Powiat Rzeszowski
Program Czyste Powietrze - zobacz zasady naboru
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja -

Urzędnik w policji

Opublikowano: 2023-02-07 11:38:47, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

ŁAŃCUT.

Urzędnik cywilny w jednostce wojskowej

 

Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie

37-100 Łańcut ul. Traugutta 13 A

Ogłoszenie nr 114839 / 01.02.2023

Kierownik Kancelarii Tajnej

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 

Wynagrodzenie zasadnicze nie mniej niż 3490,00 zł brutto

 

Osoba na tym stanowisku:

Rejestrowanie dokumentacji niejawnej wpływającej, wychodzącej i pozostającej w celu udokumentowania faktu i właściwego obiegu dokumentów niejawnych w Jednostce.

Sprawowanie nadzoru nad stroną formalną wytwarzania i obiegu dokumentów niejawnych , prowadzenie bieżącej i okresowej kontroli w zakresie postępowania z dokumentami niejawnymi przechowywanymi w komórkach organizacyjnych KPP.

Wykonywanie czynności technicznych związanych z nanoszeniem zmian na dokumentach i informatycznych nośnikach danych oraz prowadzonych urządzeniach ewidencyjnych w celu udokumentowania zmiany lub zniesienia klauzuli tajności:

Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych w celu zapewnienia rejestracji dokumentów zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami;

Powielanie dokumentów zawierających informacje niejawne na podstawie zleceń wydanych przez osoby do tego uprawnione.

Inwentaryzacja materiałów niejawnych pracowników merytorycznych w celu rozliczenia urządzeń ewidencyjnych oraz ustalenia zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym;

Archiwizowanie materiałów niejawnych KPP w Łańcucie w celu rozliczenia urządzeń ewidencyjnych;

Prowadzenie i aktualizowanie zbioru niejawnych aktów prawnych w celu zapoznania z ich treścią policjantów i pracowników .

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: średnie

Staż pracy co najmniej 2 lata pracy w administracji,

Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ ściśle tajne„ lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnychznajomość ustawy o Policji

znajomość ustawy o Policji,

znajomość ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych

znajomość ustawy o służbie cywilnej

znajomość Zarządzenia 2020 KGP z dnia 30.12.2010r. / z późniejszymi zmianami/ w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kancwlaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w Policji

znajomość Zarządzenia nr 26 KGP z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie metod i form brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji.

-umiejętność organizacji pracy własnej, dyspozycyjność, komunikatywność

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe:

Wykształcenie: wyższe

Przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 

Co oferujemy

Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy

Miejsce do odświeżenia się

Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu

Miejsce parkingowe na terenie urzędu

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

 

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

 

Warunki pracy

Praca przed monitorem ekranowym w naturalnym i sztucznym oświetleniu. Jednozmianowy, ośmiogodzinny system pracy. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim: brak wind, brak podjazdów.

 

Dodatkowe informacje

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).

Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

List motywacyjny, oświadczenia należy opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem.

 

Każde oświadczenie powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu.

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych

test wiedzy

rozmowa kwalifikacyjna

 

Dokumenty niezbędne:

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

kopie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ ściśle tajne„ lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty dodatkowe:

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 

Aplikuj do 11 lutego 2023

 

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 114839" na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie

ul. Traugutta 13 A

37-100 Łańcut

Zespól Kadr i Szkolenia

 

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

47 8223361

Dokumenty należy złożyć do: 11.02.2023

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzania o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Łańcucie z siedzibą przy ul. Traugutta13 A, 37-100Łańcut ;

 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na stanowisko pracy na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej;

 

3. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu Pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie;

 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu może zatrudnić na tym samym stanowisku inną osobę spośród kandydatów, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji;

 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty działające na zlecenie Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie w zakresie realizacji procesu rekrutacji;

 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;

b) sprostowania swoich danych na podstawie art.16 RODO

c) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów;7. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;

8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unia Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

 

9. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie:

a) listownie na adres Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie ;

b) e-mailowo na adres: iod.lancut@rz.policja.gov.pl

 

10. W przypadku jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Wzory oświadczeń
 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij