Powiat Rzeszowski

Pracownik biurowy w szkole

Opublikowano: 2023-09-25 22:24:31, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 im. K. Szymanowskiego w Rzeszowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze — referent ds. ubezpieczeń

I. Nazwa i adres jednostki: Zespół Szkół Muzycznych nr 1 im. K. Szymanowskiego w Rzeszowie ul. Fryderyka Szopena 32 35-055 Rzeszów

II. Określenie stanowiska urzędniczego: referent

III. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

- wymiar czasu pracy: pełny etat

- rodzaj umowy: umowa o pracę

- planowane zatrudnienie: 1.10.2023 r.

IV. Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne i co najmniej 3- letni staż pracy na podobnym stanowisku; doświadczenie zawodowe w księgowości, kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

V. Wymagania dodatkowe:

biegła znajomość obsługi komputera, w tym Microsoft Office (Word, Excel, Lex), znajomość przepisów podatkowych, płacowych, związanych z podatkiem VAT,

PRON, ZUS, znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej, umiejętność obsługi programów: Płace Vulcan, Inventarz Vulcan, Finase Vulcan, Płatnik, PFRON, System Informacji Oświatowej — SIO, umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

VI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- Sporządzanie raportów i deklaracji ZUS

- Naliczanie zasiłków chorobowych i opiekuńczych

- Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń / kartoteka wynagrodzeń L Ewidencjonowanie zasiłków chorobowych / kartoteka zasiłkowa/.

- Wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń.

Zima 2023/2023 - Egipt, Sri Lanka z wylotem z Rzeszowa

- Sporządzanie zaświadczeń do emerytów i rent.

- Rozliczanie delegacji.

- Sporządzanie przelewów.

- Prowadzenie archiwum szkolnego.

- wspomaganie głównego księgowego w czynnościach i zadaniach realizowanych przez dział finansowo-księgowy, praca z programem Inventarz Vulcan, Płace Vulcan, Finanse Vulcan

VII. Warunki pracy na stanowisku:

- praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,

- miejsce pracy w budynku Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie, w godzinach 7 00 — 1500

- zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga wykorzystania sprzętu biurowego oraz komputerowego i narzędzi informatycznych.

VIII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiuosób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

IX. Wymagane dokumenty: życiorys (CV), list motywacyjny, kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie ul. Fryderyka Szopena 32 lub za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie formatu A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko — Referent ds. ubezpieczeń w Zespole Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie” w terminie do dnia 30.09.2023 r. do godz.1300

Dokumenty, które wpłyną do szkoły po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie lub drogą elektroniczną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.erzeszow.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie ul. Fryderyka Szopena 32.

 

Do pobrania

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij