Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Studia podyplomowe na Politechnice Rzeszowskiej Cyberbezpieczenstwo i ochrona zasobow informacyjnych
Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Rzeszowa"

Opublikowano: 2020-12-26 18:22:43, przez: admin, w kategorii: Ogłoszenia

RZESZÓW.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713 z późn.zm.), art. 7 ust.1 pkt 1, art.48 ust.1 i ust.3 pkt 1 oraz art.48b ust.1, ust. 2-4 i ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.1398 z późn.zm.), ogłasza konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.:„Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Rzeszowa w wieku od 65 do 74 lat oraz z grup podwyższonego ryzyka”, zwany dalej „Programem”.

I. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania do - 49 000,00 zł.

II. Przedmiot konkursu:
1. Przedmiotem konkursu jest przeprowadzenie szczepień przeciwko grypie w populacji mieszkańców Rzeszowa w wieku od 65 do 74 lat oraz z grup podwyższonego ryzyka.
2. Liczba uczestników Programu do - 700 osób.

III. Termin i warunki realizacji Programu:
1. Program adresowany jest do mieszkańców Rzeszowa w wieku od 65 do 74 roku życia oraz dzieci w wieku od ukończenia 6 miesiąca życia i dorosłych kobiet i mężczyzn w wieku poniżej 65 roku życia z chorobą przewlekłą i/lub niedoborami odporności. Bezpłatnymi szczepieniami przeciwko grypie będą objęte osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie Rzeszowa, posiadające obywatelstwo polskie.
2. Program będzie realizowany w okresie wskazanym w umowie, której projekt stanowi załącznik Nr 4 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr VIII/1108/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.
3. Program mogą realizować podmioty wykonujące działalność leczniczą, zapewniające odpowiednie do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych w ramach Programu, zasoby kadrowe (kwalifikacje personelu) oraz wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną.
4. Szczegółowe warunki realizacji Programu określone są w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr VIII/1108/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. (Szczegółowe warunki konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Rzeszowa w wieku od 65 do 74 lat oraz z grup podwyższonego ryzyka”).
5. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Rzeszowa w wieku od 65 do 74 lat oraz z grup podwyższonego ryzyka”, są podmioty lecznicze spełniające warunki określone w art.17 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 z późn.zm.).

IV. Oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia.
2. Dane o oferencie:
1) nazwę i siedzibę podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą,
2) imię i nazwisko, adres oraz numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu – w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 18 i 19 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 z późn.zm.).
3. Szczegółowy sposób realizacji Programu.
4. Termin i miejsce realizacji Programu.
5. Harmonogram działań w zakresie realizacji Programu.
6. Informację o wysokości wnioskowanych środków.
7. Informację o posiadanych zasobach rzeczowych w zakresie aparatury i sprzętu medycznego oraz zasobie kadrowym i kompetencjach osób zapewniających wykonanie Programu.
8. Kosztorys Programu.
9. Oferta powinna być złożona na udostępnionym - przez Miasto formularzu wraz z następującymi dokumentami:
1) aktualnym odpisem z odpowiedniego rejestru lub innymi dokumentami informującymi o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowaniu osób go reprezentujących,
2) oświadczeniem potwierdzającym, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych.

V. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:
1. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie 15 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia:
1) w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1 (kancelaria ogólna),
2) w sekretariacie Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 16, 3) korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów (obowiązuje data wpływu).
2. Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.:„Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Rzeszowa w wieku od 65 do 74 lat oraz z grup podwyższonego ryzyka”. Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta.
4. Informacje o szczegółowych warunkach konkursu, wzór umowy oraz obowiązujący formularz oferty umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa.

VI. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert, termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert:
1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się w terminie do 2 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.
2. Informację o wynikach rozstrzygnięcia będzie można uzyskać niezwłocznie w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa.

VII. Informacje dotyczące możliwości odwołania konkursu ofert, przedłużenia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert:
1. Prezydent Miasta Rzeszowa ma prawo do odwołania ogłoszonego konkursu ofert przed upływem terminu składania ofert oraz możliwość przedłużenia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.
2. Prezydent Miasta Rzeszowa ma prawo wybrania oferenta dającego najlepsze gwarancje na kompleksową realizację programu polityki zdrowotnej pn.:„Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Rzeszowa w wieku od 65 do 74 lat oraz z grup podwyższonego ryzyka”.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij