Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Praca w Straży Miejskiej w Rzeszowie

Opublikowano: 2024-02-20 22:04:00, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Fot. Irena Gałuszka

Fot. Irena Gałuszka

 

Komendant Straży Miejskiej

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

strażnik miejski (9 etatów) w Straży Miejskiej w Rzeszowie od dnia 20.02.2024 r.

 

1. Wymagania niezbędne:

obywatelstwo polskie,

ukończony 21 rok życia,

korzystanie z pełni praw publicznych,

pełna zdolność do czynności prawnych,

wykształcenie co najmniej średnie,

nienaganna, nieposzlakowana opinia,

sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego przestępstwo i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

2. Wymagania dodatkowe:

dobra znajomość topografii miasta Rzeszowa,

osoby zarejestrowane jako bezrobotne,

znajomość ustaw o samorządzie gminnym, strażach gminnych, prawo o ruchu drogowym oraz ustaw pokrewnych wraz z przepisami wykonawczymi,

opanowanie i odporność na stres,

wysoka kultura osobista,

dyspozycyjność.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

zgodnie z art. 11 ustawy o strażach gminnych (Dz.U. 2021 r. poz. 1763 z późn. zm.),

 

4. Wymagane dokumenty:

życiorys (CV),

list motywacyjny,

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór - załącznik nr. 1 do ogłoszenia),

kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

kserokopie innych dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe kandydata,

opinie z poprzednich miejsc pracy – mile widziane,

oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane
z oskarżenia publicznego przestępstwo i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia).

 

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować odrzuceniem oferty.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres Straż Miejska; ul. Targowa 1; 35-064 Rzeszów, w terminie do dnia 04 marca 2024 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko strażnik miejski.

Dokumenty, które wpłyną do jednostki po wyżej określonym terminie lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP): www.bip.erzeszow.pl, na tablicy ogłoszeń Straży Miejskiej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej: http://www.sm.erzeszow.pl/

UWAGA

Straż Miejska w Rzeszowie nie zwraca złożonych dokumentów. Po upływie 7 miesięcy od zakończenia naboru dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór będą niszczone.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
- administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Komendant Straży Miejskiej w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów,
- administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej – iod@erzeszow.pl,

- dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru - na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem oferty,
- dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 7 miesięcy od zakończenia naboru,
- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
- podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest dobrowolne jednakże niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru,
- odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Do pobrania 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij