Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP

Urzędnik w szkole – oferta pracy

Opublikowano: 2023-05-02 21:15:41, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Praca w policji (urzędnik cywilny)

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze — specjalista

Nazwa i adres jednostki:

Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie ul. Hetmańska 120.

Il. Określenie stanowiska urzędniczego: specjalista

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

  • wymiar czasu prac: pełny etat

  • rodzaj umowy: umowa o pracę

  • planowane zatrudnienie: od 05.06.2023r.

 2. Wymagania niezbędne:

   1. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

   2. Kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych,

   3. Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz musi cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

   4. Posiadać znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,

   5. Wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne.

   6. Co najmniej 3-letni staż pracy w dziale zajmującym się płacami.

   7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

    1. Znajomość przepisów w zakresie: ustawy o systemie oświaty, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, ustawy o rachunkowości.

    2. Obsługa komputera, znajomość programów: Word, Exel, Płace Vulcan, programu sprawozdawczego GUS, Płatnik.

    3. Odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych.

    4. Komunikatywność, dyspozycyjność, terminowość, odporność na stres.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku specjalisty:

  1. Przygotowywanie list płac, naliczanie wynagrodzeń pracowników, zleceniobiorców z uwzględnieniem wszelkich dodatków i potrąceń.

  2. Prowadzenie zgłoszeń i wyrejestrowań z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i członków ich rodzin.

  3. Sporządzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiednich miesięcznych deklaracji podatkowych oraz przesyłanie ich do właściwego Urzędu Skarbowego.

  4. Sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną wszelkich dokumentów rozliczeniowych, deklaracji, raportów do ZUS

  5. Sporządzanie dokumentów stanowiących podstawę wykonania przelewów składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wynagrodzeń na indywidualne konta pracowników oraz innych potrąceń z list płac.

  6. Przygotowywanie przelewów składek i należności na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego oraz przelewów wynagrodzeń na konta pracowników.

   Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
   Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

  7. Miesięczne i roczne rozliczanie i monitorowanie art.30 Karty Nauczyciela.

  8. Prawidłowe obliczanie, potrącanie i przekazywanie do instytucji finansowej zarządzającej PPK wpłat finansowanych przez pracodawcę oraz pracownika.

  9. Obsługa PRON.

  10. Prowadzenie ewidencji analitycznej oraz dokonywanie odpisów amortyzacyjnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

  11. Sporządzanie sprawozdań przekazywanych do GUS.

 2. Warunki pracy na stanowisku:

   1. Praca przy komputerze o charakterze biurowym.

   2. Praca w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie.

   3. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

   4. Praca w zespole.

Vill. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny, CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

  • kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1), kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, potwierdzonych przez kandydata za zgodność z oryginałem, kserokopie świadectw pracy, potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

  • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz umiejętności oświadczenie kandydata (załącznik nr 2) opatrzone własnoręcznym podpisem i bieżącą datą.

 1. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie ul. Hetmańska 120 lub przesłać pocztą w terminie do 04.05.2023r. do godz. 13.00 na adres: Zespół Szkół Elektronicznych, 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120 w zaklejonej kopercie formatu A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji z dopiskiem:

Konkurs na stanowisko pracy - specjalista w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie”

Zasady rekrutacji:

  1. Oferty, które wpłyną niekompletne lub po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

  2. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze będzie prowadzony w dwóch etapach:

   1. etap l: przeprowadzenie analizy formalnej złożonych przez kandydatów dokumentów,

   2. etap Il: przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.

  3. Kandydaci spełniający wymagania formalne o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani indywidualnie.

  4. Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu w następstwie braku wyłonienia odpowiedniego kandydata.

  5. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

  6. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Uwaga:

 1. Oświadczenia i dokumenty składane w drodze przeprowadzanego konkursu naboru muszą być podpisane własnoręcznie.

  Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

 2. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru (rekrutacji), zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 3. Dokumenty (oferty) osób, które z powodu niespełnienia wymogów formalnych nie wzięły udziału w naborze, nie będą odsyłane, będą zwrócone na prośbę bezpośrednio zainteresowanej niezwłocznie po zakończonym postępowaniu, w przeciwnym wypadku zostaną zniszczone.

 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 17/7483040

 

Załączniki: