Powiat Rzeszowski - siła inwestycji

Urzędnik (ds. administracyjnych)

Opublikowano: 2024-06-16 21:29:43, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

LESKO.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lesku

38-600 Lesko ul. Wincentego Pola 1

 

Ogłoszenie nr 138924 / 14.06.2024

 

Referent

Do spraw: postępowań administracyjnych Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lesku

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 

Osoba na tym stanowisku:

sporządza projekty pism w postępowaniach organów nadzoru budowlanego I instancji,

przygotowuje projekty wystąpień do stron oraz organów, w celu skompletowania materiału dowodowego,

przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania i wystąpienia sądów administracyjnych, prokuratury i policji,

przygotowuje dokumentację sprawy w związku z odwołaniem lub zażaleniem do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

przygotowuje akta spraw ostatecznie załatwionych do przekazania do składnicy akt,

inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: wyższe administracyjne

znajomość przepisów prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o służbie cywilnej

zdolność analitycznego myślenia i umiejętność argumentowania przy projektowaniu rozstrzygnięć

umiejętność pracy w zespole, komunikatywność

odpowiedzialność, terminowość, odporność na stres

W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.

biegła umiejętność obsługi komputera, systemu informatycznego oraz urządzeń biurowych

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe:

stan zdrowia umożliwiający branie udziału w kontrolach obiektów budowlanych i budów

swobodne posługiwanie się j. polskim w mowie i piśmie

prawo jazdy kategorii B

 

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

 

Warunki pracy

- praca w siedzibie inspektoratu

- praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

- praca poza siedzibą inspektoratu - przeprowadzanie oględzin w terenie, kontroli budów i obiektów budowlanych (praca na wysokości)

- korzystanie z samochodu służbowego (bez kierowcy)

- kontakt z interesantami

- pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze budynku - nie przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne ruchowo

- narzędzia pracy - komputer, drukarka, skaner, fax, niszczarka, aparat fotograficzny, przyrządy pomiarowe

 

Dodatkowe informacje

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lesku ogłoszenie nr 138924” do dnia 27.06.2024 r. (decyduje data wpływu do inspektoratu). Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani – poinformowani będą telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 13 469 71 48 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

 

Dokumenty niezbędne:

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty dodatkowe:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

kopia prawa jazdy kategorii B

 

Aplikuj do 27 czerwca 2024

 

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie

na adres:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

ul. Wincentego Pola 1

38-600 Lesko

 

Dokumenty należy złożyć do: 27.06.2024

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lesku, ul. Wincentego Pola 1, 38-600 Lesko, tel. 13 469 71 48

Kontakt do inspektora ochrony danych: Gabriela Misiorowska, tel. 665208173

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: odbiorcami Państwa danych będą podmioty upoważnione przepisami prawa

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

Wzory oświadczeń
 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij