Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Edulacka ekologiczna w ramach zadania Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

„Wsparcie na starcie – dotacja na własny biznes” - kolejny nabór

Opublikowano: 2020-10-30 11:51:30, przez: admin, w kategorii: Praca

RZESZÓW. Okazja do założenia własnej firmy dzięki dotacji.

Dotacje na zakładanie działąności gospodarczej na Podkarpaciu. Zobacz listę projektów

 

Grupą docelowa jest 80 osób bezrobotnych, biernych zawodowo i pracujących, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej  w wieku 30 lat i więcej (tj. od dnia 30 urodzin) w tym:

- 60 osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach;

- 18 osób ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych;

- 2 osoby – rolnicy i członkowie ich rodzin – osoby posiadające nieruchomość rolną (do 2h przeliczeniowych) lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, którzy chcą odejść z rolnictwa;

- zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego: powiat rzeszowski, strzyżowski, ropczycko-sędziszowski, dębicki lub miasto Rzeszów.

 

Formy wsparcia w Projekcie:

  • wsparcie szkoleniowe dla 80 Uczestników Projektu – szkolenie pt. „ABC Przedsiębiorczości”, którego celem jest zdobycie teoretycznych i praktycznych umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Szkolenia będą realizowane w grupach 10 osobowych w wymiarze 40 godzin/grupa . Szkolenia będą prowadzić do nabycia kompetencji. Szkolenia zawierać będą miedzy innymi zagadnienia administracyjne i prawne związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, dotyczące marketingu i promocji przedsiębiorstwa, sporządzanie biznes planu, zarządzanie itp.;
  • wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 70 Uczestników Projektu w kwocie 23 050,00 zł – na podstawie zawartej „Umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej” zostanie udzielone wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie stawki jednostkowej. Wypłata środków nastąpi nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej oznaczonym we wpisie do CEIDG lub KRS i po podpisaniu umowy. Obowiązek faktycznego prowadzenia działalności przez wymagany okres 12 miesięcy, kontrola u każdego Uczestnika polegać będzie na sprawdzeniu m.in. czy jest prowadzona księgowość działalności, dokonywane są rozliczenia z ZUS i US. Wsparcie udzielane jest jako pomoc de minimis.
  • wsparcie pomostowe finansowe dla 70 Uczestników Projektu w maksymalnej wysokości 2 600,00 zł netto na miesiąc przez 12 miesięcy – wypłata dokonywana na podstawie „Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego” przez 12 miesięcy (wniosek o wsparcie pomostowe składany razem z wnioskiem o przyznanie wsparcia bezzwrotnego na rozpoczęcie działalności gospodarczej). Wypłata wsparcia pomostowego w formie finansowej na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków w kwocie netto (bez podatku VAT). W ramach wsparcia pomostowego nie mogą być finansowane wydatki, na które została przyznana bezzwrotna dotacja. Rozliczanie otrzymanego wsparcia na podstawie zestawień poniesionych wydatków sporządzonych w oparciu o dokumenty księgowe. Wsparcie udzielane jako pomoc de minimis.

nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym biznesplanem) dla uczestników projektu z II tury rekrutacji odbędzie się w dniach od 29.10.2020 r. do 12.11.2020 r.

Wnioski można składać w Biurze Projektu  osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera. Datą złożenia dokumentów jest data wpływu do Biura Projektu zarówno w sytuacji osobistego dostarczenia dokumentów jak i wniosków złożonych za pośrednictwem poczty/kuriera. Wnioski składane są w dwóch egzemplarzach, w kopertach oznaczonych nazwą Uczestnika projektu i dokładnymi danymi teleadresowymi.

Wnioskodawca składa:

1) Wersję papierową wniosku o udzielenie wsparcia finansowego wraz z załącznikami w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia lub 2 oryginały) opatrzonych podpisami Uczestnika Projektu oraz parafkami na każdej ze stron.

2) Wersję elektroniczną wniosku o udzielenie wsparcia finansowego wraz z wersją elektroniczną biznesplanu – należy zapisać na nośniku elektronicznym (płyta CD). Opis płyty CD powinien zawierać: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu, numer Referencyjny Wniosku.

3) Komplety dokumentów (wraz z wersją elektroniczną) muszą być trwale spięte (skoroszyt).

4) Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem, przy czym poprzez poprawne potwierdzenie za zgodność z oryginałem rozumie się opatrzenie każdej strony dokumentu klauzulą „za zgodność z oryginałem” wraz z aktualną datą i czytelnym podpisem Uczestnika Projektu lub też zaopatrzenie pierwszej strony klauzulą „za zgodność z oryginałem od s. do s.”, aktualną datą wraz z czytelnym podpisem, a w przypadku pozostałych stron parafowanie i ponumerowanie.

Podpisy muszą być czytelne i składane tylko niebieskim tuszem. Dokumenty muszą być wypełnione elektronicznie (nie odręcznie), w języku polskim. Dokumenty muszą być parafowane na każdej stronie.

Wzory wszystkich dokumentów można pobrać ze strony internetowej projektu: www.wsparcienastarcie.altum.pl

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij