Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP

Pracownik sekretariatu

Opublikowano: 2023-05-25 13:42:28, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

DĘBICA.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Komenda Powiatowa Policji w Dębicy

39-200 Dębica Ul. Chłodnicza 20

Ogłoszenie nr 121354 / 25.05.2023

 

Starszy Referent

Do spraw: kancelaryjno-biurowych Zespół Prezydialny Wydział Wspomagający

Dębica

Ul. Chłodnicza 20

 

Osoba na tym stanowisku:

Prowadzi ewidencję wpływających i wysyłanych dokumentów jawnych tj. dzienników korespondencyjnych, książek doręczeń, dzienników podawczych oraz Rejestru Teczek Jawnych.

Wysyła i przyjmuje przesyłki za pośrednictwem poczty specjalnej.

Obsługuje Komisariaty i Posterunki Policji w zakresie przyjmowania i wydawania przesyłek.

Przygotowuje przesyłki jawne, odnotowuje pisma, kopertuje i wysyła do firm, urzędów, instytucji za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Opracowuje zlecone przez Komendanta Powiatowego Policji w Dębicy decyzje oraz inne pisma.

Obsługuje platformę ePUAP.

Obsługuje system informatyczny Poczta Polska e-nadawca.

Wydaje dowody osobiste do Urzędów Miast i Gmin powiatu dębickiego.

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: średnie

Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w administracji publicznej

Umiejętność organizacji pracy własnej i organizowania działań

Dobra znajomość obsługi komputera

Umiejętności interpersonalne

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe:

Wykształcenie: wyższe

Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok pracy w sekretariacie lub kancelarii

Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do materiałów o klauzuli "poufne" albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przystąpienie do postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych,

umiejętność współpracy

 

Co oferujemy

Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu

Miejsce parkingowe na terenie urzędu

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Umowa o pracę

Stabilne zatrudnienie

 

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy

Praca w systemie jednozmianowym. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer - czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem. Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku KPP w Dębicy, przy ul. Chłodniczej 20. Budynek, w którym znajduje się miejsce pracy jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. W budynku znajdują się windy. Pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje sie na parterze budynku (przy wejściu głównym), co powoduje konieczność pokonywania dużych odległości oraz otwieranie drzwi z samozamykaczami za pomocą karty magnetycznej.

 

Dodatkowe informacje

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

List motywacyjny podpisz odręcznie.

Oświadczenia powinny być zgodne z treścią podaną w ogłoszeniu.

Komenda Powiatowa Policji w Dębicy nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń publikowanych w komercyjnych portalach internetowych oraz innych źródłach o podobnym charakterze.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Weryfikacja osób pod wzgledem formalnym.

Test wiedzy.

Rozmowa kwalifikacyjna.

 

Dokumenty niezbędne:

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty dodatkowe:

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

Aplikuj do 5 czerwca 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 121354"

na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Dębicy

ul. Chłodnicza 20

39-200 Dębica

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 47 8228361

Dokumenty należy złożyć do: 05.06.2023

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzania o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Dębicy z siedzibą przy ul. Chłodniczej 20, 39-200 Dębica;

 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na stanowisko pracy na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej;

 

3. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu Pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie;

 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu może zatrudnić na tym samym stanowisku inną osobę spośród kandydatów, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji;

 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty działające na zlecenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie w zakresie realizacji procesu rekrutacji;

 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;

b) sprostowania swoich danych na podstawie art.16 RODO

c) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów;

 

7. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;

8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unia Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

9. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Komendzie Powiatowej Policji w Dębicy:

a) listownie na adres Komendy Powiatowej Policji w Dębicy;

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

b) e-mailowo na adres: iod.debica@rz.policja.gov.pl

 

10. W przypadku jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Wzory oświadczeń