Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP
Jerzy Borcz - kandydat do Sejmu

Urzędnik w Urzędzie Marszałkowskim

Opublikowano: 2023-02-27 16:09:16, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Postępowanie w sprawie naboru na dwa wolne stanowiska pracy podinspektorów w Oddziale sportu Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska pracy

podinspektorów w Oddziale sportu Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu

 

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe magisterskie,

2) co najmniej roczny staż pracy,

3) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,

4) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,

5) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

6) znajomość przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013,

7) znajomość umowy partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021- 2027 w Polsce,

8) znajomość Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 - 2027,

9) znajomość wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021- 2027,

10) znajomość wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021- 2027, a jeśli wytyczne nie zostaną zatwierdzone to wymagana jest znajomość projektu wytycznych,

11) znajomość wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021- 2027,

12) znajomość polityki publicznej „Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (część szczegółowa). Polityka na rzecz rozwijania umiejętności zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie” przyjętej Uchwałą nr 195/2020 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r.,

13) znajomość Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego,

14) obywatelstwo polskie,

15) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

16) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

17) nieposzlakowana opinia.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie w pracy związanej z przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza

z udziałem środków EFS+,

2) prawo jazdy kat. B.

 

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:

1) konsultowanie zapisów programu i obowiązujących wytycznych dotyczących realizacji projektu i przygotowywanie zgłoszeń koniecznych zmian w tym zakresie,

2) koordynowanie prac związanych z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu,

3) opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji projektowej, w tym m. in. wniosku o dofinasowanie projektu, instrukcji dot. wypełniania wniosku o przyznanie stypendium, ogłoszeń o naborach wniosków o przyznanie stypendium, wzorów załączników do wniosku o przyznanie stypendium, ramowego wzoru wniosku o przyznanie stypendiów, wzoru umowy o przekazanie stypendium,

4) obsługa telefoniczna potencjalnych uczestników projektu, rodziców uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół,

5) udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na temat projektu, zasad przyznawania wsparcia stypendialnego,

6) sporządzanie pism, wyjaśnień i innych dokumentów związanych z projektem,

7) koordynowanie prac związanych z naborem wniosków o przyznanie stypendium,

8) udział w pracach związanych z przygotowywaniem umów o przekazanie stypendium,

9) weryfikacja formalno- merytoryczna wniosków stypendialnych,

10) wykonywanie prac związanych z archiwizowaniem zgromadzonej dokumentacji.

 

4. Warunki pracy:

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

3) praca na miejscu – w siedzibie Urzędu oraz możliwe częste wyjazdy służbowe

w związku z prowadzeniem kontroli realizacji zadań publicznych dotowanych z budżetu Województwa,

4) pakiet socjalny.

 

5. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),

2) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

3) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje

z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),

4) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

5) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

7) oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowana opinią (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia),

9) kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, referencje).

 

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie. (wzór – załącznik nr 4 do ogłoszenia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować odrzuceniem oferty.

 

W miesiącu styczniu 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych osiągnął 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na dwa wolne stanowiska pracy podinspektorów w Oddziale sportu Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, Kancelaria ogólna, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 7 marca 2023 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

 

UWAGA

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego nie zwraca złożonych dokumentów. Po upływie 7 miesięcy od zakończenia naboru dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór będą niszczone.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

- administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z siedzibą

w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@podkarpackie.pl, telefonicznie: 17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,

- dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru - na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

- w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem oferty,

- dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 7 miesięcy od zakończenia naboru,

- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,

- podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest dobrowolne jednakże niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru,

- odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 

 

 

Do pobrania

Załączniki:

 

Plik

załącznik nr 1_ kwestionariusz.docx

załącznik nr 2_oswiadczenia 2018.docx

załacznik nr 3_oswiadczenie_2018.docx

załącznik nr 4_oswiadczenieRODO.docx

 

Ogłoszenie o naborze.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA DWA WOLNE STANOWISKA PRACY

podinspektorów w Oddziale sportu
Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu

 

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie,
2) co najmniej roczny staż pracy,
3) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
4) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
5) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
6) znajomość przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013,
7) znajomość umowy partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021- 2027 w Polsce,
8) znajomość Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 - 2027,
9) znajomość wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021- 2027,
10) znajomość wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021- 2027, a jeśli wytyczne nie zostaną zatwierdzone to wymagana jest znajomość projektu wytycznych,
11) znajomość wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021- 2027,
12) znajomość polityki publicznej „Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (część szczegółowa). Polityka na rzecz rozwijania umiejętności zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie” przyjętej Uchwałą nr 195/2020 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r.,
13) znajomość Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego,
14) obywatelstwo polskie,
15) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
16) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
17) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie w pracy związanej z przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza
z udziałem środków EFS+,
2) prawo jazdy kat. B.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) konsultowanie zapisów programu i obowiązujących wytycznych dotyczących realizacji projektu i przygotowywanie zgłoszeń koniecznych zmian w tym zakresie,
2) koordynowanie prac związanych z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu,
3) opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji projektowej, w tym m. in. wniosku o dofinasowanie projektu, instrukcji dot. wypełniania wniosku o przyznanie stypendium, ogłoszeń o naborach wniosków o przyznanie stypendium, wzorów załączników do wniosku o przyznanie stypendium, ramowego wzoru wniosku o przyznanie stypendiów, wzoru umowy o przekazanie stypendium,
4) obsługa telefoniczna potencjalnych uczestników projektu, rodziców uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół,
5) udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na temat projektu, zasad przyznawania wsparcia stypendialnego,
6) sporządzanie pism, wyjaśnień i innych dokumentów związanych z projektem,
7) koordynowanie prac związanych z naborem wniosków o przyznanie stypendium,
8) udział w pracach związanych z przygotowywaniem umów o przekazanie stypendium,
9) weryfikacja formalno- merytoryczna wniosków stypendialnych,
10) wykonywanie prac związanych z archiwizowaniem zgromadzonej dokumentacji.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu – w siedzibie Urzędu oraz możliwe częste wyjazdy służbowe
w związku z prowadzeniem kontroli realizacji zadań publicznych dotowanych z budżetu Województwa,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
2) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
3) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje
z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
4) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
5) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
7) oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowana opinią (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia),
9) kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, referencje).

 

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie. (wzór – załącznik nr 4 do ogłoszenia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować odrzuceniem oferty.

 

W miesiącu styczniu 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych osiągnął 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na dwa wolne stanowiska pracy podinspektorów w Oddziale sportu Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, Kancelaria ogólna, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 7 marca 2023 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

 

 

UWAGA
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego nie zwraca złożonych dokumentów. Po upływie 7 miesięcy od zakończenia naboru dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór będą niszczone.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
- administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z siedzibą
w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@podkarpackie.pl, telefonicznie: 17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,
- dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru - na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem oferty,
- dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 7 miesięcy od zakończenia naboru,
- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
- podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest dobrowolne jednakże niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru,
- odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.