Pracownik cywilny w wojsku

Opublikowano: 2019-06-10 14:12:53, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie

Ogłoszenie o naborze nr 49020 z dnia 08.06.2019 r.

Szef poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista do spraw: monitorowania zagrożeń toksycznych i epidemicznych

Ośrodek Analizy Skażeń

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie

ul. Lwowska 4

35-301 Rzeszów

 

WARUNKI PRACY

Budynek nie jest przystosowany dla osób z trudnością poruszania się. W budynku brak wind, podjazdów, brak odpowiednio przystosowanych toalet, nie ma drzwi odpowiedniej szerokości. Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze.

Ponadto: udział w ćwiczeniach, treningach i szkoleniach, praca na mapach, wyjazdy służbowe, praca przy komputerze.

 

ZAKRES ZADAŃ

- prowadzenie bazy danych w zakresie możliwości wystapienia skażeń toksycznymi środkami przemysłowymi i zakażeniami epidemicznymi;

- uczestniczenie w zapewnieniu funkcjonowania Systemu Wykrywania Skażeń na szczeblu WSzW;

- opracowywanie propozycji meldunków i sprawozdań oraz innych dokumentów sporządzonych w związku z realizowanymi zadaniami;

- udział w opracowywaniu dokumentów graficznych na mapie.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

- Wykształcenie: wyższe

- staż pracy: co najmniej 6 miesięcy

- znajomość przepisów aktów prawnych regulujących problematykę reagowania w sytuacjach kryzysowych zwiazanych w wystąpieniem zdarzeń CBRN min. Ustawy o zarządzaniu kryzysowym, Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystapieniu oraz właściwości organow w tych sprawach, Decyzji Nr 276/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie organizacji, zadań i funkcjonowania Systemu Wykrywania Skażeń Sił Zbrojnych RP;

- umiejętność obsługi komputera min. MS Office i poczty elektronicznej;

- możliwość nadania pracowniczego przydziału mobilizacyjnego (nie dotyczy osób posiadajacych nadany przydział mobilizacyjny).

- Posiadanie obywatelstwa polskiego

- Korzystanie z pełni praw publicznych

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

- Wykształcenie: wyższe analityka chemiczna, chemia, technologia chemiczna, ochrona środowiska, inżynieria chemiczna, inżynieria środowiska lub studia podyplomowe na wymienionych kierunkach

- doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok na podobnym stanowisku lub związanym z produkcją, przetwarzaniem, wykorzystywaniem, analizą związków chemicznych w szczególności toksycznymi środkami przemysłowymi.

- kurs specjalistyczny dla specjalistów Ośrodków Analizy Skażeń;

- przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych;

- poświadczenie brzpieczeństwa do klauzuli POUFNE;

- znajomość przepisów wewnętrznych MON regulujących działalność w obszarze opchem;

- znajomość języka angielskiego na poziomie B1;

- obsługa specjalistycznych programów komputerowych funkcjonujacych w urzędzie: SI PROMIEŃ, PGO 2014, EOD ARCUS.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

- CV i list motywacyjny

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajda się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;

- oświadczenie o spełnianiu warunków do nadania pracowniczego przydziału mobilizacyjnego;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego umożliwiającego uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Krajowe Dni Pola 2024 - duża impreza rolnicza w Boguchwale

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

- zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych;

- kopia poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli POUFNE;

- kopia dokumentów potwierdzających ukończenie kursu specjalistycznego dla specjalistów Ośrodków Analizy Skażeń;

- kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języja angielskiego B1;

- kopie dokumentów potwierdzających znajomość obsługi specjalistycznych programów komputerowych: SI PROMIEŃ, PGO 2014, EOD ARCUS;

- kopie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe w zakresie wykształcenia;

- kopie dokumentów potwierdzających pracę na podobnym stanowisku lub zwiazanym z produkcją, przetwarzanie, wykorzystywaniem, analizą związkow chemicznych w szczególności toksycznymi środkami przemysłowymi.

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

- Dokumenty należy złożyć do: 13.06.2019

- Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

- Miejsce składania dokumentów:

- Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie

- ul. Lwowska 4

- 35-301 Rzeszów

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

- Administrator danych i kontakt do niego: Szef WSzW w Rzeszowie , ul. Lwowska 4, 35-301 Rzeszów - Sekretariat: 261-155-017

- Kontakt do inspektora ochrony danych: IOD WSzW w Rzeszowie: tel. 261-155-388

- Cel przetwarzania danych:

- przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

- Informacje o odbiorcach danych: WSzW w Rzeszowie

- Okres przechowywania danych:

- czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

- Uprawnienia:

- - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

- - prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- - prawo do usunięcia danych osobowych;

- - - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

- - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

- Podstawa prawna przetwarzania danych:

- - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

- - art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

- - art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

- Informacje o wymogu podania danych:

- Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

 

- Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

 

- Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

- Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, nr telefonu.

Życiorys/CV, list motywacyjny oraz wszelkie oświadczenia winny być opatrzone datą

i własnoręcznym podpisem. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii WSzW). Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie.

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 261-155-883

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij