Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP
Jerzy Borcz - kandydat do Sejmu

Szkolenia na Podkarpaciu – nie tylko dla bezrobotnych

Opublikowano: 2019-01-21 21:24:32, przez: admin, w kategorii: Praca

PODKARPACKIE. Wsparcie dla osób dorosłych zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych w ramach Działania 9.5 RPO WP 2014-2020.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Możliwość skorzystania ze środków unijnych na szkolenia zawodowe (Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) mają wszystkie osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, a szczególnie preferowane są osoby starsze i o niskich kwalifikacjach.

 

Wsparcie tego typu realizowane jest w ramach Działania 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych Osi IX RPO Jakość edukacji i kompetencji w regionie. Do końca października 2018 roku liczba osób, która wzięła udział w pozaszkolnych formach kształcenia w ramach tego Działania osiągnęła 9697 osób z czego 6984 osoby uzyskały kwalifikacje potwierdzone certyfikatem. Szacowana łączna liczba osób, która otrzyma dofinansowany w ramach projektów kurs wynosi 21 877. Na wsparcie to przeznaczono ponad 70 milionów złotych. Wśród oferowanych szkoleń największym powodzeniem cieszyły się kursy typowo zawodowe m. in. na prawo jazdy kategorii C lub C+E, KURS na operatorów maszyn budowlanych, szkolenia spawalnicze czy na instalatorów systemów energii odnawialnej.

 

- Dotychczas wsparcie było ograniczone do szkoleń zaproponowanych w projektach przez wnioskodawców, nie zawsze osoby zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji znajdowały odpowiedni dla siebie kurs i nie zawsze też szkolenia były na bieżąco dostępne – mówi Krzysztof Powrózek z Wojewódzkiego Urzędy Pracy w Rzeszowie. - Dlatego rozpoczęliśmy prace nad zmianami w systemie wsparcia dla osób dorosłych, w taki sposób aby zwiększyć dostępność czasową i terytorialną kształcenia ustawicznego oraz umożliwić uczestnikom samodzielny wybór placówki kształcenia.

 

Od 2019 roku to uczestnik samodzielnie będzie decydował o zakresie, terminie oraz wykonawcy kursu lub szkolenia. Co do zasady będzie wybierał wykonawcę szkolenia spośród instytucji zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzięki temu, a konkretnie dzięki prowadzonej przez PARP weryfikacji podmiotów, wsparcie które otrzymają uczestnicy będzie wysokiej jakości. Ponadto szkolenia realizowane przez uczestników powinny prowadzić do uzyskania konkretnych kwalifikacji potwierdzonych rozpoznawalnym w branży certyfikatem lub dokumentem potwierdzającym uprawnienia, dlatego operator będzie finansował nie tylko sam kurs, ale pokryje również koszty walidacji i certyfikacji nabytych umiejętności (egzamin). Na wdrażanie tego systemu przeznaczono dofinansowanie w kwocie 30 milionów złotych co powinno pozwolić na przeszkolenie ponad 8 tysięcy osób.

 

Każda osoba dorosła (niezależnie od statusu na rynku pracy) będzie miała możliwość samodzielnego wyboru dla siebie szkolenia ) kończącego się egzaminem – bez pośrednictwa swojego pracodawcy.

 

W związku z powyższym to uczestnik projektu co do zasady ma prawo do:

1) samodzielnego wyboru rodzaju kursu;

2) samodzielnego wyboru firmy szkoleniowej realizującej ten kurs.

 

Rolą operatora jest:

1) prowadzenie otwartej i dostępnej dla wszystkich (w tym dla osób
z niepełnosprawnościami) promocji i rekrutacji do projektu,

2) informowanie o możliwości i warunkach skorzystania z projektu,

3) rekrutacja i monitorowanie uczestników projektu,

4) pomoc uczestnikom na każdym etapie udziału w projekcie, w tym np. obsłudze platformy BUR,

5) finansowanie i rozliczenie wsparcia,

6) weryfikacja czy podmioty oferujące szkolenia niedostępne w BUR spełniają odpowiednie wymogi jakościowe,

7) weryfikacja czy szkolenie wybrane przez uczestników prowadzi do nabycia kwalifikacji.

 

Operator nie może:

1)  narzucać ani nawet sugerować rodzaju kursu lub firmy szkoleniowej, chyba że potencjalny uczestnik projektu sobie tego zażyczy (tj. zadeklaruje, że potrzebuje wsparcia w zakresie wyboru rodzaju kursu lub firmy szkolącej);

2)  samodzielnie organizować kursów dla uczestników projektu;

3) prowadzić rekrutacji z udziałem przedsiębiorstw (zatrudniających potencjalnych uczestników projektu) oraz z udziałem firm szkoleniowych (oferujących kursy/szkolenia z których mogliby skorzystać uczestnicy projektu).

 

 

Podstawowe wymagania wobec uczestników oraz dla Operatora projektu:

 

1. Średni koszt przypadający na jednego uczestnika projektu nie przekracza kwoty 4 000 zł a maksymalny koszt nie może być wyższy niż 8 000 zł.

2. Projekt wdrażany jest z zastosowaniem podejścia popytowego, tj. uczestnik decyduje o zakresie, terminie oraz wykonawcy usługi, w ramach wsparcia możliwego do realizacji, wskazanego w typie projektu.

3. Projektodawca obejmuje wsparciem wyłącznie osoby dorosłe, które ukończyły 18 rok życia mające miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), zatrudnienia lub pobierania nauki na terenie danego subregionu - z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

4. Minimum 60% uczestników wsparcia stanowią osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby w wieku 50 lat i więcej.

5. W ramach projektu mogą być finansowane co do zasady usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) sklasyfikowane jako zawodowe z wyłączeniem kursów językowych i TIK. Należy zauważyć, że nie wszystkie szkolenia (w tym także te dostępne w BUR), będą prowadzić do uzyskania kwalifikacji w rozumieniu ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475). W sytuacji zidentyfikowanych deficytów usług dostępnych w BUR, właściwych dla tematyki szkoleń/kursów możliwych do realizacji w ramach Działania, Wnioskodawca może dopuścić możliwość dokonywania wyboru oferty spoza BUR. Jednakże musi zapewnić, że usługi te będą spełniały odpowiednie wymogi jakościowe.

 

Szczegółowe kryteria rekrutacyjne dla uczestników każdy Operator określi indywidualnie w swoim regulaminie

 

 

Nazwa Operatora

Adres siedziby/Kontakt

Nazwa partnera

Subregion

Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o. o.

Rzeszowski (SR), powiaty: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski

36-072 Świlcza 145B

Aneta Tyrakowska
Telefon: 601 663 500

http://www.cdgpolska.pl

 

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "INWENCJA"

 

Wektor Consulting Sp. z o.o. (przekształcona z  s.c. Mariusz Lipiński, Wiktor Cichoń)

Tarnobrzeski (ST), powiaty: tarnobrzeski grodzki, tarnobrzeski ziemski, stalowowolski, mielecki, niżański, kolbuszowski

ul. Obrońców Pokoju 3, 39-300 Mielec

Wiktor Cichoń Telefon: 502355980

http://www.wektor.org.pl

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO "NIL"
TARNOBRZESKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA

T

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o. o.

Krośnieński (SK), powiaty: krośnieński grodzki, krośnieński ziemski, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski

ul. Staszica 7, 38-200 Jasło Wiesław Tomasik Telefon: 507272146

http://www.pakd.pl

 

"INNOVO" Innowacje w Biznesie Sp. z o.o.

Krośnieński (SK), powiaty: krośnieński grodzki, krośnieński ziemski, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski

E-BIZNES SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

Przemyski (SP), powiaty: przemyski grodzki, przemyski ziemski, jarosławski, lubaczowski, przeworski

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów Grzegorz Lisowicz Telefon: 509906191

http://www.e-biznes-system.pl

CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ