Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Urzędnik w Urzędzie Wojewódzkim

Opublikowano: 2023-09-25 20:37:29, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

35-959 Rzeszów ul. Grunwaldzka 15

 

Ogłoszenie nr 127376

/ 20.09.2023

Starszy Specjalista

Do spraw: usuwania skutków klęsk żywiołowych w Oddziale Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Wydziale Środowiska i Rolnictwa (ŚR/V/4)

 

Wynagrodzenie zasadnicze 4300,00 zł brutto

Osoba na tym stanowisku:

prowadzi obsługę finansową Oddziału z zakresu dotowanych zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym m.in. prowadzi ewidencje wydatków z budżetu państwa w układzie zadaniowym, sporządza harmonogramy wypłat, miesięcznych zapotrzebowań na podstawie zawartych umów pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a jednostkami samorządu terytorialnego oraz prognozy wydatków, sporządza polecenia przekazania środków i sprawozdania z wykorzystania środków finansowych z budżetu państwa,

bierze udział w pracach wojewódzkiej komisji do spraw weryfikacji strat i szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi,

przeprowadza kontrole w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie wykorzystania środków finansowych otrzymanych z budżetu państwa,

przygotowuje projekty wniosków Wojewody do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o uruchomienie środków finansowych z budżetu państwa na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych lub przeciwdziałanie tym zdarzeniom oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze jednostek samorządu terytorialnego,

prowadzi formalną i merytoryczną weryfikacje wniosków składanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadania własne związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,

prowadzi rozliczenia dotacji przyznanych jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów zgodnie z obowiązującymi przepisami o finansach publicznych,

prowadzi ewidencje zadań finansowanych z budżetu państwa z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz usuwania skutków ruchów osuwiskowych lub przeciwdziałania tym zdarzeniom,

uczestniczy w pracach wojewódzkiego zespołu nadzorującego realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków.

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: wyższe

Doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych – powyżej półtora roku.

Znajomość przepisów ustaw: o dochodach jednostek samorządu terytorialnego; o finansach publicznych; prawo zamówień publicznych; o wojewodzie i administracji rządowej w województwie; o kontroli w administracji rządowej; o służbie cywilnej; kodeks postępowania administracyjnego.

Znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (D. U. z 2023 r. poz. 342, 497), ani niebycie ich współpracownikiem (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Co oferujemy

Indywidualny rozkład czasu pracy

Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy

Dopłata do biletów na imprezy kulturalne

Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu

Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego oraz opieki sprawowanej przez opiekuna dziennego

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

Dofinansowanie do zajęć sportowo-rekreacyjnych

 

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

 

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,

Krajowe Dni Pola 2024 - duża impreza rolnicza w Boguchwale

- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,

- praca w pozycji siedzącej,

- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.

 

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na V piętrze PUW w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. W przypadku delegacji służbowych, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

 

Dodatkowe informacje

Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie (wzór oświadczeń dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w zakładce: Praca w Urzędzie – Wzory oświadczeń).

 

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Tylko osoby, których oferty spełniły wymagania formalne, zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 

Metody i techniki naboru zastosowane w naborze: rozmowa kwalifikacyjna, test wiedzy, jeżeli do II etapu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 10 osób.

 

Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru.

 

Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

 

Kandydat, który zostanie wskazany do zatrudnienia, a który urodził się przed 1 sierpnia 1972 r. przed zatrudnieniem zostanie poproszony o złożenie oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (według wzoru określonego w nw. ustawie), zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, 497).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 17 8671210

 

Dokumenty niezbędne:

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających niezbędne powyżej półtoraroczne doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych (dokumenty jednoznacznie potwierdzające rodzaj i okres doświadczenia zawodowego).

Oświadczenie o niepełnieniu służby zawodowej ani niepracowaniu w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, 497), ani niebycie ich współpracownikiem (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Aplikuj do 2 października 2023

 

W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 127376"

na adres:

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Kancelaria Urzędu, pok. 27

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

lub przez EPUAP na adres skrytki

/PUWRzeszów/Skrytka ESP

Dokumenty należy złożyć do: 02.10.2023

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

Wybierz studia w WSPiA

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, zgodnie z zapisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO), że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów;2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji na podstawie kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;3) dane osobowe będą przetwarzane przez okres trzech miesięcy;4) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do załatwienia sprawy. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi załatwienie sprawy;5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:- podmioty, które są uprawnione, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, do dostępu do nich oraz ich przetwarzania w zakresie określonym przepisami, w tym kontrolującym działalność Wojewody (NIK, KAS, CBA, Prokuratura,sądy),- podmioty wykonujące zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemów teleinformatycznych, w tym elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją e-Dok (Centralny Ośrodek Informatyki z siedzibą w Warszawie),- podmioty zaangażowane w utrzymanie systemów poczty elektronicznej oraz serwisu ePUAP, które mogą być wykorzystywane do kontaktu z Panią/Panem;6) przysługuje Pani/Panu prawo do:- dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,- żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych na podstawie art. 16 RODO, jeśli są nieprawidłowe lub uzupełnienia jeśli są niekompletne,- żądania usunięcia swoich danych osobowych na podstawie art. 17 RODO po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów,- żądania ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;7) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;8) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej bez postawy prawnej.W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania zpraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie:1) listownie na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie2) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej: /PUWRzeszow/SkrytkaESP lub /PUWRzeszow/skrytka3) e-mailowo rodo@rzeszow.uw.gov.pl,4) osobiście w siedzibie PUW w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15.Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 .

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij