Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej
Marek Kuchciński, kandydat do Parlamentu Europejskiego
Daniel Obajtek - kandydat do Parlamentu Europejskiego

Podkarpackie Centrum Nauki Łukasiewicz – przetarg ogłoszony

Opublikowano: 2019-04-11 21:58:39, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

PODKARPACKIE. Inwestycja za kilkadziesiąt milionów złotych.

Fot. F11Fot. F11Fot. F11Fot. F11
Fot. F11Fot. F11Fot. F11Fot. F11
Fot. F11
Fot. F11

Fot. F11

 

Wojewódzki Domu Kultury ogłosił w tym tygodniu przetarg na budowę Podkarpackiego Centrum Nauki, którą opracowała pracownia F11 z Krakowa.

Koszt inwestycji to – według szacunków 16 mln euro, wkład własny samorządu województwa, któremu podlega WDK to około 2 mln euro. Finansowanie przewidziane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego (6.4 infrastruktura edukacyjna), jako projekt własny samorządu województwa. Inwestycja ma zakończyć maksymalnie do drugiej połowy 2022 roku.

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku podkarpackiego centrum nauki w trybie procedury Zaprojektuj -Wybuduj. Teren inwestycji obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 425/30 o pow. 0,5898 ha oraz 425/26 opow. 0,6361 ha. w Tajęcinie, w gminie Trzebownisko (chodzi o działki przy drodze lotniskowej, po drugiej stronie Portu Lotniczego, w sąsiedztwie Centrum Wystawienniczego .

Projektowana powierzchnia użytkowa budynku 6 560,2 m2

- liczba kondygnacji nadziemnych: 3

- ilość kondygnacji podziemnych: 1

- wysokość budynku: 19,5 m

 

Na wykonanie zamówienia składać się będą:

- pozyskanie map do celów projektowych,

- uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci uzbrojenia,

- wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego mającego wpływ na zaprojektowanie i realizację inwestycji, w tym: infrastruktury podziemnej, powierzchni utwardzonych, ogrodzeń, obiektów kubaturowych, oświetlenia, itp.,oraz wskazanie obiektów przeznaczonych do likwidacji,

- uzyskanie warunków technicznych przebudowy lub likwidacji uzbrojenia (sieci, przyłączy) kolidujących z planowaną inwestycją,

- uzyskanie ewentualnej zgody na wycinkę drzew i krzewów,

- wykonanie wycinki i zabezpieczenia zieleni w zgodnie z warunkami zawartymi w uzyskanych zezwoleniach,

- wykonanie projektów związanych z pracami rozbiórkowymi i usunięciem kolizji w tym wykonanie projektówbudowlanych i wykonawczych obiektów i infrastruktury przeznaczonych do przebudowy,

- uzyskanie wszelkich niezbędnych odstępstw, jakie będą konieczne dla wykonania projektu budowlanego i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (opcjonalnie),

- wykonanie dla potrzeb projektu opinii geotechnicznej lub dokumentacji geologiczno- inżynierskiej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25.4.2012 r. (Dz.U. z 2012 poz. 463),

- wykonanie wszelkich projektów, opracowań, analiz, raportów, uzgodnień i dokumentacji, jakie będą niezbędne dla wykonania projektu budowanego i uzyskanie pozwolenia na budowę,

- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji budowa budynku podkarpackiego centrum nauki,

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i innych zagrożeń w przypadku gdy opracowanie takie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów,

- wykonanie docelowego projektu organizacji ruchu dla obsługi komunikacyjnej inwestycji, opracowanie wymaga uzgodnienia z właściwymi organami,

- opracowanie wizualizacji obiektu w postaci trójwymiarowej makiety obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu w skali 1:100,

- uzyskania wszelkich decyzji, uzgodnień i dopuszczeń niezbędnych dla realizacji Inwestycji,

- wykonanie wszelkich projektów wykonawczych niezbędnych dla budowy budynku podkarpackiego centrum nauki,

- uzgodnienia z właściwą jednostką czasowej organizacji ruchu na czas realizacji Inwestycji,

- zapewnienia wszelkich mediów niezbędnych na czas realizacji inwestycji,

- przeprowadzenie wszystkich niezbędnych, wcześniej zaprojektowanych prac rozbiórkowych,

- przygotowanie placu i zaplecza budowy wraz z zapewnieniem ochrony terenu w trakcie realizacji,

- zaprojektowanie i montaż tablicy informacyjnej na czas realizacji inwestycji,

- budowa obiektu na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu budowlanego oraz na podstawie uzyskanej, w imieniu Zamawiającego, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,

- wykonania prac budowlanych zgodnie z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę, projektem wykonawczym i harmonogramem prac, oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji,

- przygotowanie, organizacja, zabezpieczenie oraz uprzątnięcie po zakończeniu Inwestycji zaplecza budowy oraz terenu budowy,

- zapewnienia wszelkich mediów niezbędnych do użytkowania Inwestycji (woda, kanalizacja sanitarna,kanalizacja opadowa, energia, ogrzewanie, telekomunikacja itp.),

- przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

- uzyskania dla Zamawiającego decyzji administracyjnej - pozwolenia na użytkowanie,

- przekazanie Zamawiającemu dokumentacji budowy wraz z dokumentacją powykonawczą,

- przygotowanie zestawienia majątku powstałego w wyniku realizacji inwestycji oraz zestawienie środków trwałych powstałych w wyniku budowy obiektu.

 

 

Pod uwagę będą brane kryterium jakości - (doświadczenie personelu wykonawcy, waga: 40) i cena (Waga: 60)

 

Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż5 milionów złotych.

 

Ponadto wśród personelu musi być kierownik budowy posiadający doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy budowie budynku użyteczności publicznej o wartości 20 mln zł brutto nieprzerwanie przez cały okres budowy do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 

Kierownicy robót budowlanych, robót sanitarnych oraz elektroenergetycznych muszą mieć doświadczenie kierownika przy budowie budynku użyteczności publicznej w wartości 10 000 000 zł brutto nieprzerwanie przez cały okres budowy do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 

Z kolej projektant- architekt, projektant o specjalności konstrukcyjno - budowlanej , projektant zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych sieci oraz instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych muszą mieć także doświadczenie w projektowaniu budynku użyteczności publicznej o całkowitej wartości kosztorysowej inwestycji nie mniejszej niż 20 000 000 zł brutto

 

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie przynajmniej dwie roboty budowlane polegającą na zaprojektowaniu i wybudowaniu („zaprojektuj i wybuduj”) budynku użyteczności publicznej o wartości minimum 30 mln zł brutto każdy.

 

Termin składania ofert: 15 maja 2019

 

 

Krajowe Dni Pola 2024 - duża impreza rolnicza w Boguchwale

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij