Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Pracownik Politechniki Rzeszowskiej

Opublikowano: 2023-12-27 19:24:50, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Na nowe laboratorium politechnika poczeka jednak dłużej

 

Konkurs na stanowisko pracownika inżynieryjno-techniczny w Wydziałowym Laboratorium Badań Konstrukcji

Instytucja ogłaszająca konkurs:

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Stanowisko oraz warunki zatrudnienia:

nazwa stanowiska – pracownik inżynieryjno-techniczny w Wydziałowym Laboratorium Badań Konstrukcji na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

wymiar etatu – pełny etat

warunki zatrudnienia – umowa na czas określony

miejsce pracy – Rzeszów

Data ogłoszenia konkursu: grudzień 2023

Przewidywany termin zatrudnienia: 01.02.2024.

Zakres (ogólny) zadań wykonywanych na danym stanowisku:

Udział w badaniach naukowych i dydaktycznych

Obsługa i utrzymanie aparatury badawczej (po przeszkoleniu)

Udział w badaniach akredytowanych i nieakredytowanych, w tym w badaniach dla przemysłu

Udział w pracach administracyjnych jednostki.

Wymagania stawiane kandydatowi w zakresie jego kwalifikacji:

Wykształcenie wyższe techniczne,

specjalność budownictwo, elektrotechnika (ew. akustyka)

Znajomość języka angielskiego: poziom B2,

Zdolność do pracy na wysokości powyżej 3 m,

Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność w wykonywaniu zadań, umiejętność analitycznego myślenia,

Atutem będzie znajomość systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

Wykaz wymaganych dokumentów (na etapie zgłoszenia − w formie elektronicznej):

podanie o pracę skierowane do JM Rektora PRz,

CV, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę (z danymi kontaktowymi),

dokumenty potwierdzające wykształcenie i ew. szkolenia, kursy, egzaminy, certyfikaty (oryginały do wglądu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej),

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Politechnikę Rzeszowską danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do celów procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119,s.1).

Dodatkowe informacje:

w toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może zostać poproszony o przedłożenie dodatkowych dokumentów niewymienionych w niniejszym ogłoszeniu,

zatrudnienie poprzedzone będzie rozmową kwalifikacyjną w siedzibie Politechniki (Rzeszów) – Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Ostateczną decyzję w przedmiocie zatrudnienia podejmuje Rektor Politechniki Rzeszowskiej.

Termin składania dokumentów:

do 10.01.2024 – oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Sposób składania ofert:

Oferty zatytułowane „Konkurs na stanowisko pracownika inżynieryjno-technicznego” należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: rb@prz.edu.pl.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.01.2024 r.

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej rozporządzeniem, informujemy iż:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres email: iod@prz.edu.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Politechnice Rzeszowskiej. Dane obligatoryjne (wynikające z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 917) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b[1] rozporządzenia, a pozostałe podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. a[2] rozporządzenia.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji, po czym, w przypadku nie zawarcia umowy o pracę, dokumenty papierowe zostaną odesłane na podany w dokumentach adres, dane elektroniczne zaś zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia.

Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.

Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

[1] Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 

[2] Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Pliki do pobrania

 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (77.07 KB, PDF)

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (13.98 KB, DOCX)

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij