Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP
Jerzy Borcz - kandydat do Sejmu

Urzędnik - oferta pracy

Opublikowano: 2023-02-28 20:21:43, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

ORA-K.2110.12.2023

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora I w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe o kierunku inżynieria środowiska, budownictwo lub pokrewne,

- kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe:

- praktyczna znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o gospodarce komunalnej, prawo wodne, prawo ochrony środowiska, prawo budowlane, KPA,

- praktyczna znajomość rozporządzeń oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw,

- bardzo dobra znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego, w tym miasta Rzeszowa,

- doświadczenie zawodowe w branży sanitarnej, melioracyjnej lub hydrotechnicznej lub budowlanej,

- biegła znajomość obsługi Microsoft Office (Word, Excel, Outlook),

- podstawowa znajomość programów CAD oraz GIS,

- umiejętność weryfikacji dokumentacji projektowej,

- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- prowadzenie spraw dotyczących umów zawartych z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami,

- przygotowywanie wniosków o zawarcie umów na kolejne okresy w przypadku upływającego okresu, na który zostały zawarte,

- weryfikacja i analiza informacji ustalającej wysokość opłaty stałej; przygotowywanie reklamacji, odwołań od decyzji w sprawie naliczenia opłaty stałej,

- ustalanie ilości wód opadowych i roztopowych odprowadzanych miejskimi kolektorami kanalizacji deszczowej,

- przygotowywanie oświadczeń o ilości odprowadzanych do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej, służących do odprowadzania opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych Miasta,

- weryfikacja i analiza informacji ustalającej wysokość opłaty zmiennej;

przygotowywanie reklamacji, odwołań od decyzji w sprawie naliczania opłaty zmiennej,

- przygotowywanie dokumentów do zapłaty należności z tytułu opłat za usługi wodne i użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

- prowadzenie spraw dotyczących umów zawartych z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami,

Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

- aktualizowanie ewidencji kanalizacji deszczowej zrealizowanej w ramach inwestycji miejskiej w zakresie wylotów, urządzeń oczyszczających, powierzchni odwadnianych i innego uzbrojenia,

- sporządzanie operatów wodnoprawnych w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych dla istniejących miejskich wylotów kolektorów deszczowych.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga pracy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i narzędzi informatycznych.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV),

- list motywacyjny,

- kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu osobiście lub pocztą na adres urzędu – Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 12, 35-064 Rzeszów, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora I w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa, w terminie do dnia 6 marca 2023 r.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.erzeszow.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w Ratuszu, adres – Rynek 1, 35- 064 Rzeszów.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów,

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez e-mail iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie Art. 221 Kodeksu Pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie podanych danych osobowych wykraczających poza unormowane przepisami prawa.

4. Odbiorcami będą osoby zapoznające się z wynikami naboru na stronie BIP Urzędu Miasta lub tablicy ogłoszeń.

5. W przypadku zatrudnienia w wyniku naboru dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane w aktach osobowych przez okres 10 lat. Dane osobowe pozostałych kandydatów przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, a następnie dokumenty zawierające te dane zostaną komisyjnie zniszczone.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

d. cofnięcia zgody w zakresie w jakim została wyrażona,

e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa).

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne

 

Załączniki:

 Kwestionariusz (181,83 kB)

 Oświadczenie (126,30 kB)