Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
IV Ogólnopolski Konkurs dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd – edycja 2024
Domki na Roztoczu
IX Konferencja Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju

Dotacje na założenie firmy - projekt „Zatrudnij siebie!” II tura

Opublikowano: 2021-02-15 09:24:34, przez: admin, w kategorii: Praca

RZESZÓW, PODKARPACKIE.

Fot. Adam Cyło

Fot. Adam Cyło

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” informuje o rozpoczęciu II tury rekrutacji do projektu „Zatrudnij siebie!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Formy wsparcia w ramach projektu:

- szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej–  szkolenie umożliwi uczestnikom zdobycie podstawowej wiedzy niezbędnej do założenia i prowadzenia firmy oraz ubiegania się o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności

- bezzwrotne wsparcie finansowe – bezzwrotna pomoc finansowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł

- finansowe wsparcie pomostowe – bezzwrotna pomoc finansowa przyznawana na okres od 6 do 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 2250,00 zł/miesiąc

 

Grupa docelowa: osoby bezrobotne, bierne zawodowo lub pracujące  w wieku 30 lat i więcej zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego, które nie prowadziły zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym:

 

1. osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy to jest.:

- kobiety,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby po 50 roku życia,

- osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie co najwyżej średnie),

 

2. rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 hektary przeliczeniowe, zamierzający odejść z rolnictwa,

 

3. bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat z zastrzeżeniem, że w ramach projektu niniejsza grupa nie może stanowić więcej niż 20 % ogólnej liczby osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie,

4. osoby ubogie pracujące, zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujące w ramach umów cywilno-prawnych.

 

Na etapie rekrutacji do projektu przyznawane będą dodatkowe punkty premiujące dla:

- bezrobotnych i biernych zawodowo rodziców/opiekunów prawnych co najmniej 3 dzieci do 18 roku życia - 6 punktów

- rolników i członków ich rodzin posiadających gospodarstwa do 2 hektarów przeliczeniowych zarejestrowanych w PUP chcących odejść z rolnictwa – 6 punktów,

- kobiet - 2 punkty,

- osób powyżej 50 roku życia – 1 punkt,

- osób z niepełnosprawnościami – 1 punkt,

- osób długotrwale bezrobotnych – 1 punkt,

- osób o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej średnie) – 1 punkt

 

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji oraz metodologii przyznawania punktów określa Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie.

 

Dokumenty rekrutacyjne można dostarczać  pocztą tradycyjną/kurierem lub osobiście/za pośrednictwem osób trzecich w siedzibie Stowarzyszenia w trakcie trwania rekrutacji od 15 lutego 2021 r. do 26 lutego 2021 r.:

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”

ul. Rynek 16/1

35-064 Rzeszów

od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00

 

Punkt Obsługi dla osób z niepełnosprawnościami dostępny po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania pod adresem Plac Śreniawitów 9/1, 35-032 Rzeszów. Zgłoszenie telefoniczne pod nr 661 113 291. 

 

Ze względu na zagrożenie COVID-19 prosimy o złożenie dokumentów rekrutacyjnych w zamkniętych kopertach opisanych imieniem i nazwiskiem oraz adresem kandydata/kandydatki

  

Dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje dostępne są w biurze projektu i na stronie internetowej www.procarpathia.pl 

 

UWAGA!

Informujemy, że Formularze rekrutacyjne złożone bez wymaganych załączników i zaświadczeń (ZUS/PUP/KRUS jeśli dotyczy)

Wybierz studia w WSPiA

określonych w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie

ZOSTANĄ ODRZUCONE BEZ MOŻLIWOŚCI POPRAWY.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij