Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - preferenyjne pożyczki dla firm
Specjalna Strefa Ekonomiczna Rzeszów-Dworzysko

Pracownik biurowy Komenda Miejska Policji

Opublikowano: 2019-03-18 11:58:30, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Ogłoszenie o naborze nr 44563 z dnia 15.03.2019 r.

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor do spraw: biurowych i archiwizacjiw Wydziale Dochodzeniowo - Śledczym

 

Miejsce wykonywania pracy:

Komenda Miejska Policji w Rzeszowie

ul. Jagiellońska 13

35-025 Rzeszów

 

WARUNKI PRACY

Stałe stanowisko pracy usytuowane na pierwszym piętrze w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, np. brak wind, brak podjazdów

Praca kancelaryjno – biurowa

Ośmiogodzinnym system pracy

 

ZAKRES ZADAŃ

- Prowadzenie sekretariatu Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego KMP w Rzeszowie,

- Organizowanie pracy kancelaryjno – biurowej,

- Archiwizacja wytworzonej dokumentacji sekretariatu i Wydziału,

- Przyjmowanie za potwierdzeniem całości dokumentacji jawnej wpływającej do Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego KMP w Rzeszowie z sekretariatu ogólnego, innych ogniw służbowych KMP oraz osób fizycznych,

- Rejestracja spraw w dziennikach korespondencyjnym jawnym Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego i rozdysponowanie ich zgodnie z dekretacją Naczelnika Wydziału lub jego Zastępcy

- Realizacja czynności w związku z niszczeniem dokumentacji podlegającej zniszczeniu,

- Załatwianie korespondencji jawnej Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego (przychodzącej, wychodzącej) i prowadzenie ewidencji w tym zakresie stosownie do obowiązujących przepisów resortowych.

- Prowadzenie ewidencji przepisów resortowych i innych (jawnych) ich aktualizacji i archiwizacji oraz bieżące zapoznawanie z nimi policjantów Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego.

- Przyjmowanie akt oraz ich odsyłanie do Prokuratury lub Sądu i jednostek właściwych,

- Gromadzenie i przechowywanie spraw jawnych ostatecznie zakończonych,

- Rozliczanie dzienników korespondencyjnych jawnych i podawczego z dokumentacji zarejestrowanej i ostatecznie zakończonej, brakowanie dokumentacji kategorii „BC”.

- Prowadzenie i rozliczanie Rejestru Teczek Jawnych,

- Wydawanie i przyjmowanie kluczy od pomieszczeń służbowych Wydziału,

- Obsługa sprzętu biurowego.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

- Wykształcenie: średnie

- doświadczenie zawodowe : 2 lata w administracji publicznej, na stanowisku o podobnym zakresie zadań

- terminowość i dyscyplina pracy,

- ogólna znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem,

- znajomość zasad pracy kancelaryjnej,

- umiejętność współpracy z innymi pracownikami,

- znajomość ustawy o służbie cywilnej,

- znajomość ustawy o Policji,

- znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych,

- znajomość ustawy o ochronie danych osobowych

- Posiadanie obywatelstwa polskiego

- Korzystanie z pełni praw publicznych

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

- doświadczenie zawodowe: 2 lata

- Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „poufne”

- Praca związana z obiegiem dokumentacji

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

- CV i list motywacyjny

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

- Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

- Praca związana z obiegiem dokumentacji

- Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „poufne”

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

- Dokumenty należy złożyć do: 25.03.2019

- Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

- Miejsce składania dokumentów:

- Komenda Miejska Policji w Rzeszowie

- ul. Jagiellońska 13

- 35-025 Rzeszów

- Kancelaria ogólna pok. 218, piętro II

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

- Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Miejski Policji w Rzeszowie 17-858-33-05

- Kontakt do inspektora ochrony danych: 17-858-33-63

- Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

- Informacje o odbiorcach danych: Komenda Miejska Policji w Rzeszowie

- Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

- Uprawnienia:

- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

- Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

- Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby niepełnosprawne.

W liście motywacyjnym należy powołać się na nr ogłoszenia. Wszystkie składane dokumenty

i oświadczenia, listy motywacyjne, życiorys - powinny zawierać datę i oryginalny podpis kandydata. Oferty otrzymane po terminie wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data stempla początkowego) oraz niekompletne, które nie zawierają dokumentów, oświadczeń wskazanych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty niespełniające wymagań formalnych będą komisyjnie zniszczone.

Kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (17) 8583463.

Techniki i metody selekcji:

- weryfikacja ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych,

- test wiedzy,

- rozmowa kwalifikacyjna.

 

WZORY OŚWIADCZEŃ do pobrania :

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

 

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij