Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP

Praca w policji - stanowisko cywilne

Opublikowano: 2023-03-07 10:08:10, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Praca w policji (urzędnik cywilny)

 

Komenda Miejska Policji w Rzeszowie

35-025 Rzeszów Jagiellońska 13

Ogłoszenie nr 117023 / 07.03.2023

Główny Specjalista

Do spraw: Zespołu ds. Osobowych Wydział Kadr i Szkolenia

 

Osoba na tym stanowisku:

Ewidencjonuje elektronicznie czas pracy i absencje pracowników

Prowadzi akta osobowe pracowników

Wprowadza i aktualizuje dane osobowe pracowników cywilnych w Systemie Wspomagania Obsługi Policji

Przygotowuje dokumentację związaną z nawiązaniem (w tym przeprowadzanie naborów do służby cywilnej oraz do pracy na stanowiskach cywilnych), trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy

Ustala uprawnienia pracowników do nagród jubileuszowych

Realizuje i nadzoruje przebieg: opisu stanowisk pracy i wartościowania oraz służby przygotowawczej członków korpusu służby cywilnej

Przygotowuje akta osobowe i spisy zwolnionych pracowników

Ewidencjonuje i prowadzi zgłoszenia do ubezpieczeń

Przeprowadza nabory do służby cywilnej oraz do pracy na stanowiskach cywilnych

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: wyższe

Staż pracy co najmniej 3 lata w komórce kadrowej administracji publicznej

Umiejętność interpretacji przepisów prawnych w zakresie ich stosowania

Znajomość ustawy o służbie cywilnej

Znajomość ustawy o Policji

Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych

Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych

Znajomość przepisów prawa pracy

Znajomość systemu ubezpieczeń społecznych oraz programu Płatnik

Wiedza z zakresu prowadzenia akt osobowych

Kreatywność, komunikatywność, odporność na stres oraz umiejętność pracy w zespole

Terminowość i dyscyplina pracy

Wysoka kultura osobista

Łatwość komunikacji,

Umiejętność obsługi komputera,

Umiejętność redagowania pism,

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Co oferujemy

Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

 

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

 

Warunki pracy

Stałe stanowisko pracy usytuowane na drugim piętrze w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, np. brak wind, brak podjazdów. Praca w pomieszczeniach przy naturalnym i sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego. Jednozmianowy, ośmiogodzinny system pracy.

 

Dodatkowe informacje

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

-weryfikacje ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,

-test wiedzy,

-rozmowa kwalifikacyjna,

 

Dokumenty niezbędne:

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Aplikuj do 17 marca 2023

 

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 117023"

na adres:

Komenda Miejska Policji w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 13, 35-025 Rzeszów

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

478213360, 478213463

Dokumenty należy złożyć do: 17.03.2023

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

 

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO); poniżej informacja do zapoznania się.

 

Administrator danych osobowych.

 

Administratorem Państwa danych osobowych będzie KOMENDANT MIEJSKI POLICJI w Rzeszowie z siedzibą na ul. Jagiellońska 13, 35-025 Rzeszów;

 

Ponadto kontakt z administratorem możliwy jest w następujący sposób:

poprzez elektroniczną skrzynkę email: kmp.rzeszow@rz.policja.gov.pl,telefonicznie : sekretariat (17) 858-3305.Inspektor ochrony danych.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym przez Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie inspektorem ochrony danych pod adresem email iod.rzeszow@rz.policja.gov.pl lub telefonicznie : (17) 858-3363.

 

Cele i podstawy przetwarzania.

 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w następującym celu:

 

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w KMP w Rzeszowie a następnie archiwizacji dokumentów zgodnie z Zarządzeniem nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.Podstawa prawna przetwarzania danych:

 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. Kodeksu pracy , ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz wspomniane powyżej Zrządzenie nr 93 MSWiA z dnia 17 grudnia 2007r.Odbiorcy danych osobowych.

 

Dane osobowe są udostępniane wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

 

Okres przechowywania danych.

 

Będziemy przechowywać Państwa dane na czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

 

Prawa osób, których dane dotyczą.

 

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej – żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych podany powyżej;żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;prawo do ograniczenia przetwarzania danych;prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).Informacje o wymogu podania danych.

 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy.

 

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia skierowanego do Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.

 

Automatyczne przetwarzanie.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

 

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.