Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Edulacka ekologiczna w ramach zadania Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Gospodarka na Podkarpaciu w czasach pandemii. Maj 2020 r.

Opublikowano: 2020-07-02 21:57:22, przez: admin, w kategorii: Biznes

PODKARPACKIE. Według danych Urzędu Statystycznego, w piątym miesiącu 2020 roku w porównaniu z poprzednim miesiącem zwiększyła się wartość produkcji sprzedanej przemysłu. Zwiększyła się także liczba mieszkań przekazanych do użytkowania. Liczba zatrudnionych pozostała na zbliżonym poziomie. Wzrosła sprzedaż hurtowa.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

1. Rynek pracy

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 237,8 tys. osób. Zatrudnienie w odniesieniu do poprzedniego miesiąca tj. kwietnia zmniejszyło się o 1,5% i o 4,6% w porównaniu z majem 2019 roku. W urzędach pracy zarejestrowanych było 85,7 tys. osób bezrobotnych. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,9%, tj. o 0,3 p.proc. więcej niż w poprzednim miesiącu i o 0,9 p.proc. więcej w porównaniu z majem 2019 roku.

 

Najwyższa stopa bezrobocia rejestrowanego wystąpiła w powiecie niżańskim – 16,7%, a najniższa w Krośnie – 3,1%

 

2. Wynagrodzenia

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4185,74 zł i było wyższe o 0,3% w porównaniu z majem 2019 roku i niższe o 2,7% niż w kwietniu 2020 roku. Wzrost płac w skali roku odnotowano w większości sekcji, a jeden z najwyższych wystąpił w administrowaniu działalności wspierającej (o 5,5%).

 

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsię-biorstw na Podkarpaciu było o 934,20 zł niższe niż w Pol-sce

 

3. Przemysł

Produkcja sprzedana przemysłu osiągnęła wartość 3568,8 mln zł i była o 27,0% niższa niż w maju 2019 roku. Spadek produkcji sprzedanej wystąpił w 20 działach przemysłu (na 31 występujących w województwie podkarpackim). Wydajność pracy na 1 zatrud-nionego wyniosła 28,5 tys. zł i była o 21,5% niższa w porównaniu z majem 2019 roku. W porównaniu z poprzednim miesiącem produkcja sprzedana wzrosła o 19,6%.

 

Największy spadek produkcji sprzedanej wystąpił w pro-dukcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 55,3%)

 

4. Budownictwo mieszkaniowe

Według wstępnych danych, w maju 2020 roku, na Podkarpaciu przekazano do użyt-kowania 613 mieszkań. Było to o 25,4% więcej niż w tym samym okresie 2019 roku. Rozpoczęto budowę 872 mieszkań, o 45,8% mniej, w porównaniu z majem 2019 roku. Liczba mieszkań, na realizację których uzyskano pozwolenia lub dokonano zgłosze-nia z projektem budowlanym wyniosła 1310, tj. o 16,1% więcej niż w maju 2019 roku.

 

Najwięcej mieszkań przeka-zano do użytkowania w bu-downictwie indywidualnym - 326

 

5. Rynek wewnętrzny

Sprzedaż detaliczna w maju była o 12,8% niższa w porównaniu z majem 2019 roku. Wysoki spadek zanotowano w sprzedaży prasy, książek, pozostałej sprzedaży w wy-specjalizowanych sklepach (o 55,8%) oraz sprzedaży pojazdów samochodowych, mo-tocykli, części (o 37,8%). Sprzedaż hurtowa w maju br. była o 29,7% niższa niż w tym samym miesiącu 2019 roku, ale o 2,8% wyższa niż w poprzednim miesiącu.

 

Sprzedaż detaliczna w maju 2020 roku była o 7,4% wyższa niż miesiąc wcześniej.

 

6. Rolnictwo

Skup zbóż w okresie lipiec 2019-maj 2020 roku wyniósł 157,2 tys. ton i był o 28,6% wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Skup żywca rzeźnego w maju 2020 roku wyniósł 3,2 tys. ton, tj. o 30,6% mniej niż w maju 2019 roku. Za 1 litr mleka w skupie płacono 1,28 zł, mniej o 3,8% w porównaniu z majem 2019 roku.

 

Skup mleka był o 17,9% mniejszy niż w maju 2019 roku.

 

7. Koniunktura gospodarcza

W czerwcu br. przedsiębiorcy mniej pesymistycznie oceniali koniunkturę gospodar-czą niż w maju. Największy wzrost ocen odnotowano w zakwaterowaniu i gastrono-mii. Tylko w sekcji informacja i komunikacja odnotowano spadek ocen koniunktury.

 

Najwyższe dodatnie saldo ogólnego klimatu koniunk-tury odnotowano w handlu hurtowym – 9,9.

 

8. Podmioty gospodarki narodowej

Na koniec maja w rejestrze REGON wpisanych było na Podkarpaciu 183,0 tys. pod-miotów gospodarki narodowej (o 2,7% więcej niż rok wcześniej i 0,4% więcej niż na koniec kwietnia). W maju wpisano do rejestru REGON 989 nowych podmiotów, (o 63,5% więcej niż miesiąc wcześniej), w tym 858 podmiotów to osoby fizyczne pro-wadzące działalność gospodarczą (o 79,5% więcej niż w kwietniu).

 

Z rejestru REGON w maju wy-kreślono 298 podmiotów, tj. o 10,0% więcej niż w kwietniu.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij