Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - preferenyjne pożyczki dla firm
Specjalna Strefa Ekonomiczna Rzeszów-Dworzysko

Praca w Urzędzie Marszałkowskim (Departament Zarządzania RPO)

Opublikowano: 2018-01-03 00:20:47, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

głównego specjalisty w Oddziale rozliczeń finansowych Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

 

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne, administracyjne albo prawnicze,

2) co najmniej czteroletni staż pracy,

3) co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe polegające na prowadzeniu, analizowaniu, weryfikacji dokumentacji związanej z audytami lub kontrolami,

4) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,

5) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,

6) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

7) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,

8) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,

9) znajomość przepisów ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020,

10) znajomość przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

11) znajomość przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006,

12) znajomość przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,

13) znajomość zagadnień dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

2. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:

1) weryfikacja i zatwierdzanie deklaracji wydatków od IP WUP do IZ,

2) sporządzanie prognoz wniosków o płatność kierowanych do Komisji Europejskiej,

3) weryfikacja zleceń płatności ze środków europejskich w zakresie EFRR pod względem formalno-rachunkowym oraz zgodności z limitem,

4) rejestracja zleceń płatności ze środków europejskich w zakresie EFRR w portalu BGK-ZLECENIA,

5) prowadzenie ewidencji kwot odzyskanych, kwot podlegających odzyskaniu i kwot wycofanych,

6) przekazywanie do komórki ds. certyfikacji informacji na temat kwot odzyskanych, kwot podlegających odzyskaniu i kwot wycofanych,

7) współpraca z Departamentem Rozwoju Regionalnego, pełniącym funkcję Instytucji Certyfikującej, w zakresie sporządzania wniosków o płatność i zestawień wydatków,

8) sporządzanie deklaracji wydatków od IZ do IC,

9) sporządzanie deklaracji zarządczej,

10) realizacja zadań związanych z rozliczeniami finansowymi i odzyskiwaniem środków od beneficjentów oraz nadzór nad Centralnym Rejestrem umów w ramach RPO WP na lata 2014-2020,

11) współpraca z Departamentem Wspierania Przedsiębiorczości, Departamentem Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, Departamentem Budżetu i Finansów oraz IP WUP w zakresie zadań związanych z finansową realizacją RPO WP 2014-2020,

12) wprowadzanie danych z zakresu realizowanych zadań do systemu informatycznego,

13) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz dokumentów programowych, tworzonych w ramach polityki spójności 2014-2020,

14) współpraca przy opracowaniu i aktualizowaniu Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020, wzorów dokumentów oraz innej dokumentacji regulującej zasady realizacji Programu,

15) współpraca z IP WUP w zakresie prawidłowej realizacji RPO WP 2014-2020,

16) współudział w procesie kontroli IP WUP w zakresie prawidłowości realizacji porozumienia administracyjnego,

17) uczestnictwo w opracowaniu dokumentów programowych i wdrożeniowych niezbędnych do realizacji RPO WP 2014-2020,

18) współpraca z pozostałymi departamentami i oddziałami Urzędu oraz jednostkami podległymi Marszałkowi Województwa Podkarpackiego w zakresie prac związanych z polityką spójności 2014-2020.

 

3. Warunki pracy:

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

3) praca na miejscu - w siedzibie Urzędu,

4) pakiet socjalny.

 

4. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),

2) list motywacyjny,

3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe polegające na prowadzeniu, analizowaniu, weryfikacji dokumentacji związanej z audytami lub kontrolami (np. zaświadczenie od pracodawcy, pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, świadectwa pracy),

6) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

7) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

9) oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz.1202 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) oraz innych dobrowolnie podanych danych osobowych nie wynikających z wyżej wymienionych przepisów prawa" (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

10) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia),

11) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202).

 

W miesiącu listopadzie 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty w Oddziale rozliczeń finansowych Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 10 stycznia 2018 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

 

UWAGA

Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać w Oddziale kadr i szkolenia (pok. 223,) w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane w terminie, o którym mowa wyżej podlegają zniszczeniu.

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)informuję, iż:

- administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Marszałek Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,

- dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

- osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

- obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz.1202 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz innych przepisów szczególnych.

 

Załączniki:

Pobierz plik załącznik nr 1_kwestionariusz.doc 32 kB

Pobierz plik załącznik nr 2_oświadczenia.doc 31 kB

Pobierz plik załącznik nr 3_oświadczenie.doc 25 kB

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij