Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Urzędnik w ośrodku pomocy

Opublikowano: 2023-12-28 15:43:52, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Pracownik socjalny w sekcji do spraw domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia

RZESZÓW.

Obowiązki:

1.realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej i przepisów wykonawczych dotyczących domów pomocy społecznej w tym:

analiza dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji

o skierowaniu, odpłatności i umieszczeniu w domu pomocy społecznej, a także opracowanie projektów decyzji o skierowaniu, odpłatności i umieszczeniu w domu pomocy społecznej,

analiza dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji zmieniających, uchylających, wygaszających, umarzających postępowanie dotyczących domów pomocy społecznej oraz opracowanie projektów decyzji zmieniających, uchylających, wygaszających, umarzających postępowanie dotyczących domów pomocy społecznej,

analiza dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów umów i decyzji dla osób obowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej,

prowadzenie teczek osobowych mieszkańców domów pomocy społecznej,

współpraca z domami pomocy społecznej w celu pozyskiwania informacji niezbędnych do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej,

2.realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej i przepisów wykonawczych dotyczących ściągania należności z tytułu wydatków na świadczenia

z pomocy społecznej, z tytułu opłat określonych przepisami ustawy, w tym: analiza dokumentacji i przygotowanie projektów decyzji zwrotowych, w sprawach ulg w spłacie zaległych opłat (rozłożenie na raty, odstąpienie od żądania zwrotu, odroczenie terminu płatności),

3.przygotowywanie dokumentacji finansowo-księgowej; w tym m.in. poleceń przelewów, zestawień okresowych, zapotrzebowań na środki finansowe na potrzeby Sekcji,

4.przygotowywanie materiałów, sprawozdań, analiz i zapotrzebowań z zakresu spraw objętych działaniem Sekcji.

 

Umowa o pracę w zastępstwie, cały etat, jedna zmiana

Płaca: od 4 300 zł brutto

Wymagania

1.Wymagania niezbędne: a)posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2023 poz. 901 t.j. ze zm.) lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U.2007 poz. 48.320), b)obywatelstwo polskie, c)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 2.Wymagania dodatkowe: a)znajomość oraz umiejętność stosowania aktów prawnych:ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej,rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, b)biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych, c)komunikatywność, dokładność, terminowość, odpowiedzialność, d)umiejętność pracy samodzielnej, jak i współpracy w zespole, e)umiejętność pracy pod presją czasu, f)umiejętność planowania pracy i organizacji pracy, g)umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym, h)umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z klientem. Informacje o warunkach pracy: a)umowa o pracę na zastępstwo planowana od miesiąca stycznia 2024 r., b)pełny wymiar czasu pracy, c)miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Skubisza 4, d)budynek piętrowy, brak windy, na wyposażeniu Ośrodka schodołaz, e)praca przy komputerze przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, f)obsługa urządzeń biurowo-technicznych i narzędzi informatycznych. Oferujemy: a)Stabilne zatrudnienie. b)Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń. c)Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze. d)Terminowo wypłacane wynagrodzenie. e)Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia pracowniczego. f)Dofinansowanie do zakupu okularów, soczewek lub szkieł kontaktowych. g)Możliwość członkostwa w Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej. h)Dofinansowanie do wypoczynku pracowników. i)Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników. j)Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługujące pracownikom jednostek sfery budżetowej.

Adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Rzeszów

Miejsce pracy:SKUBISZA 4, 35-026 Rzeszów

Wymagane dokumenty:

a)Życiorys (CV) z podaniem danych umożliwiających kontakt oraz dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej opatrzony własnoręcznym podpisem.

b)List motywacyjny opatrzony bieżącą datą i własnoręcznym podpisem.

c)Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie określone w pkt 1a niniejszego ogłoszenia (dyplomy, suplementy, świadectwa).

d)Kserokopie dokumentów poświadczających: doświadczenie zawodowe, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.

e)Oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim opatrzone bieżącą datą

i własnoręcznym podpisem.

f)Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone bieżącą datą i własnoręcznym podpisem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. Jagiellońska 26 albo przesłać pocztą

na adres: 35-025 Rzeszów, ul. Jagiellońska 26, w terminie do dnia 12 stycznia 2024 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem Oferta na stanowisko pracownik socjalny w Sekcji do Spraw Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia umowa o pracę na zastępstwo (decyduje data wpływu do MOPS).

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne wskazane jako niezbędne zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu rekrutacji, tj. rozmowy z kandydatem. O terminie

i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową.

O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17-863-53-89 wewn. 33,

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 15:30.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej RODO, informuję:

a)Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą

ul. Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

listownie: ul. Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów,

za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@mopsrzeszow.pl,

telefonicznie: (17) 853-39-27, (17) 853-57-53, (17) 853-51-33.

b)Inspektor ochrony danych

Mogą Państwo kontaktować się również z wyznaczonym inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@mopsrzeszow.pl lub listownie na podany wyżej adres.

c)Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO oraz art. 10 RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu czy wizerunek, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 221 Kodeksu pracy, przepisy szczególne określające wymogi kandydata na aplikowane stanowisko.

d)Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,

podmioty, którym Administrator powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie zawartych umów (tzw. podmioty przetwarzające).

e)Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne tj. do zakończenia procesu rekrutacji. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów podlegają zniszczeniu.

f)Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

g)Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego

ani do organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.

h)Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b)prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c)prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

d)prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

e)prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa).

i)Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij