Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Studia podyplomowe na Politechnice Rzeszowskiej

Dotacja na założenie działalności gospodarczej. Projekt „Czas na własną firmę”

Opublikowano: 2020-09-14 19:23:55, przez: admin, w kategorii: Praca

PODKARPACKIE.

Dotacje na zakładanie firm na Podkarpaciu – kwiecień 2018

 

Projekt „Czas na własną firmę”. Więcej informacji tel. 698 693 340, e-mail: czasnafirme@hogpolska.pl lub.

 

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu samozatrudnienia poprzez utworzenie nowych mikroprzedsiębiorstw, w grupie 80 osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz pracujących w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących woj. podkarpackie, do dnia 30.09.2021 r.

 

W projekcie mogą wziąć osoby:

A. w wieku 30 lat  i więcej (od dnia 30 urodzin)[1],

B. zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)[2],

C. posiadające status  osoby biernej zawodowo[3] lub bezrobotnej[4] lub pracującej[5], w tym:

- osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby 50+[6], osoby długotrwale bezrobotne[7], osoby z niepełnosprawnościami[8], osoby o niskich kwalifikacjach[9], Kobiety lub bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat (nie będący w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy)[10] LUB

- osoby ubogie pracujące[11], osoby zatrudnione na umowach  krótkoterminowych[12] [13], osoby pracujące w ramach umów cywilnoprawnych 13 [14],

D. zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego,

E. które w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie posiadały aktywnego wpisu do CEIDG oraz nie były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS oraz nie prowadziły działalności gospodarczą na  podstawie odrębnych przepisów.

 

[1] To osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 30 lat (od dnia 30 urodzin).
[2] Tj. miejscowość, w której przebywa się z zamiarem stałego pobytu.
[3] Osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Studenci studiów dziennych uznawani są za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo) . Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo. Osoby, które uzyskały wiek emerytalny czy pobierają rentę czy emeryturę, ale nie pracują i nie są gotowe do podjęcia zatrudnienia albo aktywnie nie poszukują pracy, uznawane są za bierne zawodowo. Doktorantów można uwzględniać  jako biernych zawodowo, pod warunkiem, że nie są oni zatrudnieni na uczelni, w innej instytucji lub przedsiębiorstwie.
[4] Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, osoba zarejestrowana jako bezrobotna jest zaliczana do osób bezrobotnych. Osobą bezrobotną jest zarówno osoba bezrobotna w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), jak i osoba zarejestrowana jako bezrobotna. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoba kwalifikująca się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, która jest bezrobotna w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobiera świadczeń z tytułu urlopu), jest również osobą bezrobotną . Osobę w wieku emerytalnym (w tym osobę, która osiągnęła wiek emerytalny, ale nie pobiera świadczeń emerytalnych) oraz osobę pobierającą emeryturę lub rentę, która spełnia warunki definicji wskaźnika dotyczącego osób bezrobotnych objętych wsparciem (tj. pozostaje bez pracy, jest gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukuje zatrudnienia) należy traktować jako bezrobotną.
[5] Osoba pracująca kwalifikująca się do udziału w projekcie to osoba uboga pracująca, osoba zatrudniona na umowy krótkoterminowe, umowy cywilnoprawne, która w momencie przystąpienia do projektu znajduje  się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.
[6] To osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 50 lat (od dnia 50 urodzin).
[7] W przypadku osób dorosłych (25 lat lub więcej) – osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).
[8] Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.), których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem, a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1878, z póżn. zm.), których niepełnosprawność została potwierdzona dokumentem poświadczającym stan zdrowia przez lekarza – orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia.
[9] Osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie: wykształcenie ponadgimnazjalne: ma na celu uzupełnienie wykształcenia średniego i przygotowanie do podjęcia studiów wyższych lub umożliwienie osobom uczącym się nabycia umiejętności istotnych do podjęcia zatrudnienia. Jest to wykształcenie maksymalnie średnie tj. liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum,  uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa.
[10] Stanowiący nie więcej niż 20% osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie tj.  max. 4 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30- 49 lat.
[11] Ubodzy pracujący to osoby, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu  albo osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.
[12] To osoba zatrudniona na umowę wskazującą na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia zawartej na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy.
[13] Osoba zatrudniona na umowach krótkoterminowych lub pracująca w ramach umów cywilno-prawnych, kwalifikująca się do udziału w projekcie to osoba, której miesięczne zarobki z tytułu ww. umów nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu (3120,00 zł brutto).
[14] To osoba zatrudniona w oparciu o Kodeks cywilny (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Dz.U. 2019 poz. 1145).
 
 

Formy wsparcia w projekcie:

 

W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia:

1. Szkolenie „Jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą” w wymiarze 40 godzin dla 90 Uczestników projektu, obejmujące zakres tematyczny:

-  prawne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

- podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

- źródła finansowania działalności gospodarczej

- podstawy księgowości

- podstawy marketingu

Poznaj przewagę Comarch ERP XL

- prawo pracy, podatkowe, ubezpieczenie społeczne

- BHP w przedsiębiorstwie

- przygotowanie biznes planu w praktyce

- budowa biznes planu

- plan inwestycji

- analiza SWOT

- analiza finansowa

- najczęściej popełniane błędy

- analiza przykładowych biznesplanów case study

- prawne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

 

2. Bezzwrotna dotacja inwestycyjna na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050 zł dla 80 Uczestników projektu,

 

3. Wsparcie finansowe pomostowe w wysokości 2 299,47 zł netto/mc  przez 12 miesięcy, dla 80 Uczestników projektu,

 

KONTAKT:

Biuro projektu „Czas na własną firmę”

HOG POLSKA

al. Piłsudskiego 34, (C.H. EUROPA II, IV piętro) 35-001 Rzeszów

tel. 698 693 340, e-mail: czasnafirme@hogpolska.pl

http://www.hogpolska.pl

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ”
Załączniki do regulaminu:
1. Formularz rekrutacyjny.
2. Oświadczenie Kandydata do projektu dotyczące statusu na rynku pracy.
3. Oświadczenie Kandydata do projektu o spełnieniu kryteriów  kwalifikacyjnych.
4. Oświadczenie Kandydata  do projektu o spełnieniu kryteriów premiujących.
5. Oświadczenie Kandydata do projektu o ubezpieczeniu/braku ubezpieczenia w KRUS.
6. Oświadczenie Kandydata do projektu o uczestnictwie w jednym projekcie.
7. Oświadczenie o poinformowaniu Kandydata o przyjętych kryteriach kwalifikacji do udziału w projekcie. 
8. Oświadczenie Kandydata do projektu o dochodach w gospodarstwie domowym.
9. Deklaracja uczestnictwa w projekcie.
10. Oświadczenie Uczestnika projektu o aktualności kryteriów kwalifikacyjnych.
11. Oświadczenie Uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych.
12. Karty oceny formalnej  formularza rekrutacyjnego Kandydata do projektu.
13. Karty oceny merytorycznej  formularza rekrutacyjnego Kandydata do projektu.
14. Karta oceny  Kandydata do projektu przez doradcę zawodowego.
15. Karta oceny Kandydata do projektu – podsumowanie.
 
REGULAMIN  ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU W PROJEKCIE  „CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ”
Zwrot kosztów dojazdu- załączniki
 
REGULAMIN  PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W PROJEKCIE  „CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ”

 
Załączniki do regulaminu:
1. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego.
2. Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa.
3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
4. Oświadczenie o otrzymaniu/nie otrzymaniu pomocy de minimis.
5. Oświadczenie o tożsamości wersji  elektronicznej i papierowej biznesplanu.
6. Karta oceny formalnej biznesplanu.
7. Karta oceny merytorycznej biznesplanu.
8. Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu.
 
UMOWY:
Umowa uczestnictwa w projekcie
Umowa dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej
Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego
 

UWAGA: HOG POLSKA uprzejmie informuje, że  po podpisaniu Umowy o dofinansowanie projektu „Czas na własna firmę” z Wojewódzkim Urzędem Pracy,  nastąpi aktualizacja ww. nr umowy w poszczególnych dokumentach  projektu tj. regulaminach, załącznikach, wzorach umów. Przypominamy, iż w odpowiedzi na ogłoszony nabór należy złożyć zaktualizowane dokumenty rekrutacyjne.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij