Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sylwester na Zamku w Baranowie Sandomierskim
Bezzwrotne dotacje, bon na zasiedlenie, doposażenie miejsca pracy dla niepracujących osób młodych z Podkarpacia z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
Promocje i Jarmark Świąteczny w Plaza Rzeszów

Oferta pracy - urzędnik

Opublikowano: 2022-10-02 19:13:40, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

POWIAT RZESZOWSKI.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Burmistrz Boguchwały ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy specjalisty ds. mienia gminy i gospodarki gruntami w Referacie Mienia Gminy i Planowania Przestrzennegow Urzędzie Miejskim w Boguchwale

ul. Suszyckich 33

36-040 Boguchwała

Liczba stanowisk pracy: 1 etat

I. Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania:

1. niezbędne:

1) Obywatelstwo polskie.

2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

3) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4) Nieposzlakowana opinia.

5) Wykształcenie wyższe , techniczne z zakresu geodezji.

6) Co najmniej dwuletni staż pracy.

7) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

8) Znajomość:

− ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

− ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

− ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,

− ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne,

− ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

− Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

2. dodatkowe:

1) Preferowani kandydaci posiadający doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych.

2) Umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów prawa.

3) Bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz innego sprzętu biurowego.

4) Umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów prawa.

5) Umiejętność redagowania tekstów i pism urzędowych.

6) Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole i komunikatywność.

7) Umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu.

8) Umiejętność kreatywnego myślenia i rozwiązywania sytuacji problemowych.

9) Prawo jazdy kat. B.II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem nieruchomości na cele szczególne.

2. Realizacja zadań związanych z prowadzeniem spraw przed sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi dot. gospodarki gruntami.

3. Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i realizacją porozumień gminy z organami administracji państwowej lub samorządowej.

4. Prowadzenie spraw związanych z opłatami adiacenckimi.

5. Prowadzenie spraw z zakresu podziału nieruchomości.

6. Prowadzenie spraw związanych z numeracją porządkową nieruchomości.

7. Prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów.

8. Prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

9. Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

10. Prowadzenie spraw związanych z oddawaniem nieruchomości w trwały zarząd.

11. Nadzór i kontrola nad zasobem gminy, w tym uczestnictwo w prowadzonych pracach geodezyjnych.

12. Nadzór nad właściwym wykorzystaniem nieruchomości przekazanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych.

II. Warunki pracy:

1. Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miejski w Boguchwale, ul.Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała.

2. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

3. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach w poniedziałki od 7.30 do 15.30.

4. Zatrudnienie – październik 2022r.

5. Praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych.

6. Budynek piętrowy, usytuowanie stanowiska pracy na I piętrze budynku /brak windy dla osób niepełnosprawnych, sanitariat niedostosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej/.

7. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, pracownik zostanie skierowany do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

8. Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.500-4.200 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy, wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

9. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.IV.1.W miesiącu sierpniu 2022 roku poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6 % .

2. Zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób, o których mowa w ust. 1.

V. 1. Wymagane dokumenty:

1. własnoręcznie podpisany list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,

2. własnoręcznie podpisany życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

3. własnoręcznie podpisany oryginalny kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,

5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie co najmniej 2 letniego stażu pracy, przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy (ksero/skan całego dokumentu), a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, wskazujące datę jego rozpoczęcia,

6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

7. własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o:

a) posiadaniu obywatelstwa polskiego,

b) nieposzlakowanej opinii,

c) niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

e) nietoczącym się przeciwko niemu postępowaniu karnym,f) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam/nie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. mienia gminy i gospodarki gruntami, przez Urząd Miejski w Boguchwale z siedzibą przy ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała reprezentowany przez Burmistrz Boguchwały, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o

ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z dnia 2016.05.04), ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530) oraz ustawą - Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2022, poz.1510)”,

g) stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na stanowisku specjalisty ds. mienia gminy i gospodarki gruntami .

8. podpisane własnoręcznie przez kandydata oświadczenie o znajomości przepisów prawnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

V.2. Dokumenty dodatkowe:

1. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,

2. oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,

3. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu (np. zaświadczenia, certyfikaty, referencje, zakres czynności i inne dokumenty).

VI. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym nadawcy oraz dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. mienia gminy i gospodarki gruntami” osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale (parter), 36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 lub wysłać pocztą na wskazany wyżej adres w terminie do dnia 3 października 2022 roku do godziny 15:30. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne albo po upływie wskazanego w ogłoszeniu terminu nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

2. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski.

3. Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez komisję rekrutacyjną, mającej na celu stwierdzenie zgodności kompletności zawartości i formy dokumentów z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie lub pisemnie o terminie i o miejscu przeprowadzenia testu pisemnego testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Etapy rekrutacji:

a) weryfikacja złożonej przez kandydata dokumentacji;

b) rozmowa kwalifikacyjna z Komisją Rekrutacyjną.

5. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.boguchwala.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Boguchwale.

6. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych po nawiązaniu z nim stosunku pracy.

7. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy w wyniku naboru zostali najwyżej ocenieni i ich dane zostały umieszczone w protokole z przeprowadzonego naboru przechowuje się przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranej osoby. Po upływie wskazanego terminu dokumenty aplikacyjne podlegają zniszczeniu.

8. Pozostali kandydaci, którzy nie zostali najwyżej ocenieni i ich dane nie zostały umieszczone w protokole z przeprowadzonego naboru osobiście odbierają swoje dokumenty aplikacyjne przez okres 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Urzędzie Miejskim w Referacie Organizacyjnym.

9. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, o których mowa w ust. 8 nie odebrane w terminie, podlegają zniszczeniu. Boguchwała, dnia 21.09.2022r. Burmistrz Boguchwały

Dokumenty do pobrania 

Kwestionariusz osobowy (Plik doc 0,03 MB)

Oświadczenia (Plik doc 0,05 MB)

Oświadczenie o znajomości przepisów (Plik doc 0,04 MB)

Klauzula informacyjna dla kandydatów (Plik doc 0,07 MB)

 .

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij