Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Studia podyplomowe na Politechnice Rzeszowskiej

Urzędnik - oferta pracy

Opublikowano: 2023-11-12 22:33:54, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

inspektora w Oddziale kontroli zamówień publicznych

Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Wymagania niezbędne:

wykształcenie wyższe magisterskie,

co najmniej 3 letni staż pracy,

znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,

znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,

znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

znajomość Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027,

znajomość zagadnień związanych z wdrażaniem Priorytetu 8 - Rozwój lokalny kierowany przez społeczność programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027,

znajomość przepisów Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

znajomość przepisów Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności,

znajomość przepisów rozporządzeń wykonawczych do ustaw, o których mowa powyżej, w zakresie działań wdrażanych przez samorząd województwa,

znajomość procedur przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach działań delegowanych samorządowi województwa, w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych określonych zakresem czynności,

znajomość aktów prawnych regulujących ustrój i funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce, znajomość wewnętrznych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie Samorządu Województwa Podkarpackiego (w szczególności Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie),

znajomość przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych do ustawy,

znajomość przepisów prawa UE dotyczących udzielania zamówień publicznych,

znajomość przepisów Kodeksu cywilnego w części dotyczącej zamówień publicznych,

znajomość przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

znajomość wybranych zagadnień z dziedziny finansów publicznych w tym: form organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych, zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, zasad i zakresu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

znajomość przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych,

obywatelstwo polskie,

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

co najmniej roczne doświadczenie w administracji publicznej na stanowisku związanym z pracą przy zamówieniach publicznych (praca przy udzielaniu zamówień publicznych, praca w jednostce kontrolującej proces udzielania zamówień publicznych),

znajomość obsługi komputera (obsługa pakietu MS OFFICE, Word, Exel, Powerpoint, Access).

Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:

Realizacja zadań w zakresie pełnienia przez samorząd województwa roli podmiotu wdrażającego /instytucji pośredniczącej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) określonych przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz zapisami umowy delegowania zawartej pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie a Samorządem Województwa Podkarpackiego w zakresie weryfikacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz czynności związanych z tym procesem, w szczególności:

weryfikacja poprawności trybu zawierania przez beneficjentów umów, których przedmiotem są dostawy, usługi i roboty budowlane w ramach operacji współfinansowanych ze środków PROW 2014-2020,

realizację zadań zgodnie z trybem i terminami wynikającymi z obowiązujących przepisów, umowy delegowania oraz procedur i instrukcji,

stosowanie procedur i instrukcji przekazanych przez agencję płatniczą,

przeprowadzanie kontroli administracyjnych udzielonych przez beneficjentów zamówień publicznych w zakresie poprawności zastosowania procedur, zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, kwalifikowalności poniesionych kosztów, zapobiegania nieprawidłowemu podwójnemu finansowaniu z innych źródeł unijnych lub krajowych i w ramach poprzednich okresów programowania,

 

przygotowanie aneksów do umów,

wykrywanie, przeciwdziałanie występowaniu nieprawidłowości, a w przypadku ich wystąpienia niezwłoczne podejmowanie działań w celu ich usunięcia oraz zapobieganie ich ponownemu wystąpieniu,

prowadzenie spraw związanych ze składanymi przez podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy/ beneficjentów skargami do sądów administracyjnych i pozwami składanymi do sądów powszechnych w przypadkach wynikających z przeprowadzonych weryfikacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

umożliwienie przeprowadzania kontroli przez organy kontroli skarbowej, Najwyższej Izby Kontroli, przedstawicieli Komisji Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego,Instytucję Zarządzającą, agencję płatniczą oraz inne uprawnione podmioty oraz przekazywanie agencji płatniczej informacji o tych kontrolach, ich wynikach oraz sposobie realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych,

umożliwienie agencji płatniczej przeprowadzenie działań monitoringowych,

umożliwienie agencji płatniczej przeprowadzenie audytu,

udostępnianie lub przekazywanie uprawnionym podmiotom dokumentacji związanej z weryfikacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzenie przez trenerów szkoleń, konsultacji zapewniających prawidłowe wykonanie zadań,

stosowanie zasad przepływu informacji dotyczących szczegółowych warunków i trybuprzyznawania i zatwierdzania pomocy finansowej oraz stosowania procedur w zakresie zadańdelegowanych przez agencję płatniczą do podmiotów wdrażających w ramach PROW 2014-2020,

bieżące wprowadzanie danych do systemu informatycznego,

przygotowywanie i wnoszenie pod obrady Zarządu Województwa Podkarpackiego projektów uchwał.

Realizacja zadań w zakresie pełnienia przez samorząd województwa roli podmiotu wdrażającego/ instytucji pośredniczącej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 w zakresie weryfikacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz czynności związanych z tym procesem.

Realizacja zadań w zakresie wdrażania Priorytetu 8 - Rozwój lokalny kierowany przez społeczność programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027 w zakresie weryfikacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz czynności związanych z tym procesemw szczególności:

przeprowadzanie weryfikacji zamówień publicznych projektów, które otrzymały dofinansowanie i są zobligowane do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

przeprowadzanie weryfikacji projektów wyłączonych z obowiązku stosowania Ustawy Pzp a zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności oraz innych Wytycznych,

Poznaj przewagę Comarch ERP XL

prowadzenie spraw związanych z wykrywaniem nieprawidłowości, a w przypadku ich wystąpienia podejmowanie działań w celu ich usunięcia,

przekazywanie informacji pokontrolnych, notatek o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości, notatek o stwierdzonych nieprawidłowościach ze skutkiem finansowym do DRP celem zgłoszenia nieprawidłowości zgodnie z odrębnymi procedurami,

wykorzystanie systemów informatycznych w zakresie realizowanych zadań,

prowadzenie spraw związanych z wykrywaniem nieprawidłowości, a w przypadku ich wystąpienia podejmowanie działań w celu ich usunięcia,

współpraca z Departamentem Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie: zadań związanych z programowaniem Priorytetu 8 RLKS na potrzeby perspektywy finansowej 2021-2027 oraz uzgadniania konieczności wprowadzenia zmian do treści FEP 2021-2027, przy opracowaniu SZOP oraz jego zmian i aktualizacji.

Współpraca z innymi komórkami Departamentu w zakresie wykonywanych zadań,

Współpraca z innymi Departamentami w zakresie wykonywanych zadań,

Wykonywanie innych czynności i zadań koniecznych do prawidłowego funkcjonowania Departamentu,

Warunki pracy:

praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

praca na miejscu - w siedzibie Urzędu oraz możliwe wyjazdy służbowe,

pakiet socjalny.

Wymagane dokumenty:

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),

kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy oraz doświadczenie (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),

oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowana opinią (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia),

kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, referencje).

 

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie. (wzór – załącznik nr 4 do ogłoszenia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować odrzuceniem oferty.

 

W miesiącu październiku 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych osiągnął 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale kontroli zamówień publicznych Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, Kancelaria ogólna, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 20 listopada 2023 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

 

UWAGA

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego nie zwraca złożonych dokumentów. Po upływie 7 miesięcy od zakończenia naboru dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór będą niszczone.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

 

stosując art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

z siedziba w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4,

Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie jest Pani Małgorzata Krysińska- Żmuda. Kontaktować można się we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych poprzez e-mail - iod@podkarpackie.pl, telefonicznie 17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, osobiście w siedzibie Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,

Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celach przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, zgodnie z przepisami prawa, w tym publikacji niezbędnych informacjio wyłonionym kandydacie oraz archiwizacji.

Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w związkuz wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, oraz przepisów szczególnych tj.:

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jeżeli w dokumentach kandydata zawarte są dane inne niż wskazane w obowiązujących przepisach prawa lub dane o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest zgoda kandydata na ich przetwarzanie.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa (np. podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON; wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa) oraz podmioty współpracujące z Urzędem na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Informacja o wyniku naboru jest zamieszczania na tablicy informacyjnej UMWP oraz publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 3 miesięcy.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną Urzędu,

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w myśl obowiązujących przepisów. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji oraz profilowania.

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, danych kontaktowych, wykształcenia oraz przebycia dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym naborze.W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

załącznik nr 1_ kwestionariusz.docx

załącznik nr 2_oswiadczenia 2018.docx

załacznik nr 3_oswiadczenie_2018.docx

załącznik nr 4_oswiadczenieRODO.docx

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij