Powiat Rzeszowski - siła inwestycji

Nabór wniosków o dopłaty dla firm na szkolenia pracowników

Opublikowano: 2024-06-06 08:12:17, przez: admin, w kategorii: Praca

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór nr 01/2024 formularzy zgłoszeniowych w ramach Projektu „Generator Kompetencji 3.0 – Rozwój kwalifikacji i kompetencji pracowników MŚP oraz innych podmiotów niebędących przedsiębiorcami w subregionie rzeszowskim”.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych.

Uczestnikiem Projektu mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz pracodawcy nie będący przedsiębiorcami, mający swoją siedzibę/oddział lub stałe/dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze subregionu rzeszowskiego woj. podkarpackiego (m. Rzeszów, powiaty: rzeszowski, dębicki, leżajski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski) oraz pracownicy tych podmiotów, wykonujący pracę na terenie subregionu rzeszowskiego.

Siedziba/oddział albo stałe/dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej Wnioskodawcy muszą być wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji na moment złożenia wniosku i podpisania umowy promesy. Operator dodatkowo wymaga, aby siedziba/stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, oddział lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie subregionu rzeszowskiego województwa podkarpackiego były wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji przez co najmniej 90 dni kalendarzowych, licząc do dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego (w przypadku podmiotów funkcjonujących na rynku krócej niż 90 dni kalendarzowych wymóg ten musi być zachowany nieprzerwanie od momentu rejestracji podmiotu we właściwym rejestrze lub ewidencji).

Pracownik zgłaszany na usługę rozwojową musi spełniać łącznie poniższe warunki:

 • być zatrudniony u Przedsiębiorcy/Pracodawcy co najmniej 30 dni kalendarzowych przed dniem złożenia dokumentacji rekrutacyjnej (zapis ten nie dotyczy Przedsiębiorców/Pracodawców działających krócej niż 30 dni),
 • być zatrudniony przynajmniej do czasu zakończenia realizacji usługi rozwojowej, w której uczestniczy zgodnie z umową wsparcia,
 • wykonywać pracę na terenie subregionu rzeszowskiego.

Limity dofinansowania i wydatkowania środków przypadające na podmiot oraz na pracownika:

 • mikroprzedsiębiorstwa/pracodawcy niebędący przedsiębiorcami – poziom dofinansowania – 70%, limit dofinansowania 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), limit dofinansowania na jednego pracownika – 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
 • małe przedsiębiorstwa – poziom dofinansowania – 60%, limit dofinansowania 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), limit dofinansowania na jednego pracownika – 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
 • średnie przedsiębiorstwa – poziom dofinansowania – 50%, limit dofinansowania 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) – limit dofinansowania na jednego pracownika – 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

W przypadku usług rozwojowych kończących się uzyskaniem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji zarejestrowanym w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji oraz posiadających nadany kod kwalifikacji, poziom dofinansowania jest wyższy o 10%.

Limit przeznaczony na pracownika jest niezależny od pracodawcy, obowiązuje również w przypadku zmiany miejsca zatrudnienia (kwota limitu jest przyporządkowana do numeru PESEL – a w przypadku braku numeru PESEL innych danych identyfikujących daną osobę).

Limity wydatkowania środków odnoszą się do całego okresu programowania, tj. wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021-2027.

Projekt zakłada preferencje na etapie rekrutacji dla Przedsiębiorcy/Pracodawcy:

 • ubiegającego się o wsparcie na usługę rozwojową kończącą się nabyciem lub potwierdzenia kwalifikacji, o których mowa w art. 2, pkt 8 Ustawy z dnia 22.12.2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz posiadającym nadany kod kwalifikacji,
 • delegującego do udziału w Projekcie co najmniej jednego pracownika w wieku 55 lat lub więcej,
 • delegującego do udziału w Projekcie co najmniej jednego pracownika na usługi rozwojowe w zakresie umiejętności cyfrowych,
 • delegującego do udziału w Projekcie co najmniej jednego pracownika na usługi rozwojowe w zakresie umiejętności „zielonych”,
 • Przedsiębiorcy/Pracodawcy posiadającego siedzibę lub stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze z subregionu rzeszowskiego tj. Dębica.

Regulamin wsparcia oraz Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami są do pobrania w zakładce Dokumenty do pobrania.

Formularze zgłoszeniowe do projektu można składać w terminie od 10 czerwca 2024 r. od godz. 8:00 do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15:00.

Wypełnione i podpisane Formularze zgłoszeniowe z załącznikami należy złożyć:

- osobiście w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów,

- za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, na adres: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów.

Za dzień skutecznego doręczenia dokumentów zgłoszeniowych uznaje się datę przyjęcia/wpływu dokumentów zgłoszeniowych u Operatora.

Przypominamy, iż w Bazie Usług Rozwojowych na daną usługę rozwojową można zapisać się dopiero po podpisaniu z RARR S.A. Umowy promesy.

Planowany termin rozpoczęcia podpisywania Umów promes: Lipiec 2024 r.

W związku z powyższym sugerujemy, aby data rozpoczęcia usług rozwojowych wykazanych w Formularzu zgłoszeniowym nie była wcześniejsza niż 1 sierpnia 2024 r.

Kwota alokacji przeznaczona na nabór: 1 500 000,00 PLN.

Operator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia naboru w przypadku, gdy wnioskowana kwota dofinansowania wynikająca ze złożonych dotychczas formularzy zgłoszeniowych przekroczy 95% całej alokacji przeznaczonej na daną edycję naboru.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod poniższymi numerami telefonów:

tel. (17) 86 76 217 – Punkt informacyjny

tel. (17) 86 76 222, (17) 86 76 227, (17) 86 76 204

kom. +48 730 030 019, +48 790 200 820

Biuro projektu:

ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pok. 204, piętro I

e-mail: generatorkompetencji@rarr.rzeszow.pl

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:
Załącznik_nr_1_do Regulaminu wsparcia PSF – Formularz zgłoszeniowy
Załącznik_nr_1_Karta informacyjna o usłudze rozwojowej
Załącznik_nr_2_Dane Uczestnika
Załącznik_nr_3_Oświadczenie o spełnianiu_kryteriów_MŚP
Załącznik_nr_4_Wniosek o udzielenie pomocy de minimis
Załącznik_nr_5_Formularz informacji ubiegania się o pomoc de minimis
Załącznik_nr_6_A_Oświadczenie o otrzymaniu_nieotrzymaniu pomocy de minimis
Załącznik_nr_6_B_Oświadczenie o otrzymaniu_nieotrzymaniu pomocy de minimis
Załącznik_nr_8_Zaświadczenie o zatrudnieniu

W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021-2027 (Dz. U. poz. 784) informujemy, że od dnia 25 maja 2024 r. Załącznik nr 6 B do Formularza zgłoszeniowego (w treści odnosi się do rozporządzenia Komisji UE 1407/2013) jest nieaktualny i nie ma potrzeby składania go przez Wnioskodawcę.

REGULAMIN WSPARCIA:
Regulamin wsparcia w ramach PSF_3.0
Załącznik_nr_2_do Regulaminu wsparcia – Karta wstępnej oceny
Załącznik_nr_3_do Regulaminu wsparcia – Karta pogłębionej oceny

UMOWA PROMESA:
Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis
Załącznik_nr_1_do Umowy – Oświadczenie o aktualności danych
Załącznik_nr_2_do Umowy promesy – Wykaz osób i usług rozwojowych do dofinansowania
Załącznik_nr_4_do Regulaminu wsparcia PSF – Umowa promesa

WNIOSEK O REFUNDACJĘ:
Załącznik_nr_5_do Regulaminu wsparcia PSF -Wniosek o refundację kosztów usługi rozwojowej

INNE DOKUMENTY:
Linia demarkacyjna – Podział interwencji i zasad wdrażania programów krajowych i regionalnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij