Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Studia podyplomowe na Politechnice Rzeszowskiej

Praca w Urzędzie Ochrony Zabytków

Opublikowano: 2023-12-01 18:20:57, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

PRZEMYŚL.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków zakończył przyjmowanie wniosków o dofinansowanie

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu

37-700 Przemyśl ul.Jagiellońska 29

 

Ogłoszenie nr 131007 / 01.12.2023

 

Inspektor Ochrony Zabytków

Do spraw: rejestru zabytków nieruchomych Wydział ds. Rejestru i Dokumentacji Zabytków

 

Osoba na tym stanowisku:

Prowadzi postępowania administracyjne, weryfikuje dokumenty oraz opracowuje decyzje administracyjne w sprawach dotyczących wpisu obiektów do rejestru zabytków nieruchomych

Prowadzi rejestr zabytków nieruchomych i wojewódzką ewidencję zabytków

Prowadzi sprawy związane z gromadzeniem i aktualizacją podstawowej dokumentacji dotyczącej zabytków nieruchomych

Prowadzi postępowania dotyczące zgody na sprzedaż, zamianę, darowiznę, podział nieruchomości

Przygotowuje, prowadzi i aktualizuje komputerowe bazy danych dotyczące zabytków nieruchomych

Udziela dostępu do informacji publicznej

Współdziała z gminami w sprawach dotyczących gminnych ewidencji zabytków

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: wyższe na kierunku historia sztuki lub ochrona dóbr kultury

Znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Znajomość ustawy o służbie cywilnej

Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego

Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej

Znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (D. U. z 2023 r. poz. 342, 497), ani niebycie ich współpracownikiem (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Co oferujemy

Indywidualny rozkład czasu pracy

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

 

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.

Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.

Umożliwiamy osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z własnych urządzeń i rozwiązań wspomagających pracę (np. pomoc asystenta lub trenera pracy).

Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większą czcionka w materiałach drukowanych).

Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

 

Warunki pracy

· praca administracyjno–biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,

· wyjazdy w teren,

· obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka),

· kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

 

Dodatkowe informacje

Dokumenty aplikacyjne dostarczone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o naborze lub nie podpisane nie będą rozpatrywane.

 

W przypadku dokumentów przesyłanych pocztą za datę wpływu przyjmuje się datę nadania.

 

W ofercie należy podać dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu).

 

Poznaj przewagę Comarch ERP XL

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane i opatrzone aktualną datą.

 

List motywacyjny powinien być podpisany.

 

Tylko osoby, których oferty spełniły wymagania formalne, zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Kandydat, który zostanie wskazany do zatrudnienia, a który urodził się przed 1 sierpnia 1972 r. przed zatrudnieniem

zostanie poproszony o złożenie oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

(według wzoru określonego w nw. ustawie), zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu

informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z

2023 r. poz. 342, 497).

 

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 16 678 61 78 lub 16 678 59 44.

 

PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:

Metody i techniki naboru zastosowane w naborze:

Weryfikacja formalna ofert (wszyscy kandydaci, którzy dostarczyli stosowne dokumenty i spełniają wymagania formalne, biorą udział w dalszych etapach naboru).

Kolejne etapy naboru przeprowadzane są, w zależności od liczby kandydatów spełniających wymogi formalne, w następujących formach:

- w przypadku mniejszej niż 10 liczby kandydatów:1) rozmowy kwalifikacyjnej, 2) testu umiejętności praktycznych (np. znajomość obsługi komputera, umiejętność redagowania pism urzędowych).

- w przypadku większej lub równej 10 liczbie kandydatów:1) testu wiedzy, 2) rozmowy kwalifikacyjnej, 3) testu umiejętności praktycznych (np. znajomość obsługi komputera, umiejętność redagowania pism urzędowych).

 

Kwalifikację do testu umiejętności praktycznych otrzymują kandydaci, którzy:

1) w przypadku testu wiedzy uzyskali wynik co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi. Komisja wybiera do 10 osób z najlepszym wynikiem, w przypadku uzyskania wyników kwalifikujących przez więcej niż 10 osób - Komisja wybiera kandydatów, którzy udzielili najwięcej prawidłowych odpowiedzi;

2) w przypadku rozmów kwalifikacyjnych uzyskali co najmniej 60% możliwych do uzyskania punktów (limit punktowy zależy od liczby pytań zadanych przez Komisję, za każde pytanie Komisja może przyznać od 0 do 5 punktów). Komisja wybiera do 5 osób z najlepszym wynikiem.

 

W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganego progu 50% poprawnych odpowiedzi w teście wiedzy, 60% możliwych do uzyskania punktów w rozmowie kwalifikacyjnej, nabór uznaje się za nierozstrzygnięty.

 

Dokumenty niezbędne:

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Oświadczenie o niepełnieniu służby zawodowej ani niepracowaniu w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, 497), ani niebycie ich współpracownikiem (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty dodatkowe:

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

Aplikuj do 11 grudnia 2023

W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 131007"

na adres:

ul. Jagiellońska 29, 37-700 Przemyśl, pokój nr 31 (sekretariat)

lub przez EPUAP na adres skrytki

/WUOZPrzemysl/skrytka lub /WUOZPrzemysl/SkrytkaESP

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 16 678 59 44

lub mailowego na adres: wkzabytkow@wuozprzemysl.pl

Dokumenty należy złożyć do: 11.12.2023

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

 

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

Administrator danych i kontakt do niego: Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków, 37-700 Przemyśl, ul. Jagiellońska 29, rodo@wuozprzemysl.plKontakt do inspektora ochrony danych: rodo@wuozprzemysl.pl,telefonicznie: 16 678 59 44, wew. 39, 16 678 61 78, wew. 39. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnejInformacje o odbiorcach danych: Udostępniane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawaOkres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)Uprawnienia:prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżejprawo do wniesienia skargi do organu nadzorczegoPodstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODOInne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij