Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Studia podyplomowe na Politechnice Rzeszowskiej Cyberbezpieczenstwo i ochrona zasobow informacyjnych
Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Koncepcja ekspresowej S19 Babica-Barwinek – otwarcie ofert

Opublikowano: 2017-07-07 18:56:09, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

PODKARPACKIE. Otwarte zostały oferty cenowe wykonawców startujących w przetargu na wykonanie koncepcji programowej dla 75-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 w. Babica-Barwinek (gr. państwa).

Budowa S19 w pobliżu Rzeszowa. Fot.. GDDKiAKoncepcja ekspresowej S19 Babica-Barwinek – otwarcie ofert
Budowa S19 w pobliżu Rzeszowa. Fot.. GDDKiA

Budowa S19 w pobliżu Rzeszowa. Fot.. GDDKiA

 

Kolejnym etapem będzie ocena ofert a następnie zbadanie czy wykonawcy, których oferty zostały ocenione jako najkorzystniejsze, nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu.

 

Przetarg obejmuje wykonanie koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy drogi ekspresowej S19 wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.

 

Zadanie zostało podzielone na 4 odcinki:

Zadanie 1: Węzeł "Babica" (bez węzła) - Węzeł "Domaradz" (z węzłem), dł. ok. 23,45 km

Zadanie 2: Węzeł "Domaradz" (bez węzła) - Węzeł "Miejsce Piastowe" (z węzłem) dł. ok. 22,70 km

Zadanie 3: Węzeł "Miejsce Piastowe" (bez węzła) - Węzeł "Dukla" (z węzłem) dł. ok. 10,40 km

Zadanie 4: Węzeł "Dukla" (bez węzła) - Barwinek (Granica Państwa) dł. ok. 18,335 km

 

Łącznie w przetargu oferty cenowe złożyło 18 firm. Na zadanie 1 wpłynęło 8 ofert, na kwoty od 10,9 do 18,9 mln zł, na zadanie 2 wpłynęło 14 ofert na kwoty od 7,9 do 16,1 mln zł, na zadanie 3 wpłynęło 14 ofert na kwoty od 4,0 do 7,3 mln zł, natomiast na zadanie 4 - 13 ofert na kwoty od 6,7 do 15,2 mln zł.

 

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT_ZADANIE 1 http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/o/otwarto-oferty-w-przetargu-na-wy_26166/informacja%20z%20otwarcia1.pdf

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT_ZADANIE 2 http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/o/otwarto-oferty-w-przetargu-na-wy_26166/informacja%20z%20otwarcia2.pdf

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT_ZADANIE 3 http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/o/otwarto-oferty-w-przetargu-na-wy_26166/informacja%20z%20otwarcia%203.pdf

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT_ZADANIE 4 http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/o/otwarto-oferty-w-przetargu-na-wy_26166/informacja%20z%20otwarcia%204.pdf

 

Wykonawcy mogli składać oferty na dowolną ilość zadań, jednak ostatecznie będą mogli realizować maksymalnie 2 zadania. Oznacza to, że w przypadku, gdy jeden Wykonawca złożył oferty dla większej liczby zadań niż dwa i spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów (sumę) z kryteriów przyjętych do oceny danego zadania, Wykonawcy zostaną udzielone zamówienia na dwa pierwsze zadania (na których złożył najkorzystniejszą ofertę) zgodnie z kolejnością numeracji zadań (Zadania numerowane są od 1 do 4).

 

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty - i to jest wynik prac działającej przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa Rady Ekspertów - GDDKiA stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: cena - 60 pkt i kryteria pozacenowe - 40 pkt. Te ostatnie są zróżnicowane w zależności od zadania:

 

- dla Zadania 1 są to: Termin Realizacji, Doświadczenie Głównego Projektanta Drogowego, Doświadczenie Głównego Projektanta Mostowego, Doświadczenie Projektanta Tunelu

- Dla Zadania 2, Zadania 3 i Zadania 4 są to: Termin Realizacji, Doświadczenie Głównego Projektanta Drogowego, Doświadczenie Głównego Projektanta Mostowego

 

Zakres Koncepcji Programowej

W ramach zamówienia Wykonawca:

- przygotuje Koncepcję Programową (KP) w tym m. in. analizę i prognozę ruchu, wariantowe rozwiązania techniczne planowanej drogi wraz z obiektami inżynierskimi, dokumentację bezpieczeństwa tunelu (dla Zadania 1), plan działań ratowniczych dla stadium Koncepcji Programowej, opracowania ekonomiczno-finansowe, analizę zagrożenia powodziowego, organizację i bezpieczeństwo ruchu oraz analizę wielokryterialną;

- wykona kompleksowe rozpoznanie geologiczne w tym m.in. opracuje opinię geotechniczną, dokumentację hydrogeologiczną, dokumentacje geologiczno - inżynierską, dokumentację badań podłoża gruntowego oraz będzie prowadził monitoring występujących na tym odcinku osuwiski monitoring hydrogeologiczny (dla Zadania 1);

Koncepcja programowa doprecyzuje dotychczas wypracowane przez GDDKiA założenia projektowe i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Celem jej będzie umożliwienie podjęcia decyzji dotyczących preferencji GDDKiA dla etapu Projektu Budowlanego odnośnie docelowych rozwiązań projektowych i technologii realizacji, uściśli również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja stanowiąca część szlaku Via Carpathia, przewidziana jest do realizacji w systemie "projektuj i buduj". Rozwiązania projektowe Koncepcji Programowej pozwolą na opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego, w oparciu o który zostanie wyłoniony przyszły Wykonawca drogi ekspresowej S19.

 

Przebieg odcinka S19

W ramach projektowanego odcinka przewiduje się wykonanie obiektów inżynierskich w tym 3 tunele o łącznej długości ok. 4,65 km (w zakresie Zadania 1), 42 estakady o łącznej długości ok. 15,7 km, wiadukty oraz przejścia dla zwierząt. Droga będzie posiadać przekrój poprzeczny dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

Przebieg S19 będzie zgodny z przebiegiem wariantu, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w dniu 06.11.2015 r wydał decyzję środowiskową (4.11.2016r. decyzja środowiskowa stała się ostateczna). Zakres planowanego zamówienia obejmuje kompleksowo całą inwestycję w tym: drogę główną, drogi poprzeczne, węzły, MOP-y, obwody utrzymania, wiadukty, tunele, estakady, przepusty, przejścia dla zwierząt, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, wyposażenie techniczne drogi i tunelu oraz inne obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska, infrastrukturę techniczną związaną i niezwiązaną z drogą, a także wszystkie inne obiekty niezbędne dla zapewnienia właściwej realizacji i eksploatacji przedmiotowej inwestycji.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij