Powiat Rzeszowski - siła inwestycji

Praca dla urzędnika

Opublikowano: 2023-11-19 22:01:32, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

inspektora w Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym Departamentu Rozwoju Regionalnego

 

Wymagania niezbędne:

wykształcenie wyższe magisterskie,

co najmniej trzyletni staż pracy,

znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,

znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,

znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

znajomość przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

znajomość aktów prawa krajowego oraz Wspólnot Europejskich w zakresie polityki spójności 2021-2027,

znajomość strategii Rozwoju Województwa- Podkarpackie 2030,

podstawowa wiedza z zakresu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,

obywatelstwo polskie,

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

znajomość różnych metod prowadzenia badań społeczno- gospodarczych,

znajomość problematyki transportowej,

znajomość pakietu biurowego (Word, Excel, Power Point).

 

Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:

współudział w opracowaniu metodologii i organizacji badań społeczno- gospodarczych oraz współuczestnictwo w realizacji zgodnie z przyjętymi procedurami w celu uzyskania terminowo wysokiej jakości wyników,

współudział w prowadzeniu analiz z zakresu sytuacji społeczno- gospodarczej województwa w celu zaspokojenia potrzeb użytkowników,

współuczestnictwo w przygotowaniu informacji analitycznych w zakresie badań prowadzonych w Departamencie w celu udostępnienia wyników prowadzonych badań i analiz statystycznych,

analiza poprawności wyników badań na poszczególnych etapach w celu zapewnienia odpowiedniej jakości danych,

realizowanie zadań w zakresie monitoringu i ewaluacji postępów w realizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego, w tym przygotowywanie okresowych raportów,

prowadzenie bieżących analiz i ewaluacji służących optymalizacji podejmowanych decyzji w zakresie podstawowych kierunków rozwoju regionu,

prowadzenie badań i analiz diagnostycznych na potrzeby programowania strategicznego i operacyjnego,

analiza raportów i sprawozdań dotyczących polityki regionalnej oraz analizowanie stanu rozwoju województwa w oparciu o dane statystyczne, dostępne dane jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów życia gospodarczego i społecznego,

udział w konferencjach dotyczących rozwoju regionalnego,

udział w organizacji corocznej konferencji, podczas której prezentowane są wyniki badań oraz analiz zrealizowanych przez Oddział,

prezentacja wyników przygotowanych danych raportów, ekspertyz i analiz,

redagowanie strony internetowej z zasobami informacyjnymi dotyczącymi rozwoju województwa oraz bieżąca aktualizacja bazy danych statystycznych,

przygotowywanie określonego zakresu danych do poszczególnych obszarów monitoringu,

nawiązywanie stałej współpracy ze wszystkimi podmiotami zaliczanymi do systemu monitoringu oraz pozyskiwanie danych statystycznych od innych podmiotów,

współpraca z Krajowym Obserwatorium Terytorialnym i siecią instytucji współpracujących z ROT,

przygotowywanie i realizacja zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (nadzór nad wyborem wykonawcy, realizacją i odbiorem badań zleconych, opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, metodologii badań realizowanych w rekomendowanych kierunkach badawczych),

współpraca ze stroną rządową oraz instytucjami statystyki publicznej w zakresie wypracowania standardów wymiany danych dla transparentnego informowania społeczeństwa o zachodzących zmianach,

wykonywanie bieżących zadań związanych z realizowanymi projektami unijnymi,

realizacja projektu w ramach Pomocy Technicznej programu regionalnego FEP 2021-2027,

współpraca związana z przygotowaniem i aktualizacją Planu transportowego (Programu strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego),

współpraca w zakresie modelowania ruchu na potrzeby realizacji polityki rozwoju.

 

Warunki pracy:

praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

praca na miejscu – w siedzibie Urzędu oraz możliwe wyjazdy służbowe,

pakiet socjalny.

 

Wymagane dokumenty:

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),

kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),

oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowana opinią (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia),

kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi.

 

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie. (wzór – załącznik nr 4 do ogłoszenia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować odrzuceniem oferty.

 

W miesiącu październiku 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych osiągnął 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym Departamentu Rozwoju Regionalnego, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, Kancelaria ogólna, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, w terminie do dnia 22 listopada 2023 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

 

UWAGA

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego nie zwraca złożonych dokumentów. Po upływie 7 miesięcy od zakończenia naboru dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór będą niszczone.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

 

stosując art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z siedziba w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4,

Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie jest Pani Małgorzata Krysińska-Żmuda. Kontaktować można się we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych poprzez e-mail - iod@podkarpackie.pl, telefonicznie 17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, osobiście w siedzibie Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,

Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celach przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, zgodnie z przepisami prawa, w tym publikacji niezbędnych informacji o wyłonionym kandydacie oraz archiwizacji,

Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, oraz przepisów szczególnych tj.:

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jeżeli w dokumentach kandydata zawarte są dane inne niż wskazane w obowiązujących przepisach prawa lub dane o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest zgoda kandydata na ich przetwarzanie,

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa (np. podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON; wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa) oraz podmioty współpracujące z Urzędem na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Informacja o wyniku naboru jest zamieszczania na tablicy informacyjnej UMWP oraz publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 3 miesięcy,

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną Urzędu,

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w myśl obowiązujących przepisów. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawemprzetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji oraz profilowania.

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych,

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, danych kontaktowych, wykształcenia oraz przebycia dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym naborze. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne,

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

załącznik nr 1_ kwestionariusz.docx

załącznik nr 2_oswiadczenia 2018.docx

Wybierz studia w WSPiA

załacznik nr 3_oswiadczenie_2018.docx

załącznik nr 4_oswiadczenieRODO.docx

 

Partnerzy serwisu

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij