Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Akademia IT Sagitum - zapisz się na bezpłatne szkolenia

Urzędnik w Zarządzie Transportu - oferta pracy

Opublikowano: 2022-08-18 09:16:35, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

inspektor

w Dziale Sterowania Ruchem

w Centrum Obszarowego Sterowania

Ruchem Drogowym

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe o specjalności: rachunkowość i finanse,

- staż pracy – 5 lat,

- kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

- bardzo dobra znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o Kodeksie Postępowania Administracyjnego, o finansach publicznych i o dostępie do informacji publicznej,

- umiejętność tworzenia i redagowania pism urzędowych,

- praktyczna znajomość klasyfikacji budżetowej,

- bardzo dobra znajomość języka angielskiego,

- doświadczenie w pracy w urzędzie (jednostkach budżetowych) przy wykonywaniu podobnych czynności.

- umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy w środowisku rozproszonym, zdolność szybkiego uczenia się, odpowiedzialność, kreatywność,

- prawo jazdy kategorii B,

- zaawansowana znajomość pakietu biurowego (MS Office: Word, Excel, Access, Power Point,

Outlook),

3. Predyspozycje osobowościowe:

- komunikatywność,

- łatwość uczenia się,

- samodzielność,

- odpowiedzialność,

- dokładność i sumienność w zakresie wykonywania powierzonych zadań,

- umiejętności organizowania pracy sobie i innym,

- umiejętność pracy w zespole.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- sporządzanie okresowych sprawozdań opisowych,

- kontrola dokumentów pod względem formalno- rachunkowym,

- nadzór merytoryczny umów przed ostatecznym podpisaniem,- współpraca z innymi działami,

- zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów i przepływu informacji w wydziale,

- zarządzanie dokumentacją zgodnie Instrukcją Obiegu Dokumentów Jednostki oraz instrukcją kancelaryjną,

- prowadzenie ewidencji wniosków o zmiany w planie wydatków oraz WPF,

- merytoryczne opracowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, merytoryczne opracowywanie odpowiedzi na skargi i wnioski, o których mowa w KPA wpływające do Zarządu,

- sporządzanie i aktualizacja planów zamówień publicznych,

- przygotowanie niezbędnych danych do planu finansowego oraz wieloletniej prognozy finansowej i ich zmian zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami,

- Przygotowywanie, kontrola i opisywanie dokumentów zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi,

- sprawdzanie poprawności protokołów odbioru oraz opisywanie i przekazywanie faktur do działu księgowości FK,

- uzgadnianie wykonania i zaangażowania planu finansowego z Działem FK,

- Przekazywanie danych do sprawozdań i innych dokumentów finansowych do Działu FK,

- prowadzenie pism administracyjnych działu,

- wykonywanie zadań związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych,

- opracowywanie projektów aktów wewnętrznych, związanych z zakresem zadań ustalonych dla danej komórki,

- przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach wykonywania zadań Działu Sterowania Ruchem określonych w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie, które to czynności obejmują,

w tym również dokonywanie zmian dotyczących:

- ustalenie wartości zamówienia,

- przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia,

- określanie kryteriów oceny ofert,

- przygotowanie opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

- redagowanie i aktualizowanie informacji publicznych, udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), zgodnie z przyznanymi uprawnieniami,

- wykonanie innych czynności zleconych przez Kierownika działu w zakresie zadań działu.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.6. Wymagane dokumenty:

a. życiorys (CV),

b. list motywacyjny,

c. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów mogących świadczyć o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

e. kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,

f. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku posiadania przez kandydata stopnia niepełnosprawności,

g. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejskim Zarządzie Dróg w Rzeszowie osobiście lub pocztą na adres: ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów, pok. 604, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora w Dziale Sterowania Ruchem”, w terminie do dnia 22 sierpnia 2022 r.

Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa (www.bip.um.erzeszow.pl) oraz na tablicy informacyjnej MZD w Rzeszowie w budynku przy ul. Targowej 1 (VI piętro).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz następującą klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r.) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, Targowa 1, 35-064 Rzeszów – reprezentowany przez Dyrektora, w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez e-mail iod2@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora.

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie Art. 221 Kodeksu Pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie podanych danych osobowych wykraczających poza unormowane przepisami prawa.

3. W przypadku osoby, która zostanie zatrudniona w wyniku naboru dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 14 poz. 57 z późn. Zm.) Dane osobowe pozostałych

kandydatów przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, tj. od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze (nabór rozstrzygnięty) lub od dnia opublikowania informacji o wyniku naboru (w przypadku niewyłonienia kandydata). Dotyczy to również ofert, nie spełniających wymagań formalnych oraz tych, które wpłynęły do biura po upływie

Wyznaczonego terminu składania dokumentów. Po upływie tego terminu dokumenty aplikacyjne kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone; W przypadku kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i zakwalifikowali się do kolejnego etapu naboru, dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego przechowywane będą w dokumentacji z przeprowadzonego naboru z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w obowiązujących przepisach prawnych, w tym przepisach archiwalnych;

4. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do danych osobowych na zasadach art. 15 RODO,

sprostowania danych osobowych na zasadach art. 16 RODO, żądania ograniczenia przetwarzania na zasadach art. 18 RODO, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do żądania usunięcia danych osobowych na zasadach art. 17 RODO.

5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy i

ustawy o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

7. Odbiorcami będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. W zakresie odbiorców danych osobowych informacja o wynikach naboru w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego będzie udostępniona na stronie BIP UM Rzeszowa oraz na tablicy ogłoszeń MZD w Rzeszowie

Do pobrania 

Załączniki:

 Kwestionariusz (181,83 kB)

 Oświadczenie (126,30 kB)

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij