Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP
Jerzy Borcz - kandydat do Sejmu

Urzędnik w Straży Pożarnej

Opublikowano: 2023-04-07 11:06:46, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Urzędnik cywilny w wojsku – oferta pracy

 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie

35-016 Rzeszów ul. Mochnackiego 4

Ogłoszenie nr 117965 / 07.04.2023

Starszy Inspektor, Wydział Finansów

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Wynagrodzenie zasadnicze nie mniej niż 3900,00 zł brutto

 

Osoba na tym stanowisku:

dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych dotyczących ewidencji rzeczowych składników majątku, umorzeń środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących w ewidencji bilansowej jednostki;

uzgadnianie ewidencji syntetycznej rzeczowych składników majątkowych z analityczną ewidencją tych składników prowadzoną przez odpowiednią komórkę organizacyjną jednostki;

dekretowanie i księgowanie dokumentów dotyczących gospodarki magazynowej jednostki;

dekretowanie i księgowanie dokumentów dotyczących sum na zlecenie i depozytowych;

dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych dotyczących Funduszu Wsparcia PSP;

sporządzanie sprawozdań ze składników majątkowych będących w ewidencji bilansowej jednostki;

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: średnie

Staż pracy co najmniej 3 lata w obszarze prowadzenia ksiąg rachunkowych

znajomość obowiązujących aktów prawnych, tj. ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości i umiejętność ich interpretacji;

umiejętność analitycznego myślenia,

umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe:

umiejętność technicznej obsługi komputera, w tym pakietu MS Office,

umiejętność pracy pod presją czasu i zachowania rónowagi w sytuacjach stresogennych.

 

Co oferujemy

Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy

Dopłata do biletów na imprezy kulturalne

Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu

Miejsce parkingowe na terenie urzędu

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

 

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

 

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym, 40-godzinny tydzień pracy w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe i szkolenia,

praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

długotrwała pozycja siedząca,

narzędzia i materiały do pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka, fax,

współpraca z instytucjami zewnętrznymi i komendami PSP,

praca na 3 piętrze,

praca w pomieszczeniach ogrzewanych z dostępem do światła dziennego,

brak wind i podjazdów oraz odpowiednio dostosowanych ciągów komunikacyjnych i toalet dla osób niepełnosprawnych.

 

Dodatkowe informacje

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).

Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, pierwsza umowa na 12 miesięcy (zgodnie z ustawą o służbie cywilnej);

dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20% mies. wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy;

 

WZÓR zgody na przetwarzanie numeru telefonu do kontaktu w procesie rekrutacji na stanowisko starszego inspektora w Wydziale Finansów

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia

27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym:

…………………………………………………………………………………………………

 

Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

(numer telefonu do kontaktu)

 

które nie są wymagane obowiązującymi przepisami prawa (Kodeks pracy, Ustawa o służbie cywilnej) w procesie rekrutacji na stanowisko starszego inspektora w Wydziale Finansów, ogłoszonego 7 kwietnia 2023 r.1), przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej.

 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 wyżej wskazanego Rozporządzenia zgoda udzielona na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w formie oświadczenia na piśmie w dowolnym czasie, nie wpływa to jednak na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

 

................................... …………………….…………......................

 

(miejscowość i data) (podpis osoby wyrażającej zgodę)

 

 

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

analiza dokumentów aplikacyjnych;

test wiedzy;

rozmowa kwalifikacyjna;

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

zgoda na przetwarzanie numeru telefonu do kontaktu w procesie rekrutacji na stanowisko starszego inspektora w Wydziale Finansów

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty dodatkowe:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 

Aplikuj do 17 kwietnia 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 117965"

na adres:

Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie

ul. Mochnackiego 4

35-016 Rzeszów

sekretariat II piętro

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

17 74 70 236

Dokumenty należy złożyć do: 17.04.2023

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Mochnackiego 4, tel. 17 74 70 223, e-mail: biuro@podkarpacie.straz.pl.

2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: tel. 17 7470224, e-mail: iod@podkarpacie.straz.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej na podstawie przepisów Kodeku Pracy, ustawy o Służbie Cywilnej oraz prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO to jest na podstawie art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o służbie cywilnej oraz w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie Pani/Pana zgody – w zakresie danych nieobjętych zakresem ww. ustaw w związku z naborem do pracy w PSP.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. a oraz b RODO w zakresie potwierdzającym niepełnosprawność – w przypadku prawa do skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów lub umowy powierzenia, w szczególności Pani/Pana imię i nazwisko, w przypadku spełnienia kryteriów formalnych naboru, stanowią informację publiczną i mogą być udostępniane w trybie przewidzianym ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 

Dane osobowe wybranego kandydata (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania), umieszczane są w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, Biuletynie urzędu oraz w Biuletynie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.8. Pani/Pana dane osobowe, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia naboru; w celu natomiast prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, przez okres wynikający z wymogów archiwalnych określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

 

Dane osobowe nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania), będą przetwarzane po zakończeniu naboru w celach sprawozdawczych, oraz archiwizowane w oparciu o obowiązujące przepisy.10. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO, w związku z art. 5 a ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w obiektach Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie i ich bezpośrednim otoczeniu, gdzie prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu zdarzeń w postaci monitoringu wizyjnego.

 

Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia w obiekcie. Dane zapisywane są w sposób ciągły, nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących. W związku z powyższym dane dostępne są w czasie nie dłuższym niż 30 dni od momentu zapisu. Nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących i w zależności od częstotliwości korzystania z rejestratora, dostępne mogą być w czasie nie krótszym niż 7 dni od momentu zapisu. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz nadrzędne jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.12. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania;

b) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, Infolinia: 606 950 000, e-mail – kancelaria@uodo.gov.pl).

 

13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

14. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

- Miałem okazję już bezpośrednio uczestniczyć w spotkaniu na zaproszenie Prezydenta Zełenskiego i odebrać osobiście słowa podziękowania dla mieszkańców Rzeszowa i całego regionu za fantastyczne przyjęcie milionów uchodźców, którzy tędy uciekali przed wojną, a wiele tysięcy znalazło tu u nas bezpieczny dach nad głową, opiekę, wsparcie i pomoc. Teraz przekazuję te słowa wdzięczności mieszkańcom Rzeszowa. Satysfakcję daje fakt, że Rzeszów był wymieniany podczas wystąpienia pana Prezydenta i podczas wczorajszych uroczystości na pierwszym miejscu, jako pierwsze Miasto-Ratownik które niesie wszechstronną pomoc Ukrainie - powiedział prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek.

Podczas wystąpienia na Zamku Królewskim , prezydent Ukrainy podkreślał wagę udzielonej pomocy.

- Drogi Rzeszowie, dziękuję ci za to, że zostałeś pierwszym Miejscem - Ratownikiem dla Ukrainy. Przemyślu, Lublinie, Chełmie – dziękuję wam - mówił Prezydent Zełenski.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

Jednak ta pomoc i na taką skalę nie byłaby możliwa bez współpracy. To także wysiłek samorządowców. -Zdaliśmy ten egzamin razem. Pomagali nam w tym od Tarnowa przez Wieliczkę po Szczecin, Wrocław czy Sopot – dodał prezydent Fijołek. -Wszystkim należą się podziękowania.

Prezydent Ukrainy wspomniał również o stałej współpracy pomiędzy Polską a Ukrainą. -Dla nas i dla naszego regionu oznacza to szansę na rozwój gospodarczy ponieważ, jak wczoraj wybrzmiało podczas oficjalnego wystąpienia, w odbudowie Ukrainy w sposób znaczący będą uczestniczyć polskie, podkarpackie i rzeszowskie firmy. I do tego pan prezydent również nas wczoraj zaprosił- powiedział Konrad Fijołek.

 

Wzory oświadczeń