Powiat Rzeszowski - siła inwestycji

Pracownik cywilny w policji

Opublikowano: 2023-06-07 13:07:12, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

KROSNO.

Praca w policji (urzędnik cywilny)

 

Komenda Miejska Policji w Krośnie

38-400 Krosno ul. Lwowska 28

Ogłoszenie nr 122119 / 07.06.2023

 

Inspektor

Do spraw: gospodarki mandatowej w Wydziale Ruchu Drogowego

Wynagrodzenie zasadnicze około 3600,00 zł brutto

 

Osoba na tym stanowisku:

prowadzi obsługę gospodarki mandatowej: składa zapotrzebowania na formularze mandatów karnych, pobiera bloczki, prowadzi ewidencję druków, rozlicza z ich wykorzystania oraz sporządza sprawozdania

wprowadza informacje o nałożonych grzywnach za pośrednictwem Portal Usług Elektronicznych (PUE) zgodnie z polityką bezpieczeństwa dla systemu

prowadzi zbiór notatek urzędowych dotyczących zdarzeń drogowych

udziela informacji na zapytania firm ubezpieczeniowych, uczestników zdarzeń drogowych o zaistniałych zdarzeniach drogowych prowadzenie rejestru wydawanych zaświadczeń o zdarzeniach drogowych

prowadzi gospodarkę druków „Pokwitowania Mrd 4” , wydaje, rozlicza i prowadzi ewidencję druków

wprowadza dane do systemów teleinformatycznych

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: średnie

Staż pracy co najmniej 1 rok w administracji publicznej

poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury sprawdzającej przed dopuszczeniem do pracy na stanowisku związanym z dostępem informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"

znajomość ustawy o Policji, - znajomość ustawy o służbie cywilnej - znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego - znajomość Kodeksu w sprawach o wykroczenia oraz aktów wykonawczych -samodzielność, - biegła obsługa komputera i programów MS Office

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe:

Wykształcenie: wyższe

Staż pracy co najmniej 2 lata pracy w Policji

- znajomość ustawy o opłacie skarbowej - znajomość ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - znajomość prawa o ruchu drogowym

 

Co oferujemy

Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu

 

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

 

Warunki pracy

praca administracyjno – biurowa

ośmiogodzinnym system pracy

stałe stanowisko pracy usytuowane na VIII piętrze w budynku

 

Dodatkowe informacje

Uwaga List motywacyjny, CV oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą (korespondującą z datą złożenia dokumentów) oraz własnoręcznie podpisane.

 

List motywacyjny powinien zawierać numer ogłoszenia i nazwę stanowiska podanego w ogłoszeniu.

 

Każde oświadczenie powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu.

 

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

 

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne, które nie zawierają dokumentów i oświadczeń wskazanych w ogłoszeniu lub złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu oraz przesłane po terminie nie będą nie będą rozpatrywane.

 

Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

Komenda Miejska Policji w Krośnie nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń publikowanych w komercyjnych portalach internetowych oraz źródłach informacji o podobnym charakterze.

Kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

 

Zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.

 

PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:

- weryfikacja ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych,

- test wiedzy,

- rozmowa kwalifikacyjna.

 

Dokumenty niezbędne:

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty dodatkowe:

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

Aplikuj do 21 czerwca 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 122119"

na adres:

Komenda Miejska Policji

ul. Lwowska 28

38-400 Krosno

Zespół Kadr i Szkolenia, pokój nr 1014

 

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 47 828 3818

Dokumenty należy złożyć do: 21.06.2023

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Miejski Policji w Krośnie 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28 Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: iod.krosno@rz.policja.gov.pl.,

 

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

 

Informacje o odbiorcach danych: Komenda Miejska Policji w Krośnie

 

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

Wybierz studia w WSPiA

 

Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 Do pobrania

Wzory oświadczeń
 

 

Partnerzy serwisu

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij