piętrze (brak windy, sanitariat niedostosowany dla osób z niepełnosprawnościami),

e)praca w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,

f)obsługa urządzeń biurowo-technicznych i narzędzi informatycznych.

 

Oferujemy:

a)stabilne zatrudnienie,

b)możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,

c)ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,

d)terminowo wypłacane wynagrodzenie,

e)możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia pracowniczego,

f)dofinansowanie do zakupu okularów, soczewek lub szkieł kontaktowych,

g)możliwość członkostwa w Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej,

h)dofinansowanie do wypoczynku pracowników,

i)dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników,

j)dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługujące pracownikom jednostek sfery budżetowej.

 

I. Wymagania niezbędne: a)wykształcenie: co najmniej średnie, b)doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku bezpośrednio związanym z obsługą sekretariatu/kancelarii, c)obywatelstwo polskie, d)pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, f) nieposzlakowana opinia. II. Wymagania dodatkowe: a)znajomość oraz umiejętność stosowania ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, b)znajomość instrukcji kancelaryjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie, c)biegła znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, w szczególności MC Word i MC Excel, d)znajomość obsługi sprzętu biurowego, e)znajomość programu pocztowego Elektroniczny Nadawca, f)znajomość obsługi Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. 2) Od kandydata, w związku z zadaniami, które będą mu powierzone oczekuje się: a)samodzielności i inicjatywy w działaniu, kreatywności, b)umiejętności planowania i organizacji pracy własnej, c)odpowiedzialności, rzetelności, dokładności, skrupulatności, systematyczności, terminowości, d)umiejętności pracy w zespole, e)komunikatywności, f)umiejętności pracy pod presją czasu i odporności na stres, g)wysokiej kultury osobistej.

 

Wymagane dokumenty:

a) życiorys CV z podaniem danych umożliwiających kontakt oraz dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, opatrzony własnoręcznym podpisem,

b) list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem i bieżącą datą,

c) kserokopie dokumentów poświadczających co najmniej średnie wykształcenie,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku bezpośrednio związanym z obsługą sekretariatu/kancelarii (kserokopie świadectw pracy potwierdzające przebieg pracy zawodowej, a w przypadku pracy aktualnie wykonywanej zaświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt i okres zatrudnienia),

e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem i bieżącą datą,

f) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim opatrzone własnoręcznym podpisem i bieżącą datą,

g) oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowaną opinią opatrzone własnoręcznym podpisem i bieżącą datą,

h) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem i bieżącą datą,

i) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu

z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem i bieżącą datą.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. Jagiellońska 26 albo przesłać pocztą na adres

35-025 Rzeszów, ul. Jagiellońska 26, w terminie do dnia 11 marca 2024 r.

w zamkniętej kopercie z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko Starszy referent

w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym (decyduje data wpływu do MOPS). Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni pocztą lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie o terminie

i miejscu kolejnego etapu naboru.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej RODO, informuję:

a) Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą ul. Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

listownie: ul. Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów,

za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@mopsrzeszow.pl,

telefonicznie: (17) 853-39-27, (17) 853-57-53, (17) 853-51-33.

b) Inspektor ochrony danych

Mogą Państwo kontaktować się również z wyznaczonym inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@mopsrzeszow.pl lub listownie na podany wyżej adres.

c) Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO oraz art. 10 RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu

czy wizerunek, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 221 Kodeksu pracy, przepisy szczególne określające wymogi kandydata na aplikowane stanowisko.

d) Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,

podmioty, którym Administrator powierzył do przetwarzania dane osobowe

na podstawie zawartych umów (tzw. podmioty przetwarzające).

e) Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne tj. do zakończenia procesu rekrutacji. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów podlegają zniszczeniu.

f) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

g) Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

h) Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa).

i) Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

 

Do pobrania

Załączniki:

 Kwestionariusz (181,83 kB)

 Oświadczenie (126,30 kB)

 

Ogólny zakres obowiązków:
a)obsługa sekretariatu Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie:
obsługa połączeń telefonicznych,
obsługa poczty mailowej-elektronicznej,
udzielanie właściwych informacji interesantom o komórkach organizacyjnych funkcjonujących w Ośrodku i ich lokalizacji,
dbanie o zakupy na potrzeby sekretariatu,
obsługa gości i petentów,
przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,
prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną,
b)drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie i kompletowanie dokumentów,
c)obsługa programu pocztowego Elektroniczny Nadawca,
d)obsługa Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej,
e)rozliczanie przesyłek pocztowych i sporządzanie niezbędnych zestawień i analiz na potrzeby Ośrodka,
f)prowadzenie księgi skarg i wniosków,
g)prowadzenie rejestru Zarządzeń Dyrektora,
h)prowadzenie ewidencji upoważnień i pełnomocnictw wydawanych przez Dyrektora i Prezydenta Miasta Rzeszowa,
i)prowadzenie rejestru Zarządzeń Prezydenta Miasta Rzeszowa i Uchwał Rady Miasta dotyczących Ośrodka,
j)prowadzenie ewidencji kontroli i protokołów pokontrolnych kontroli zewnętrznych,
k)rozdzielanie poczty zgodnie z dekretacją,
l)rozdzielanie zwrotnych potwierdzeń odbioru decyzji na podstawie stanowiska pracy,
m)obsługa urządzeń biurowych i telekomunikacyjnych,
n)utrzymywanie w należytym stanie dokumentów i akt służbowych,
o)dokonywanie rocznego przeglądu dokumentów przechowywanych w katalogach bieżących oraz ich archiwizowanie i przekazywanie do archiwum zakładowego,
p)prowadzenie rejestru spotkań Dyrektora.

Informacje o warunkach pracy:
a)Umowa o pracę na czas określony od miesiąca kwietnia 2024 r.
b)Pełny wymiar czasu pracy.
c)Miejsce wykonywania pracy: miejsce wykonywania pracy: MOPS w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 26
d)budynek piętrowy, usytuowanie stanowiska pracy na pierwszym piętrze (brak windy, sanitariat niedostosowany dla osób z niepełnosprawnościami),
e)praca w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
f)obsługa urządzeń biurowo-technicznych i narzędzi informatycznych.

Oferujemy:
a)stabilne zatrudnienie,
b)możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,
c)ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,
d)terminowo wypłacane wynagrodzenie,
e)możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia pracowniczego,
f)dofinansowanie do zakupu okularów, soczewek lub szkieł kontaktowych,
g)możliwość członkostwa w Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej,
h)dofinansowanie do wypoczynku pracowników,
i)dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników,
j)dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługujące pracownikom jednostek sfery budżetowej.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij