Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Studia podyplomowe na Politechnice Rzeszowskiej

Urzędnik w komendzie policji

Opublikowano: 2023-11-27 16:33:02, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

USTRZYKI DOLNE.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych

38-700 Ustrzyki Dolne 29 Listopada 33

 

Ogłoszenie nr 130613 / 24.11.2023

 

Inspektor

Zespół Kadr i Szkolenia

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 

Osoba na tym stanowisku:

- wykonuje zadania lokalnego organizatora doskonalenia zawodowego w miejscu pełnienia służby/pracy,

- dokonuje rozpoznania i analizuje potrzeby szkoleniowe policjantów w poszczególnych komórkach organizacyjnych

- sporządza dokumentację dotyczącą kierowania policjantów na kursy specjalistyczne, szkolenia zawodowe

- koordynuje przebieg wyszkolenia strzeleckiego policjantów, wprowadza wyniki strzelań do Systemu Wspomagania Obsługi Policjantów i sporządza sprawozdania

- koordynuje czynności w zakresie uczestniczenia policjantów w testach sprawności fizycznej, prowadzi dokumentację w przedmiotowym zakresie i sporządza sprawozdania

- koordynuje i nadzoruje działalność szkoleniową realizowaną w komórkach i jednostkach organizacyjnych KPP w Ustrzykach Dolnych

- przygotowuje dokumenty ubezpieczeniowe związane ze zgłoszeniem, zmianą i wyrejestrowaniem policjantów/pracowników i ich rodzin z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,

- wykonuje zadania z zakresu medycyny pracy w tutejszej komendzie poprzez kierowanie policjantów/pracowników na badania wstępne, okresowe, kontrolne, specjalistyczne a także prowadzi ewidencję wydanych skierowań oraz wykonanych badań, aktualizuje dane w Systemie Wspomagania Obsługi Policjantów w tym zakresie. Współpracuje z placówką wykonującą badania profilaktyczne.

- wykonuje obowiązki związane z zabezpieczeniem kadrowo-mobilizacyjnym Komendy oraz współpracuje z terenowym wojskowym centrum rekrutacji

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: średnie

Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w obszarze administracji publicznej

Znajomość ustaw w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy : Ustawa o Policji, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Kodeks Pracy, Ustawa o Służbie Cywilnej, Ustawa o Systemie Ubezpieczeń społecznych

Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzula "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,

W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r

Umiejętność stosowania prawa, analityczne myślenie, formułowanie wniosków i opinii

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Co oferujemy

Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy

Miejsce do ćwiczeń lub zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracy

Miejsce do odświeżenia się

Miejsce parkingowe na terenie urzędu

Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

 

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

 

Warunki pracy

praca o charakterze administracyjno-biurowym

podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to komputer z oprogramowaniem

jednozmianowy system pracy

praca przy minitorze ekranowy powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy

praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

brak wind i podjazdów

budynek nie jest przystosowany do potrze osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim

 

Dodatkowe informacje

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

Poznaj przewagę Comarch ERP XL

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:

I etap - wryfikacja i analiza złożonych dokumentów pod kątem spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych

II etap - test wiedzy

III etap - rozmowa kwalifikacyjna

 

Dokumenty niezbędne:

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 756 ze zm.)

oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty dodatkowe:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 

Aplikuj do 8 grudnia 2023

 

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 130613"

na adres:

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W USTRZYKACH DOLNYCH

UL. 29 LISTOPADA 33

38-700 USTRZYKI DOLNE

 

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego 478294360

Dokumenty należy złożyć do: 08.12.2023

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Ustrzykach Dolnych ul. 29 Listopada 33 38-700 Ustrzyki Dolne

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.ustrzyki-dolne@rz.policja.gov.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

 

Uprawnienia:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij