Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Akademia IT Sagitum - zapisz się na bezpłatne szkolenia

Pracownik administracyjno-biurowy

Opublikowano: 2022-08-11 13:18:34, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora w Dziale Administracji i Kadr

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe magisterskie,

- co najmniej 1 rok stażu pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,

- kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym

prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe:

- bardzo dobra znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych,

prawo zamówień publicznych,

- biegła obsługa Microsoft Office (Word, Excel),

- umiejętność pracy w zespole, sumienność, zdyscyplinowanie, terminowość w wykonywanej pracy.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- Prowadzenie ewidencji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych.

- Przygotowanie i rozliczanie składników majątku.

- Realizacja zaopatrzenia w materiały biurowe.

- Dokonywanie drobnych zakupów na potrzeby bieżącej działalności

- Sporządzanie zapytań ofertowych na zakupy o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł netto, wynikających z potrzeb Jednostki.

- Sprawdzanie i podpisywanie pod względem merytorycznym dowodów księgowych.

- Prowadzenie Centralnego Rejestru Umów.

- Prowadzenie Rejestru Zamówień.

- Zapewnienie konserwacji, napraw i bieżącego utrzymania sprzętu i wyposażenia (w tym sprzętu ochrony przeciwpożarowej i urządzeń wodociągowych).

- Prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych Zarządu w tym spraw związanych z ubezpieczeniem mienia.

- Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

- Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości, estetycznego wyglądu i ochrony pomieszczeń Zarządu.

- Zastępstwo obsługi sekretariatu.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga wykorzystania sprzętu biurowego, komputerowego i posługiwania się oprogramowaniem specjalistycznym,

- zakres wykonywanych obowiązków dotyczy stanowiska urzędniczego, praca na tym stanowisku ma charakter biurowy.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie,

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV),

- list motywacyjny,

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy zawodowej (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),

- kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej,

- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać

z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, dostępny na stronie: www.ztm.erzeszow.pl w zakładce Praca w ZTM lub poniżej,

- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą, dostępne na stronie www.ztm.erzeszow.pl w zakładce Praca w ZTM.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie ZTM osobiście lub pocztą na adres: ZTM w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów (pokój nr 32) w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora w Dziale Administracji i Kadr” w terminie do dnia 22 sierpnia 2022 r., decyduje data otrzymania aplikacji przez ZTM.

Aplikacje, które wpłyną do ZTM po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronach internetowych: www.bip.um.rzeszow.pl, www.ztm.erzeszow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń ZTM na ul. Trembeckiego 3.Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej zwanego: RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) informuję się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów – Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie, ul. Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów, e-mail: ztm@ztm.erzeszow.pl;

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – e-mail: iod@ztm.erzeszow.pl, lub pisemnie na adres administratora. Więcej informacji na stronie internetowej: ztm.rzeszow.pl/rodo;

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie art. 221 Kodeksu pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie podanych danych osobowych wykraczających poza unormowane przepisami prawa;

4. W przypadku zatrudnienia w wyniku naboru dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U z 2011 r. Nr 14 poz. 57 z późn. zm.). Dane osobowe pozostałych

kandydatów przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, tj. od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze (nabór rozstrzygnięty) lub od dnia opublikowania informacji o wyniku naboru (w przypadku niewyłonienia kandydata). Dotyczy to również ofert, nie spełniających wymagań formalnych oraz tych, które wpłynęły do biura po upływie wyznaczonego terminu składania dokumentów. Po upływie tego terminu dokumenty aplikacyjne kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone. W przypadku kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i zakwalifikowali się do kolejnego etapu naboru, dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego przechowywane będą w dokumentacji z przeprowadzonego naboru z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w obowiązujących przepisach prawnych, w tym przepisach archiwalnych;

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępności do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe warunki możliwości realizacji ww. praw zawiera rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego RODO;

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne;

7. Odbiorcami będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. W zakresie odbiorców danych osobowych informacja o wynikach naboru w zakresie imienia i nazwiska jest zamieszczana w rozumieniu Kodeksu cywilnego na stronie BIP UM Rzeszowa oraz na tablicy ogłoszeń ZTM w Rzeszowie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV, powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem

 Załączniki do pobrania 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij