Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP
Jerzy Borcz - kandydat do Sejmu

Pracownik obsługi administracyjnej

Opublikowano: 2023-05-17 13:24:28, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

POWIAT JAROSŁAWSKI.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Korczowej

37-550 Radymno

Ogłoszenie nr 120949 / 17.05.2023

Referent

Do spraw: obsługi administracyjnej Zespół ds. administracyjnych

Pół etatu

 

Osoba na tym stanowisku:

przyjmuje korespondencję przychodzącą do Inspektoratu

segreguje korespondencję do teczek według instrukcji kancelaryjnej

prowadzi dokumentację pism i spraw wychodzących z Inspektoratu

prowadzi archiwum zakładowe Inspektoratu

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: wyższe Wykształcenie: wyższe administracyjne

znajomość obsługi komputera w środowisku MS Office, znajomość programu PŁATNIK i TREZOR

znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej

znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe:

kultura pracy i kultura osobista

umiejętność organizacji pracy i podejmowania decyzji oraz komunikatywność

 

Co oferujemy

Indywidualny rozkład czasu pracy

Miejsce parkingowe na terenie urzędu

 

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

 

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie inspektoratu, z użyciem monitora ekranowego. Miejsce pracy mieści się na parterze. Budynek nie posiada podjazdów oraz toalet dla osób niepełnosprawnych. Możliwe wyjazdy służbowe.

 

Dodatkowe informacje

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

- weryfikacja formalna dokumentów,

- rozmowa kwalifikacyjna

 

Dokumenty niezbędne:

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (zaświadczenie z Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Aplikuj do 29 maja 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ogłoszenie nr 120949”

na adres:

GRANICZNY INSPEKTORAT WETERYNARII W KORCZOWEJ

37-552 MŁYNY

Dokumenty należy złożyć do: 29.05.2023

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Graniczny Inspektorat Weterynarii w Korczowej - Graniczny Lekarz Weterynarii tel. 16-6282342

Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 16-6282342

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: Graniczny Inspektorat Weterynarii w Korczowej

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane