Powiat Rzeszowski - siła inwestycji

Urzędnik w Urzędzie Miasta

Opublikowano: 2024-06-18 14:28:32, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Urzędnik w Urzędzie Miasta Rzeszowa

 

ORA-K.2110.48.2024

Prezydent Miasta Rzeszowa

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Księgowo-Rachunkowym (Oddział Rozliczeń Finansowych i Likwidatury) Urzędu Miasta Rzeszowa

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze, wyższe z uzupełniającymi ekonomicznymi lub wyższe wraz ze studiami podyplomowymi ekonomicznymi,

- wymagany profil: finanse, rachunkowość, ekonomia, administracja publiczna, bankowość, prawo,

- doświadczenie zawodowe w służbach finansowo – księgowych, w tym doświadczenie w pracy w służbach finansowo – księgowych w jednostce sektora finansów publicznych,

- kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe:

- praktyczna znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o rachunkowości,

- znajomość aktów prawa regulujących zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, z zakresu sprawozdawczości budżetowej, rachunkowości budżetowej,

- umiejętność analizowania i praktycznego stosowania przepisów prawa,

- bardzo dobra znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego, w tym miasta Rzeszowa,

- biegła obsługa Microsoft Office (Excel, Word),

- samodzielność, sumienność, umiejętność pracy w zespole i samokształcenia, dyspozycyjność, komunikatywność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- segregacja dokumentów i dowodów księgowych,

- wstępna kontrola wydatków w zakresie zgodności z planem finansowym i Wieloletnią Prognozą Finansową,

- kontrola formalno-rachunkowa dochodów księgowych w zakresie klasyfikacji budżetowej, w tym w zakresie procedur wewnętrznych Urzędu – kontrola zarządcza,

- dekretowanie dowodów księgowych w zakresie klasyfikacji budżetowej,

- obsługa bankowości elektronicznej w zakresie sporządzania przelewów i generowania raportów,

- prowadzenie szczegółowej ewidencji księgowej wyznaczonych kont księgowych, analiza zapisu kont księgowych oraz obrotów i sald,

- inwentaryzacja kont księgowych w szczególności: w drodze potwierdzenia salda i weryfikacji,

- rozliczanie kosztów delegacji krajowych i zagranicznych,

- analiza wniosków o udzielanie zamówień i zapisów umów cywilnoprawnych w zakresie podejmowanych zobowiązań – zaangażowania oraz innych elementów kontroli finansowej wynikających z procedur wewnętrznych Urzędu,

- weryfikacja wydatków dokonywanych płatniczymi kartami służbowymi,

- współpraca przy sporządzaniu danych do cząstkowych sprawozdań budżetowych i finansowych oraz z operacji finansowych.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga pracy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i narzędzi informatycznych,

- zakres wykonywanych obowiązków dotyczy stanowiska urzędniczego, praca na tym stanowisku ma charakter biurowy.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV),

- list motywacyjny,

- kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu osobiście lub pocztą na adres urzędu – Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 12, 35-064 Rzeszów, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Księgowo – Rachunkowym (Oddział Rozliczeń Finansowych i Likwidatury) Urzędu Miasta Rzeszowa, w terminie do dnia 27 czerwca 2024 r.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.erzeszow.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w Ratuszu, adres – Rynek 1, 35- 064 Rzeszów.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów,

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez e-mail iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie Art. 221 Kodeksu Pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie podanych danych osobowych wykraczających poza unormowane przepisami prawa.

4. Odbiorcami będą osoby zapoznające się z wynikami naboru na stronie BIP Urzędu Miasta lub tablicy ogłoszeń.

5. W przypadku zatrudnienia w wyniku naboru dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane w aktach osobowych przez okres 10 lat. Dane osobowe pozostałych kandydatów przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, a następnie dokumenty zawierające te dane zostaną komisyjnie zniszczone

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

d. cofnięcia zgody w zakresie w jakim została wyrażona,

e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Do pobrania 

Załączniki modułu:

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij