Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP
Jerzy Borcz - kandydat do Sejmu

Urzędnik - pracownik biurowy

Opublikowano: 2023-06-07 14:16:25, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

POWIAT ŁAŃCUCKI.

Urzędnik w Wydziale Kontroli

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

(podstawowe) Prowadzenie spraw:

1.Dekretowanie i księgowanie dokumentów stanowiących podstawę zapisów w ewidencji księgowej oraz sporządzanie zestawień i obrotów sald kont zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z :

- dochodów Gminy Markowa,

2.Sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym

dokumentów finansowo-księgowych,

3.Bieżąca obsługa rachunków bankowych, sporządzanie przelewów i terminowe regulowanie zobowiązań w tym dochodów budżetu państwa,

4. Systematyczna kontrola i uzgadnianie kont analitycznych,syntetycznych oraz przygotowywanie na tej podstawie sprawozdańbudżetowych oraz finansowych,

5.Współpraca w zakresie ustalania wysokości wpływów dochodów z mienia komunalnego, z pracownikami odpowiedzialnymi za prawidłowe gospodarowanie mieniem komunalnym,

6.Uzgadnianie dochodów gminy z księgowością podatkową,

7.Współpraca ze Skarbnikiem w zakresie przygotowywania

projektu budżetu, Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz sprawozdań opisowych z wykonania budżetu (półrocznych i rocznych),

8. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Skarbnik Gminy,

9.Obsługa programów: Księgowość Budżetowa i Planowanie, Płatnik, E-PUE, Sprawny Urząd, Bestia, Środki trwałe, HB Klient.

10.Prowadzenie ksiąg inwentarzowych dla środków trwałych i WNP (wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych do środków trwałych),

11. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, uzgadnianie stanów księgowych oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań w tym zakresie,

12.Inwentaryzacja środków trwałych - uzgadnianie stanu i rozliczanie.

Rodzaj umowy:Umowa o pracę na czas określony

 

Wynagrodzenie brutto:od 3 600 PLN Wynagrodzenie 3 600,- do uzgodnienia

 

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

Wymagania związane ze stanowiskiem

1. Wymagania niezbędne - konieczne do podjęcia pracy na stanowisku : a) posiadanie obywatelstwa polskiego, b) posiadanie wykształcenia wyższego, preferowane z zakresu: finanse i rachunkowość, ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne, c) co najmniej 2 letni staż pracy w księgowości, w tym co najmniej 1 rok w jednostce sektora finansów publicznych, d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, f) posiadanie nieposzlakowanej opinii, g) biegła znajomość obsługi komputera i korzystania z Internetu, w tym znajomość programów biurowych typu Microsoft Office. h) znajomość obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności: -ustawy o samorządzie gminnym, - ustawy o pracownikach samorządowych, - ustawy o finansach publicznych, - ustawy o rachunkowości, - ustawy o dochodach j.s.t. - ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, - ustawy o funduszu sołeckim, - ustawy od towarów i usług, - ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, - oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw 2. Wymagania dodatkowe - pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku : a) odpowiedzialność, b) samodzielność i kreatywność, c) umiejętność planowania i organizacji pracy na zajmowanym stanowisku, d) umiejętność kształtowania dobrych relacji interpersonalnych, e) odporność na stres.

 

Wymagane dokumenty:1) list motywacyjny i CV.

2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i innych

dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

3) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectw

pracy, w przypadku trwającego zatrudnienia - zaświadczenie

o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia i inne),

a także poniższe dokumenty wg wzoru zawartego na BIP w zakładce Nabór na wolne stanowiska urzędnicze" lub do pobrania w Urzędzie Gminy Markowa pokój nr 23:

4) kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór-

załącznik nr 1).

5) świadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim, ma pełną

zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych , że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, że cieszy się nieposzlakowaną opinią (wzór- załącznik nr 2). 6) zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych (wzór-załącznik nr 3).

Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

Wszystkie dokumenty przedkładane w naborze przez kandydata muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie, a dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

 

URZĄD GMINY MARKOWA

37-120 Markowa 1399, powiat łańcucki

Numer telefonu:1722605352

 

oświadczenie - pobierz

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

kwestionariusz osobowy - pobierz

zgoda na przetwarzanie danych - pobierz