Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Pracownik ds. sekretariatu i kadr

Opublikowano: 2024-05-27 14:22:50, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Fot. pixabay/CC0

Fot. pixabay/CC0

 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Rzeszowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

specjalisty ds. płac

I. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne (formalne):

- posiadanie obywatelstwa polskiego;

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

- brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne i co najmniej 2-letni staż pracy na podobnym stanowisku lub średnie ekonomiczne i 5-letni staż pracy na stanowisku specjalisty ds. płac.

- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku specjalisty ds. płac

II. Wymagania dodatkowe (preferowane - podlegające ocenie w ramach końcowej selekcji kandydatów):

- praktyczna znajomość zagadnień płacowych (minimum roczna praktyka w obszarze księgowości, i płac);

- dobra znajomość przepisów prawa pracy, przepisów ubezpieczeń społecznych, oświatowych i samorządowych oraz Kary Nauczyciela;

- biegła znajomość pakietu MS Office, programu płacowo - finansowego (VULCAN), programu sprawozdawczego GUS;

- samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na stanowisku a także w zespole, wysoka kultura osobista.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie sekretariatu warsztatów szkoleniowych - obsługa korespondencji przychodzącej do warsztatów i wychodzącej, segregowanie i przekazywanie korespondencji do adresatów na terenie warsztatów, obsługa firmowej poczty elektronicznej, redagowanie pism, drukowanie, kopiowanie, faksowanie i kompletowanie dokumentów, prowadzenie rozliczeń materiałowe biurowych.

2. Przyjmowanie należności wg. faktur i paragonów fiskalnych za usługi i wyroby.

3. Prowadzenie kasy fiskalnej (obsługa kasy fiskalnej, sporządzanie raportów kasowych)

4. Rozliczanie i wypłata zaliczek na zakupy materiałów.

5. Przygotowanie gotówki do odprowadzenia do banku i przekazanie osobie wyznaczonej do wpłaty.

6. Prowadzenie rejestru opłat za kurs prawa jazdy.

7. Sporządzanie list płac (naliczanie wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich i wychowawczych) i prowadzenie dokumentacji płacowej pracowników placówki oraz osób uprawnionych do korzystania z funduszu świadczeń socjalnych i funduszu zdrowotnego.

8. Naliczanie i rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w tym i Fundusz Pracy:

a. sporządzanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS:

- deklaracja rozliczeniowa DRA,

- imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA,

- raport imienny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek RSA,

- informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS-IWA,

b. terminowe wykonanie przelewów wz. w/w składkami.

9. Sporządzanie raportów ZUS RMUA i ich przekazanie pracownikom wraz z rocznym rozliczeniem z tytułu PDOF.

10. Naliczanie i rozliczanie należnych podatków od osób fizycznych w tym:

a. sporządzanie rocznych informacji podatkowych (PIT-4R)

b. rozliczenia roczne pracowników do Urzędu Skarbowego (PIT-11)

c. realizacja przelewów w/z podatkami.

11. Przygotowywanie zaświadczeń o zarobkach, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, zaświadczeń ZUS Z-3.

12. Rozliczanie umów zleceń.

13. Zgłoszenia i wyrejestrowania do ZUS pracowników i członków ich rodzin oraz osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych.

14. Sporządzanie stosownych dokumentów w związku z przejściem pracowników na emeryturę lub rentę.

15. Sporządzenie sprawozdań do GUS: Z-03, Z-06.

16. Udostepnienie danych dla potrzeb SIO (lista płac, nagród jubileuszowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne)

17. Kompletowanie, sprawdzanie i przekazywanie na bieżąco wszystkich dowodów księgowych do działu księgowości CKP.

18. Sporządzanie sprawozdań, analiz, informacji i zestawień niezbędnych do projektowania budżetu z zakresu wynagrodzeń pracowników.

19. Prowadzenie comiesięcznej analityki udzielonych pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS.

20. Współpraca z działem księgowości i sekretariatem CKP.

21. Monitorowanie zmian w przepisach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych informowanie kierownictwa o zmianach dotyczących placówki i opracowanie wymaganych przez nie działań.

22. Wykonywanie innych, nie ujętych w niniejszym zakresie czynności spraw doraźnych zleconych przez głównego księgowego, kierownika warsztatów, dyrektora placówki.

23. Wprowadzanie do systemu Vulcan faktur sprzedaży.

IV. Warunki pracy i płacy:

1. Zatrudnienie umowa o pracę-pełny etat.

2. Praca wykonywana przy komputerze w siedzibie placówki, powyżej 4 godzin dziennie.

V. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce.

W miesiącu kwietniu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 procent.

VI. Wymagane dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),

2. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy)

3. Oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia)

4. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

5. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

6. Oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowaną opinią (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

7. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

8. Kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, referencje).

Wybierz studia w WSPiA

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie. (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować odrzuceniem oferty.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko specjalisty ds. płac należy składać osobiście w siedzibie placówki Centrum Kształcenia Zawodowego w Rzeszowie ul. Hetmańska 45b, pok. 8, lub przesłać na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego, 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 45b w terminie do dnia 14 czerwca 2024 r. Aplikacje, które wpłyną do Centrum Kształcenia Zawodowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacje o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.biperzeszow.pl) oraz na tablicy informacyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego w Rzeszowie ul. Hetmańska 45b. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego.

UWAGA

Centrum Kształcenia Zawodowego nie zwraca złożonych dokumentów. Wszystkie oświadczenia oraz CV i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Załącznik do pobrania

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij