Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Praca w inspekcji handlowej

Opublikowano: 2023-03-01 14:05:35, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

35-959 Rzeszów Ul. 8-go Marca 5

Ogłoszenie nr 116697 / 01.03.2023

 

Inspektor

Do spraw: kontroli w Wydziale Kontroli Artykułów Przemysłowych i Paliw

Umowa na czas określony (np. projektu)

 

Osoba na tym stanowisku:

uczestniczy w kontrolach w celu poznania zasad i trybu ich prowadzenia w celu przygotowania do samodzielnej pracy

zaznajamia się z trybem prowadzenia postępowań pokontrolnych i administracyjnych w celu przygotowania do samodzielnej pracy

przygotowuje projekty prostych pism w postępowaniach prowadzonych w następstwie przeprowadzonych kontroli.

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: średnie

Doświadczenie zawodowe - krótkie przeszkolenie w administracji

znajomość ustaw o Inspekcji Handlowej, o Służbie Cywilnej, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe:

Wykształcenie: wyższe

posiadanie Prawa jazdy kategorii "B",

znajomość języków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

znajomość ustawy "Prawo przedsiębiorców" rozdział V,

 

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

 

Warunki pracy

praca wiążąca się z wyjazdami w teren samochodem służbowym lub środkami komunikacji publicznej,

praca administracyjno-biurowa,

podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to komputer, skaner,

oświetlenie naturalne i sztuczne,

praca na I piętrze,

praca: poniedziałek, środa do piątku od 7:15 do 15:15, wtorek od 8:00 do 16:00,

praca wymagająca pracy z klientami,

zagrożenie korupcją.

 

Dodatkowe informacje

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

 

Komisja do spraw naboru:

- przeprowadza ocenę złożonych ofert pod względem spełnienia wymagań formalno-prawnych oraz niezbędnych – oferty niespełniające tych wymagań nie podlegają dalszej ocenie;

- przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne, w przypadku, gdy ilość ofert spełniających wymagania formalno-prawne i obowiązkowe jest:

- mniejsza lub równa 10 z wszystkimi kandydatami,

- większa lub równa 11 minimum 10 kandydatami, spełniającymi w ocenie Komisji w największym stopniu wymagania dodatkowe.

 

Po zakończonych rozmowach Komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, których przedstawi Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Inspekcji Handlowej celem zatrudnienia wybranego kandydata.

Zastrzega się możliwość do zamknięcia przedmiotowego postępowania bez wskazania przyczyny.

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail.

 

Dokumenty niezbędne:

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty dodatkowe:

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie Prawa jazdy.

kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych

 

Aplikuj do 14 marca 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 116697"

na adres:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

ul. 8-go Marca 5,

35-959 Rzeszów

 

Aplikować na stanowisko można składając dokumenty osobiście, pocztą tradycyjną lub elektronicznie przez e-PUAP.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

17/862-14-53 lub 17/862-14-54

Dokumenty należy złożyć do: 14.03.2023

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

 

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą przy ul. 8-go Marca 5, 35-959 Rzeszów, tel. 17/862-14-53 w. 12, e-mail: sekretariat@wiih.rzeszow.pl

Kontakt do inspektora ochrony danych: ul. 8-go Marca 5, 35-959 Rzeszów, tel. 17/862-14-53 w. 12, e-mail: sekretariat@wiih.rzeszow.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na wybrane stanowisko - na podstawie Kodeksu Pracy i Ustawy o służbie cywilnej, natomiast udzielona przez Panią/Pana zgoda będzie podstawą do przetwarzania danych osobowych zawartych w złożonej dokumentacji (np. adres e-mail, nr tel., wizerunek). Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wybranym procesie rekrutacji.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

 

Uprawnienia:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Wybierz studia w WSPiA

Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

Wzory oświadczeń
 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij