Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP

Pracownik Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa

Opublikowano: 2023-02-18 13:36:14, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy starszy asystent (1 etat).

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie;

- wykształcenie wyższe magisterskie – gospodarka przestrzenna (specjalność urbanistyka i transport);

- min. 1 rok stażu pracy w administracji samorządowej;

- praktyczne doświadczenie w obsłudze programów w środowisku GIS i, AutoCad;

- kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe:

- bardzo dobra znajomość ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o samorządzie gminnym, i o pracownikach samorządowych;

- umiejętność wykonywania analiz w środowisku ArcGIS;

- znajomość obsługi programu Civil 3D;

- kreatywność i samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- pozyskiwanie i opracowanie danych przestrzennych na potrzeby opracowań planistycznych prowadzonych w Zespole Infrastruktury Transportowej i Technicznej;

- opracowanie analiz dostępności transportowej terenów objętych opracowaniami planistycznymi;

- współpraca w opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie rozwiązań transportowych;

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

- wykonywania innych opracowań w zakresie kształtowania polityki przestrzennej na terenie miasta Rzeszowa.

4. Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

- list motywacyjny z uwzględnieniem szczegółowego opisu wymagań na aplikowane stanowisko;

- kopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz inne zaświadczenia potwierdzające przydatność na danym stanowisku;

- świadectwa potwierdzające staż pracy;

- oświadczenie o pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Biurze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Biura osobiście lub pocztą na adres Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa, ul. ks. Józefa Jałowego 23a, 35-010 Rzeszów, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „nabór na stanowisko starszego asystenta” w sekretariacie Biura w terminie do 3 marca 2023 r.

Dokumenty, które wpłyną do Biura po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o wynikach wyboru będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.rzeszow,pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa przy ul. ks. Józefa Jałowego 23a. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa, ul. ks. Józefa Jałowego 23a, 35-010 Rzeszów, reprezentowane przez Dyrektora, wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kontakt e-mail: iod2@erzeszow.pl, lub kontakt pisemny na adres Administratora wskazany powyżej;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu Pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie podanych danych osobowych wykraczających poza unormowane przepisami prawa;

3) w przypadku zatrudnienia w wyniku naboru, Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat.

Dane osobowe pozostałych kandydatów przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, a następnie dokumenty zawierające te dane zostaną komisyjnie zniszczone;

4) posiada Pani/Pan prawo: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, oraz żądania usunięcia danych;

5) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

6) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne;

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

7) odbiorcami będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. W zakresie odbiorców danych osobowych informacja o wynikach naboru w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, będą udostępnione na stronie BIP UM Rzeszowa.

Do pobrania

Załączniki:

 Kwestionariusz (181,83 kB)

 Oświadczenie (126,30 kB)