Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP

Pracownik biurowy w sądzie

Opublikowano: 2023-05-05 18:18:38, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

0-1102-10/23

OGŁOSZENIE

Dyrektora Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2023 r.

dotyczące konkursu na staż urzędniczy w Oddziałach w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

l, Nazwa i adres sądu: Sąd Okręgowy w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, Pl. Sreniawitów 3.

II. Oznaczenie konkursu: Konkurs na staż urzędniczy w Oddzlałach w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie - nr 0-1102-10/23.

III, Liczba wolnych stanowisk pracy —1 stanowisko.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. współpraca z Koordynatorem ds. edukacji prawnej w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie,

2. obsługa biurowa Kuratora Okręgowego oraz Zastępcy Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie,

3, wykonywanie obowiązków w punkcie Krajowego Rejestru Karnego w zastępstwie nieobecnych pracowników.

V. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące wymagania:

Wymagania niezbędne:

l. pełna zdolność do czynności prawnych,

2. nieposzlakowana opinia,

3. niekaralność za przestępstwo łub przestępstwo skarbowe,

4. brak prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe,

S. wykształcenie wyższe, minimum Il stopnia i uzyskany tytuł zawodowy,

6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

7. bardzo dobra znajomość techniki pracy biurowej i obsługi komputerm

Wymagania dodatkowe:

umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, samodzielność, rzetelność, kornunikatywność, odporność na stres,

2. doświadczenie w pracy biurowej,

3. znajomość obsługi urządzeń biurowych,

VI. Wykaz dokumentów;

1. zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Rzeszowie, z zaznaczeniem numeru konkursu wraz z danymi kontaktowymi (np. adres e-mail, numer telefonu),

2. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej podpisane własnoręcznie,

3. kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie,

4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

5. oświadczenie 0 niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

6. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na podstawie RODO,

8. oświadczenie dotyczące zapoznania się z klauzulą informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie.

Wszystkie składane oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata,

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

kandydat może dodatkowo przedłożyć kopie dokumentów potwierdża'ących umiejętności i osiągnięcia zawodowe (zaświadczenia o odbytych stażach, kursach i szkoleniach, certyfikaty, itp.),

VII, Termin i miejsce skladania dokumentów

Wymagane dokumenty, z zaznaczeniem sygnatury konkursu, nalew składać w terminie do dnia 19 maja 2023 r., w zamkniętych kopertach z następującą adnotacja; „Nabór na konkurs organizowany na podstawie ogłoszenia Dyrektora Sądu Okręgowego w Rzeszowie nr KD-1102-10/23 - droga pocztową - koperty adresowane do Oddziału Kadr Sądu Okręgowego w Rzeszowie (decyduje data stempla pocztowego) bądź osobiście w budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie na Biurze Podawczym

 

VIII. Szczegółowe zasady przeprowadzenia konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r, w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie I prokuraturze (t.j. Dz.U.2014.400).

Kandydaci będą poddani trzy etapowemu konkursowi, mającemu na celu sprawdzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej zgodnie z w/w rozporządzeniem.

IX. Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających słę o zatrudnienie:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 23.04.2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/wE informuję, że:

Administratorem danych osobowych podanych przez kandydatów ubiegających się o zatrudnienie jest Dyrektor Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Pl. Śreniawitów 3, 35 959 Rzeszów, e-mail dyrektor@rzeszow.so.gov.pl tel. 17 875 62 86,

Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych,

PI, Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów; adres e-mail: iod@rzeszow so.gov.pl, tel. 17 8756224

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i udokumentowania rekrutacji na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit b RODO ustawy z dnia 18.12.1998 r. 0 pracownikach sądów i prokuratury

(t.j. Dz.U.2018.577), ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2022,1510 ze zm.),

— rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj. Dz.U.2014,4W).

Podanie danych w zakresie określonym w w/w aktach prawnych jest obowiązkowe — niepodanie danych skutkuje niedopuszczeniem do konkursu.

Podanie dodatkowych danych osobowych, tj. wykraczających poza zakres danych osobowych wymienionych w w/w aktach prawnych, jest w pełni dobrowolne następuje na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty, które na podstawie zawartych umów, świadczą usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. w e•n-gólności usługi wsparcia i serwisu dla oprogramowania, w którym przetwarzane są dane osobowe. Lista kandydatów (obejmująca imię i nazwisko) dopuszczonych do drugiego etapu dostępna będzie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Sądu (Biuletyn Informacji Publicznej), podobnie wynik konkursu, ze wskazaniem w szczególności imienia i nazwiska kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia. Analogiczne dane zawiera rezerwowa lista kandydatów, jeśli zostanie sporządzona. W związku z obowiązkiem opublikowania przez Sąd list kandydatów w sposób opisany powyżej, krąg odbiorców danych będzie nieograniczony.

Kandydat ma prawo do:

dostępu do treści swoich danych osobowych,

— sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych,

— ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych,

— cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy RODO,

Dane osobowe kandydatów, zgromadzone celem udokumentowania przebiegu rekrutacji, będą przechowywane nie dłużej niż to jest konieczne, tj. zgodnie z obowiązującym w jednostce rzeczowym wykazem akt na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U.2020v164 ze zm.), przez okres 5 lat,

Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej, dane osobowe zawarte w dokumentacji przedstawionej przez kandydatów, którzy nie zostali zrekrutowani, będą przechowywane przez okres 14 dni, zaś w przypadku osób, które wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu ewentualnych przyszłych rekrutacji — wynikających z umieszczenia kandydata na liście rezerwowej — okres przetwarzania danych osobowych będzie wydłuiony do 1 roku. po czym dane zostaną trwale usunięte, W przypadku, gdy kandydat zostanie zatrudniony, dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przechowywane nie dłużej niż to jest konieczne, tj. zgodnie z obowiązującym w jednostce rzeczowym wykazem akt na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14.07.1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t,j, ze

Zgromadzone dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,

Zgromadzone dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

X, Informacje inne

Informacje dot. zakwalifikowania kandydata do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzania zamieszczane będą na elektronicznej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Rzeszowie: www.rzeszow.so.gov.pl, w zakładce oferty pracy.

Na w/w stronie zamieszczone są również wzory dokutrtentów, o których mowa w pkt VI 4-8.

Kandydaci, którzy nie zostaną wybrani w drodze konkursu na w/w stanowisko i nie wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu umieszczenia na liście rezerwowej - mogą odebrać dokumenty rekrutacyjne w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury konkursowej w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, Pl. Śreniawitów 3, Il piętro, pok. 244-245.

Nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie zakreślonego terminu.

Dyrektor Sądu Okrgowego w

 

Oświadczenie pkt 733.5 KB

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

Oświadczenie - pkt 523 KB

Oświadczenie - pkt 823.5 KB

Oświadczenie pkt 623.5 KB

Oświadczenie - pkt 423 KB