Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Krystyna Wróblewska - kandydat do Sejmu RP
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - preferenyjne pożyczki dla firm

Projekt „Wsparcie młodych” - płatne staże i bezpłatne szkolenia

Opublikowano: 2018-05-24 14:56:11, przez: admin, w kategorii: Praca

PODKARPACKIE.

Projekt „Wsparcie młodych” - płatne staże i bezpłatne szkolenia

 

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,

ś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Nabór 4: 14.05.2018 r. - 4.06.2018 r.

 

Wsparcie skierowane jest do 72 osób (w tym 40 Kobiet) w wieku 15-29 lat (w tym również osób z niepełnosprawnościami), które spełniają łącznie następujące warunki:

- zamieszkują teren województwa podkarpackiego w myśl KC,

- są bierne zawodowo (62 osoby) lub bezrobotne (10 osób) - niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,

- należą do grupy tzw. Młodzieży NEET tj. osób młodych niepracujących, nieuczestniczących w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nieszkolących się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

 

Cel Projektu:

 

Celem Projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 72 osób młodych do 29 roku życia bez pracy (40 kobiet oraz 32 mężczyzn), nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu – tzw. Młodzież NEET, zamieszkujących województwo podkarpackie, dzięki nabyciu przez nie kwalifikacji zawodowych dopasowanych do potrzeb pracodawców oraz doświadczenia zawodowego.

 

Oferujemy:

- spotkanie z doradcą zawodowym, których efektem będzie ustalenie Indywidualnego Planu Działania,

- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,

- indywidualne poradnictwo zawodowe,

- szkolenia umożliwiające uzupełnienie bądź zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatami,

- staż zawodowy trwający 6 miesięcy.

 

Uczestnikom Projektu zapewniamy:

- pokrycie kosztów szkolenia zawodowego,

- stypendium szkoleniowe,

- zwrot kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia,

- stypendium stażowe - 1279 zł brutto/miesięcznie.

 

Korzyści z uczestnictwa w Projekcie:

- zdobycie kompetencji w zakresie efektywnego poruszania się na rynku pracy,

Mieczysław Miazga - kandydat na posła

- opieka doradcza świadczona przez doświadczonych specjalistów,

- uzupełnienie posiadanych bądź też zdobycie nowych kwalifikacji dzięki uczestnictwu w certyfikowanych szkoleniach i kursach,

- zdobycie doświadczenia i praktycznych umiejętności dzięki stażom,

- podniesienie pewności siebie, zwiększenie aktywności zawodowej oraz rozwój zdolności interpersonalnych.

 

Osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby bezrobotne lub bierne zawodowo powyżej 12 miesięcy oraz osoby bez doświadczenia zawodowego otrzymają dodatkowe punkty na etapie rekrutacji, ze względu na ich trudną sytuację na rynku pracy.

 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne w Biurze Projektu i na stronie internetowej: www.barr-ustrzyki.pl.

 

Dokumenty w ramach Naboru 4 należy złożyć:

- osobiście w Biurze Projektu w dniach:

od 14.05.2018 r. do dnia 4.06.2018 r. w godzinach 7:30-15:30

 

- za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres:

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

ul. Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne.

Decyduje data wpływu dokumentów do Biura Projektu.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

Biuro Projektu:

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

ul. Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne

tel. (013) 461 29 98

www.barr-ustrzyki.pl

 


• Regulamin Projektu
Po zapoznaniu się z Regulaminem Projektu prosimy o wypełnienie i złożenia poniższych dokumentów:

• Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy

• Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikacyjnych

• Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Stanisław Ożóg - kandydat do Senatu RP

• Załącznik nr 4 - Oświadczenie o zobowiązaniu do poinformowania

• Załącznik nr 5 - Oświadczenie o okresie pozostawania bez pracy

• Załącznik nr 6 – Oświadczenie o braku przynależności do grupy docelowej wskazanej w poddziałaniu 1.3.1 POWER

 

Więcej o: szkolenia, staże

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij