Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Zespół Zamkowo-Parkowy w Baranowie Sandomierskim. Zamek Muzeum Hotel
Pożyczki dla firm z Podkarpacia/ Atrakcyjne oprocentowanie
Skorzystaj ze świadczeń za granicą lub w kraju

Pracownik obsługi sekretariatu

Opublikowano: 2019-06-18 10:10:10, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

Ogłoszenie o naborze nr 49511 z dnia 18.06.2019 r.

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

sekretarz do spraw: obsługi sekretariatu Wydział Budżetowo - Administracyjny

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

35-959 Rzeszów

ul. 8-go Marca 5

 

WARUNKI PRACY

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Inspektoratu na I piętrze,

- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

- podstawowe wyposażenie stanowiska to komputer, urządzenie wielofunkcyjne,

- oświetlenie sztuczne i naturalne w pomieszczeniu klimatyzowanym,

- praca: poniedziałek, środa do piątku w godz. 7.15 do 15.15, wtorek 8.00 do 16.00

 

ZAKRES ZADAŃ

- ekspediowanie pism na pocztę i z poczty,

- ewidencjonowanie pism przychodzących i wychodzących w programie E-dok,

- rejestrowanie delegacji pracowników,

- obsługa urządzeń biurowych,

- rejestrowanie akt kontroli przekazywanych przez wydziały.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

- Wykształcenie: średnie ogólne

- doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w obszarze administracyjnym lub biurowym

- umiejetność obsługi komputera i urządzeń biurowych,

- znajomość Rozporządzenia Prezesa RM w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

- Posiadanie obywatelstwa polskiego

- Korzystanie z pełni praw publicznych

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

- znajomość ustawy o Inspekcji Handlowej,

- znajomość ustawy o służbie cywilnej

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwazanie danych osobowych do celów naboru

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 28.06.2019

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

35-959 Rzeszów

ul. 8-go Marca 5

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą przy ul. 8-go marca 5, 35-959 Rzeszów, tel. 17/862-14-53 w. 12, e-mail: sekretariat@wiih.rzeszow.pl

Kontakt do inspektora ochrony danych: 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 5, e-mail: sekretariat@wiih.rzeszow.pl, tel. 17/862-14-54 w. 11

Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na wybrane stanowisko - na podstawie kodeksu pracy i ustawy o służbie cywilnej, natomiast udzielona przez Panią/Pana zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach (np. adres e-mail, nr tel., wizerunek). Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wybranym procesie rekrutacji.

Okres przechowywania danych:

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- prawo do usunięcia danych osobowych;

- - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

- art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

 

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

 

Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

W zależności od ilości ofert dopuszcza się prowadzenie naboru w dwóch etapach: test i rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie bądź na adres e-mail powiadomieni o terminie testu lub rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu rekrutacji. Złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu.

Proponowane wynagrodzenie brutto - ok. 2400 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 17/862-14-53 w. 20 lub 17/862-14-54 w. 20

 

Do pobrania WZORY OŚWIADCZEŃ:

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij