Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Fundusze europejskie w sierpniu – aż 87 konkursów w ramach programów unijnych i KPO (przegląd)

Opublikowano: 2023-08-06 13:14:40, przez: admin, w kategorii: Biznes

W sierpniu można się będzie starać o dofinansowanie w ramach 87 konkursów unijnych: 28 z programów krajowych, 38 z programów regionalnych, 14 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz 7 z Krajowego Planu Odbudowy. Część konkursów już trwa, inne zostaną rozpisane przed końcem wakacji.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Poniżej prezentujemy przegląd możliwości skorzystania z funduszy UE, które dotyczą samorządów i ich pracowników.

Zielony transport: zeroemisyjne i niskoemisyjne autobusy

Wsparcie otrzymają przedsięwzięcia związane z modernizacją i rozwojem lokalnej komunikacji autobusowej. Dofinansowanie można będzie uzyskać na zakup autobusów zeroemisyjnych oraz niskoemisyjnych dla obsługi nowoutworzonych pozamiejskich linii autobusowych, a także wymiany taboru autobusowego na dotychczas funkcjonujących pozamiejskich liniach autobusowych zagrożonych likwidacją.

Kwalifikowalna jest również infrastruktura ładowania i tankowania zakupionych pojazdów. Dofinansowanie może wynieść do 95 proc. wydatków kwalifikowalnych.

Nabór - prowadzony z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) - kierowany jest do organizatorów publicznego transportu zbiorowego: województwa, powiaty, związki powiatowe, związki powiatowo-gminne, związki gminne, gminy; a także operatorów publicznego transportu zbiorowego.

Ogłoszenie naboru planowane jest w sierpniu 2023 r.

 

Kultura: dofinansowanie z programu FEnIKS na rozwój infrastruktury kultury i turystyki kulturowej

Państwowe instytucje kultury, publiczne szkoły i uczelnie artystyczne a także samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe mogą otrzymać dofinansowanie na rozwój infrastruktury kultury i turystyki kulturowej.

O dofinansowane mogą się również ubiegać podmioty zarządzające obiektami wpisanymi na listę UNESCO, na listę Pomników Historii Prezydenta RP lub obiektami z tytułem Znak Dziedzictwa Europejskiego. Wsparcie obejmuje m.in.: prace konserwatorskie i restauratorskie, roboty budowlane, budowę nowych obiektów służących obsłudze ruchu turystycznego, zakup sprzętu lub wyposażenia, konserwację i digitalizację zabytków ruchomych, księgozbiorów i muzealiów, działania informacyjno-promocyjne, podnoszenie kompetencji kadr, działania edukacyjne.

Nabór trwa od 1 sierpnia do 29 września br. i jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Alokacja wynosi 400 mln zł.

Więcej informacji o naborze TUTAJ.

 

Maluch+

Dzięki Programowi Maluch+, dofinansowywane jest tworzenie nowych żłobków oraz klubów dziecięcych, a następnie wspierane funkcjonowanie tych ośrodków przez 36 miesięcy.

O dofinansowywanie mogą ubiegać się podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy).

Nabór jest prowadzony z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Więcej informacji o naborze TUTAJ.

 

Cyberbezpieczny samorząd

Projekt służy zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) przez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy.

Więcej informacji o naborze TUTAJ.

 

Lepsze drogi w Polsce Wschodniej

Beneficjentami projektów będą zarządcy dróg wojewódzkich w województwach Polski Wschodniej (lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i części mazowieckiego).

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

Więcej informacji o naborze TUTAJ.

 

Miasta Polski Wschodniej bardziej odporne na zagrożenia zmian klimatu

Wsparciem objęte zostaną inwestycje związane z zieloną i niebieską infrastrukturą w miastach, np. budowa parków, ogrodów i łąk miejskich, połączeń między terenami zielonymi, miejskich stawów i oczek wodnych, udrożnienie przepływu kanałów, czy rzek miejskich.

Inwestycje obejmą też modernizację już istniejących przestrzeni w miastach, tak aby likwidować miejskie „wyspy ciepła”, ułatwić wsiąkanie wody w grunt i zapobiegać jej szybkiemu odparowywaniu w okresach suszy oraz gromadzeniu się na powierzchni w sytuacjach ulewnych deszczy.

Konkurs jest skierowany do JST: miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz inne miasta subregionalne z podregionów z najwyższą kumulacją gmin zmarginalizowanych - w obu przypadkach z przedziału 20-100 tys. mieszkańców oraz miejscowości o statusie uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

Więcej informacji o naborze TUTAJ.

 

Mikro innowacje społeczne

Od 10 lipca do 18 września 2023 r. trwa nabór na projekty, które mają na celu powstanie nowych mikro innowacji społecznych. Przedsięwzięcia maja polegać na:

  • preinkubacji i inkubacji nowych pomysłów, w tym opracowaniu i rozwinięciu, oraz przetestowaniu i upowszechnieniu wybranych rozwiązań;
  • akceleracji nowych pomysłów, w tym ich rozwinięciu, udoskonaleniu i przygotowaniu do wdrożenia na szerszą skalę.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty, które realizowały podobne przedsięwzięcia w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Więcej informacji o naborze TUTAJ.

 

Dialog społeczny w zakresie adaptacyjności

Organizacje związkowe mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów polegających na budowaniu zdolności partnerów społecznych w zakresie stanowienia oraz monitorowania prawa i polityk publicznych.

Nabór prowadzony jest w ramach czterech rund konkursowych od 30 czerwca do 31 marca 2024 r.

Wybierz studia w WSPiA

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Więcej informacji o naborze TUTAJ.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij