Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Studia podyplomowe na Politechnice Rzeszowskiej

Pracownik sekretariatu

Opublikowano: 2023-11-29 21:30:36, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie

35-016 Rzeszów ul. Mochnackiego 4

 

Ogłoszenie nr 130069 / 21.11.2023

 

Starszy Specjalista

Wydział Kadr, Organizacji i Nadzoru

 

Wynagrodzenie zasadnicze nie mniej niż 4067,00 zł brutto

 

Osoba na tym stanowisku:

wykonuje czynności kancelaryjne związane z prowadzeniem obiegu dokumentów w jednostce, w tym przyjmuje, rejestruje, przekazuje korespondencję zadekretowaną do komórek organizacyjnych jednostki, ewidencjonuje korespondencję wychodzącą w systemie EZD RP

prowadzi i obsługuje składy chronologiczne w systemie EZD RP w KW PSP w Rzeszowie

prowadzi rejestry aktów normatywnych, upoważnień i pełnomocnictw oraz umów i porozumień wydanych przez komendanta wojewódzkiego PSP

archiwizuje całość dokumentacji wytworzonej w sekretariacie Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

prowadzi w zastępstwie obsługę sekretariatu komendanta wojewódzkiego PSP

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: wyższe

Staż pracy co najmniej 6 miesięcy w administracji publicznej

Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej

Umiejętność pracy w środowisku pakietu Ms Office, obsługi poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych

W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe:

umiejętność pracy pod presją czasu i zachowanie równowagi w sytuacjach stresogennych

wysoka kultura osobista, komunikatywność

samodzielna organizacja miejsca pracy

umiejętne zarządzanie czasem oraz terminowość w realizacji zadań

otwartość na podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych

 

Co oferujemy

Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy

Dopłata do biletów na imprezy kulturalne

Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu

Miejsce parkingowe na terenie urzędu

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

 

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

 

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym, 40-godzinny tydzień pracy w siedzibie urzędu,

praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

długotrwała pozycja siedząca,

narzędzia i materiały do pracy: komputer, skaner, drukarka, kserokopiarka, niszczarka,

współpraca z klientem wewnętrznym oraz instytucjami zewnętrznymi i komendami PSP,

praca na 2 piętrze,

praca w pomieszczeniach ogrzewanych z dostępem do światła dziennego,

brak wind i podjazdów oraz odpowiednio dostosowanych ciągów komunikacyjnych i toalet dla osób niepełnosprawnych.

 

Dodatkowe informacje

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).

Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20% mies. wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy;

 

WZÓR zgody na przetwarzanie numeru telefonu do kontaktu w procesie rekrutacji na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Kadr, Organizacji i Nadzoru

Poznaj przewagę Comarch ERP XL

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia

27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym:

 

………………………………………………………………………………………………

 

(numer telefonu do kontaktu)

 

które nie są wymagane obowiązującymi przepisami prawa (Kodeks pracy, Ustawa o służbie cywilnej) w procesie rekrutacji na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Kadr, Organizacji i Nadzoru, ogłoszonego 21 listopada 2023 r.1), przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w korpusie służby cywilnej.

 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 wyżej wskazanego Rozporządzenia zgoda udzielona na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w formie oświadczenia na piśmie w dowolnym czasie, nie wpływa to jednak na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

 

 

................................... …………………….…………......................

 

(miejscowość i data) (podpis osoby wyrażającej zgodę)

 

 

 

PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:

analiza dokumentów aplikacyjnych;

test wiedzy;

rozmowa kwalifikacyjna;

 

Dokumenty niezbędne:

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Zgoda na przetwarzanie numeru telefonu do kontaktu w procesie rekrutacji na stanowisko starszego specjalisty na wolne stanowisko pracy w korpusie służby cywilnej w Wydziale Kadr, Organizacji i Nadzoru

Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Aplikuj do 1 grudnia 2023

 

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 130069"

na adres:

Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie

ul. Mochnackiego 4

35-016 Rzeszów

sekretariat II piętro

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

17 74 70 244

Dokumenty należy złożyć do: 01.12.2023

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

 

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Mochnackiego 4, tel. 17 74 70 223, e-mail: biuro@podkarpacie.straz.pl.

2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: tel. 17 7470224, e-mail: iod@podkarpacie.straz.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej na podstawie przepisów Kodeku Pracy, ustawy o Służbie Cywilnej oraz prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO to jest na podstawie art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o służbie cywilnej oraz w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie Pani/Pana zgody – w zakresie danych nieobjętych zakresem ww. ustaw w związku z naborem do pracy w PSP.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. a oraz b RODO w zakresie potwierdzającym niepełnosprawność – w przypadku prawa do skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów lub umowy powierzenia, w szczególności Pani/Pana imię i nazwisko, w przypadku spełnienia kryteriów formalnych naboru, stanowią informację publiczną i mogą być udostępniane w trybie przewidzianym ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 

Dane osobowe wybranego kandydata (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania), umieszczane są w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, Biuletynie urzędu oraz w Biuletynie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.8. Pani/Pana dane osobowe, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia naboru; w celu natomiast prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, przez okres wynikający z wymogów archiwalnych określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

 

Dane osobowe nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania), będą przetwarzane po zakończeniu naboru w celach sprawozdawczych, oraz archiwizowane w oparciu o obowiązujące przepisy.10. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO, w związku z art. 5 a ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w obiektach Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie i ich bezpośrednim otoczeniu, gdzie prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu zdarzeń w postaci monitoringu wizyjnego.

 

Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia w obiekcie. Dane zapisywane są w sposób ciągły, nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących. W związku z powyższym dane dostępne są w czasie nie dłuższym niż 30 dni od momentu zapisu. Nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących i w zależności od częstotliwości korzystania z rejestratora, dostępne mogą być w czasie nie krótszym niż 7 dni od momentu zapisu. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz nadrzędne jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.12. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania;

b) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, Infolinia: 606 950 000, e-mail – kancelaria@uodo.gov.pl).

13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

14. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Wzory oświadczeń
 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij